[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
NUUG/HIO prisen
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
Linker
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2017.02.17 15:10
webmaster@nuug.no

Nyheter fra NUUG

2017-02-17 - Vi anker Tingrettens DNS-beslagskjennelse

Etter rettens kjennelse i DNS-beslagssaken har vi bestemt oss for å anke avgjørelsen. Anken skrives i disse dager og skal inn i starten av neste uke. Hvis du er enig i at avgjørelsen bør ankes ville vi satt umåtelig pris på at du viste din støtte ved å donere penger til forsvarsfondet. Hvis du er uenig i at vi bør anke, kan du f.eks. betale litt ekstra skatt og høre med skattekontoret om du kan få øremerke ekstrainnbetalingen til Økokrim.

Tagget: dns-domenebeslag, nuug.


2017-02-13 - Pressemelding: En innsynsbrønn full av kunnskap

Mimes brønn er en nettjeneste som hjelper deg med å be om innsyn i offentlig forvaltning i tråd med offentleglova og miljøinformasjonsloven. Tjenesten har et offentlig tilgjengelig arkiv over alle svar som er kommet på innsynsforespørsler, slik at det offentlige kan slippe å svare på de samme innsynshenvendelsene gang på gang. Du finner tjenesten på

https://www.mimesbronn.no/

I følge gammel nordisk mytologi voktes kunnskapens kilde av Mime og ligger under en av røttene til verdenstreet Yggdrasil. Å drikke av vannet i Mimes brønn ga så verdifull kunnskap og visdom at den unge guden Odin var villig til å gi et øye i pant og bli enøyd for å få lov til å drikke av den.

Nettstedet vedlikeholdes av foreningen NUUG og er spesielt godt egnet for politisk interesserte personer, organisasjoner og journalister. Tjenesten er basert på den britiske søstertjenesten WhatDoTheyKnow.com, som allerede har gitt innsyn som har resultert i dokumentarer og utallige presseoppslag. I følge mySociety for noen år siden gikk ca 20 % av innsynshenvendelsene til sentrale myndigheter via WhatDoTheyKnow. Vi i NUUG håper NUUGs tjeneste Mimes brønn kan være like nyttig for innbyggerne i Norge.

I helgen ble tjenesten oppdatert med mye ny funksjonalitet. Den nye utgaven fungerer bedre på små skjermer, og viser nå leveringsstatus for henvendelsene slik at innsender enklere kan sjekke at mottakers epostsystem har bekreftet mottak av innsynshenvendelsen.

Tjenesten er satt opp av frivillige i foreningen NUUG på dugnad, og ble lansert sommeren 2015. Siden den gang har 121 brukere sendt inn mer enn 280 henvendelser om alt fra bryllupsutleie av Operaen og forhandlinger om bruk av Norges topp-DNS-domene .bv til journalføring av søknader om bostøtte, og nettstedet er en liten skattekiste av interessant og nyttig informasjon. NUUG har knyttet til seg jurister som kan bistå med å klage på manglende innsyn eller sviktende saksbehandling.

- «NUUGs Mimes brønn var uvurderlig da vi lyktes med å sikre at DNS-toppdomenet .bv fortsatt er på norske hender,» forteller Håkon Wium Lie.

Tjenesten dokumenterer svært sprikende praksis i håndtering av innsynshenvendelser, både når det gjelder responstid og innhold i svarene. De aller fleste håndteres raskt og korrekt, men det er i flere tilfeller gitt innsyn i dokumenter der ansvarlig etat i ettertid ønsker å trekke innsynet tilbake, og det er gitt innsyn der sladdingen har vært utført på en måte som ikke skjuler informasjonen som skal sladdes.

- «Offentlighetsloven er en bærebjelke for vårt demokrati. Den bryr seg ikke med hvem som ber om innsyn, eller hvorfor. Prosjektet Mimes brønn innebærer en materialisering av dette prinsippet, der hvem som helst kan be om innsyn og klage på avslag, og hvor dokumentasjon gjøres offentlig. Dette gjør Mimes Brønn til et av de mest spennende åpenhetsprosjektene jeg har sett i nyere tid.» forteller mannen som fikk åpnet opp eierskapsregisteret til skatteetaten, Vegard Venli.

Vi i foreningen NUUG håper Mimes brønn kan være et nyttig verktøy for å holde vårt demokrati ved like.

Tagget: mimesbronn, nuug, offentlig sektor.


2017-02-10 - Avslag etter rettslig høring om DNS-beslaget - vurderer veien videre

Natt til i går fikk vi kjennelsen fra retten i NUUG og EFNs begjæring rundt DNS-beslaget av popcorn-time.no, etter rettsmøtet forrige uke. Vi er hverken fornøyd med faktabeskrivelsen eller lovanvendelsen i kjennelsen, og vurderer hva vi bør gjøre videre. Under rettshøringen slang Økokrim rundt seg med påstander og henviste til dokumenter vi ikke har fått sett, og dermed vanskelig kunne imøtegå.. F.eks. er det først nå i kjennelsen vi får vite at det var IMC og IMCASREG8 som var anmeldt. Vi har 14 dager på å anke avgjørelsen, og vi må blant annet telle på kronene og se om vi tar oss råd. NUUG og EFN har så langt hatt utgifter på over 70 000,- i saken, og donasjoner dekker bare en brøkdel av dette. Hvis du synes saken bør ankes, så setter vi pris på om du bidrar med donasjoner.

Uansett, her er OCR-tekst av kjennelsen i sak16-169617ENE-FOLL avsagt 2017-02-03 av Follo Tingretts dommerfullmektig m alm. fullmakt Kristine Møse:

KJENNELSE

Ved beslutning 7. mars 2016 tok Økokrim beslag i bruksretten til domenenavnet "popcorn-time.no" med sikte på en senere inndragning, jf. straffeprosessloven § 203 første ledd annet punktum og straffeloven § 69. Beslaget ble gjennomført ved ransaking av lokalene til domeneforhandlerne av domenenavnet, selskapet Internet Marketing Consults AS (IMC) og foreningen IMCASREG8.

Økokrim tok også beslag i IMCs regnskapsdokumenter ved beslutning 11. mars 2016, idet disse ble antatt å ha betydning som bevis i straffesaken, jf. straffeprosessloven § 203 første ledd første punktum. Dette ble gjennomført i lokalene til selskapets regnskapsfører.

Ved begjæring 20. oktober 2016 brakte IMC og IMCASREG8 spørsmål om opprettholdelse av beslagene inn for retten, jf. straffeprosessloven § 208.

Follo tingrett innkalte til muntlig forhandling om spørsmålet 1. februar 2017. IMC og IMCASREG8 v/ styreleder Morten Emil Eriksen var representert ved advokat Ola Tellesbø, som nedla påstand om Opphevelse av beslagene. Under forhandlingene fikk de begjærende parter bistand på visse punkter fra partshjelpere Norsk Unix User Group (NUUG) og Elektronisk Forpost Norge (EFN), jf. tvisteloven § 15-7 bokstav b analogisk anvendt, jf. HR-2014-947-U.

Økokrim var representert ved førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik, som nedla påstand om opprettholdelse av beslagene.

IMC og IMCASREG8 fremmet også krav om innsyn i straffesakens dokumenter, jf. straffeprosessloven § 242. Økokrim krevde innsynsbegjæringen avvist.

Rettens vurdering

Spørsmålet om beslag

Ting som antas å ha betydning som bevis i en straffesak eller som antas å kunne inndras, kan beslaglegges under en etterforskning inntil rettskraftig dom foreligger i saken, jf. straffeprosessloven § 203 første ledd. Det er en forutsetning for slikt beslag at det er skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold.

Programvaren Popcorn Time gjør filmer og TV-seier tilgjengelig for allmennheten uten opphavsmenns samtykke. Nettsiden https://popcorn-time.no oppfordret besøkende til å laste ned denne programvaren. Nettsiden inneholdt lenker til andre nettsider hvor programvaren enkelt kunne lastes ned. I en "disclaimer" ble besøkende varslet om at programvaren kunne være ulovlig. Likevel ga nettsiden detaljert veiledning om hvordan programvaren skulle installeres og brukes. Nettsiden ble jevnlig oppdatert og vedlikeholdt.

Retten er ikke enig med de begjærende parter i at nettsiden bare inneholdt en generell omtale av programvaren. Nettsiden synes å ha oppfordret til, tilrettelagt for og bidratt til muligheter for økt bruk av programvaren i det norske marked. Etter en samlet vurdering er retten derfor kommet til at det foreligger skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold, nærmere bestemt medvirkning til overtredelse av åndsverkloven § 2, jf. lovens § 54 første ledd bokstav a og straffeloven § 15.

Retten finner at vilkårene for beslag av domenenavnet “popcorn-time.no" er oppfylt. Det antas at domenenavnet kan inndras, jf. straffeprosessloven § 203 første ledd annet punktum. Ved denne vurderingen er det tilstrekkelig at det er rimelig mulighet for at slik inndragning kan skje, jf. Rt-1999-2063. Etter rettens syn har domenenavnet "vært brukt" til den straffbare handlingen, jf. straffeloven § 69 første ledd bokstav c. Sammenstillingen av programvarens navn "popcorn-time" med det norske toppdomenet ".no" har vært et sentralt redskap for å gjøre programvaren tilgjengelig for det norske publikum. Et domenenavn er for øvrig en "ting" som kan beslaglegges og inndras, jf. Rt-2009-1011.

Beslagleggelse av domenenavnet er tilstrekkelig begrunnet og forholdsmessig, jf. straffeprosessloven § l70a. Økokrim har opplyst at påtalevedtak vil treffes i løpet av våren. Det straffbare forholdet synes å være relativt alvorlig sett hen til skadepotensialet for opphavsmennene. IMC og IMCASRBGS har opplyst at ransakingen var en ubehagelig opplevelse, at deres forretningsmodell er truet, og at beslaget medfører tap av en årsavgift på kr. 155 fra den kunde som hadde bruksrett til domenenavnet. Etter rettens syn er det tale om en tredjemannsinndragning etter straffeloven § 74 annet ledd første punktum som påfører de begjærende parter mindre ulemper.

Videre finner retten at vilkårene for beslag av IMCs regnskapsdokumenter er oppfylt. Ifølge Økokrim inneholder dokumentene informasjon om hvem som har bestilt domenenavnet. Retten legger dette til grunn, og det antas at dokumentene vil ha betydning som bevis i den senere straffesaken, jf. straffeprosessloven § 203 første ledd første punktum. Inngrepet er ikke ubegrunnet eller uforholdsmessig, jf. straffeprosessloven § 170a` Det vises blant annet til at IMC har tilgang til sine regnskaper elektronisk og kan be om papirkopi ved en henvendelse til politiet.

De begjærende parter har anført at beslagene krenker forbudet mot forhåndssensur i Grunnloven § 100 fjerde ledd. Siden det er skjellig grunn til mistanke om at det allerede er begått et straffbart forhold, antar retten at det er lite treffende å karakterisere beslaget som "forhåndssensur". Også ytringsfriheten er fremhevet, jf. også EMK art. 10. Retten kan ikke se at de begjærende parter har presisert på hvilken måte deres ytringsfrihet er krenket. Så vidt retten forstår, synes IMC og IMCASREG8 som domeneforhandlere å tilby en plattform for andres ytringer. Under enhver omstendighet har et eventuelt inngrep i ytringsfriheten tilstrekkelig hjemmel i straffeprosessloven, forfølger et legitimt formål om å verne andres opphavsrettigheter og er forholdsmessig.

Innsyn i straffesakens dokumenter

De begjærende parter har også bedt om innsyn i straffesakens dokumenter. Økokrim har avslått anmodningen, og spørsmålet skal avgjøres ved rettens kjennelse, jf. straffeprosessloven § 242 fjerde ledd.

IMC og IMCASREG8 er ikke en del av den personkrets som har krav på innsyn i straffesakens dokumenter etter straffeprosessloven § 242 første ledd. Den opprinnelige anmeldelsen var riktignok rettet mot IMC og IMCASREG8, men Økokrim har aldri erklært dem som mistenkte i saken. Retten kan heller ikke se at Økokrim på annen måte har betraktet eller behandlet domeneforhandlerne som mistenkte, sml. Rt-l998-1083 og Rt-1997-105.

Adgangen til å bringe et avslag om innsyn inn for retten, gjelder for personer som har rett til å begjære innsyn etter § 242. Begjæringen om innsyn må derfor avvises.

SLUTNING

  1. Begjæring fra Internet Marketing Consultants AS (IMC) og IMCASREG8 om Opphevelse av Økokrims beslutning 7. mars 2016 om beslag av domenet "popcorn-time.no" tas ikke til følge.
  2. Begjæring fra Internet Marketing Consultants AS (IMC) og IMCASREG8 om Opphevelse av Økokrims beslutning 11. mars 2016 om beslag av regnskapsmaterialer tas ikke til følge.
  3. Begjæring fra Internet Marketing Consultants AS (IMC) og IMCASREG8 om innsyn i straffesakens dokumenter avvises.

Kristine Møse

Ta gjerne kontakt med sekretariatet hvis du ønsker å bidra i saken.

Tagget: dns-domenebeslag, nuug.


2017-01-25 - Muntlig høring om DNS-beslaget og «Funksjonsfeil i ØKOKRIM»-kronikk

Det har vært stille i saken siden før jul, men for et par dager siden fikk vår advokat spørsmål fra Follo tingrett om det kunne passe med en muntlig høring 1. februar 09:00 til 16:00 i NUUG og EFNs forsøk på å få rettslig vurdering av politiets beslag av DNS-domenet popcorn-time.no. Det ligger dermed an til at vi kan få en dag i retten om en uke. Møtet er ennå ikke fastsatt, men vil formodentlig dukke opp på Follo tingretts side over når saker har fått fastsatt tid. Vi er blitt fortalt at det er ganske uvanlig å holde muntlig høring i en slik sak, og er spent på hva dette betyr for resultatet. Vi håper jo vi slipper å anke enda en gang, da pengene renner ut for å holde saken igang.

Og det er dyrt å få prøvd sin rett i Norge. Selv om NUUG har fått inn nesten 20 000,- i donasjoner for å kunne føre saken, så er det brukt mye mer enn dette på advokatutgifter så langt. Hvis du synes dette er en viktig sak og ønsker å støtte oss, så setter vi veldig stor pris på alle bidrag, både økonomiske og arbeidsmessige! Besøk NUUGs donasjonsside hvis du vil bidra økonomisk, og ta kontakt med sekretariatet hvis du kan bidra på annet vis.

Når det er sagt, så fikk vi ordentlig gladnyhet i dag. Vi ble tipset om at omtale er på trykk i Advokatbladet nr 1 2017 (side 49), der Kirill Miazine har fått inn en kronikk. Vi gjengir kronikken i sin helhet her etter avtale med forfatteren, slik at teksten er enklere tilgjengelig enn innebakt som bilde med PDF-innkapsling slik Advokatbladet publiseres:

Funksjonsfeil i ØKOKRIM

Av Kirill Miazine
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Vi kan si at det finnes en funksjonsfeil når det er avvik mellom hvordan en funksjon skal oppføre seg og hvordan den oppfører seg rent faktisk. Vi opplever stadige funksjonsfeil i all den teknologien som vi omgir oss med i det daglige. Det kan også være funksjonsfeil i statlige organer.

ØKOKRIMs stadige kamp først mot å la tingretten vurdere lovligheten av beslag i domenenavnet popcorn-time.no og deretter for å opprettholde beslaget indikerer en slik funksjonsfeil i dette organet. Feilen består i at enkeltmennesker, som arbeider med de forskjellige sakene, og som dermed på mange måter kontrollerer ØKOKRIM som organ, glemmer at de er en funksjon for organet og begynner å oppføre seg som selvstendige aktører. Transocean-saken var et tragisk eksempel på hvilke konsekvenser slike funksjonsfeil kan få.

popcorn-time.no-saken kan også være en indikator på den samme feilen.

8. mars 2016 kom pressemeldingen om at ØKOKRIM har tatt beslag i domenet popcorn-time.no, og at de mistenker at domenet benyttes til "straffbar medvirkning" til brudd på åndsverklovens paragraf 2.

Bakgrunnen for mistanken om medvirkning er at domenet "bidrar til tilgjengeliggjøring av opphavskrenkende innhold ved å lenke til andre domener hvor nødvendig programvare kan lastes ned", og at det på domenet tilbys "informasjon, brukerveiledninger og nyhetsoppdateringer".

ØKOKRIM tok altså kontrollen over et domenenavn, fordi domenenavnet ble brukt til en side, som lenker til andre sider, hvor man kunne laste ned programvare som i seg selv ikke er ulovlig, og fordi nettsiden hadde informasjon om denne programvaren.

Flere andre jurister har uttrykt at ØKOKRIM nok strekker medvirkningsbegrepet meget langt, og med en begrunnelse som på sikt kan svekke ytringsfriheten.

ØKOKRIM er nå i sin tredje runde i Follo tingrett, etter at IMC AS, IMCASREG8, Elektronisk Forpost Norge og Norwegian Unix Users Group har sendt en begjæring om overprøving av ØKOKRIMs beslutning av beslag.

Retten er blitt bedt om å vurdere om ØKOKRIMs beslag i domenenavnet har vært rettmessig. To tidligere forsøk endte med en avvisning, fordi de som søkte om rettens hjelp til å vurdere spørsmålet ikke hadde nødvendig straffeprosessuell nærhet til saken. Nå er det altså ny runde i Follo tingrett og ØKOKRIM har sendt inn sine kommentarer. For meg er det uforståelig hvorfor ØKOKRIM ikke bare godtar at retten vurderer dette spørsmålet? Det ville bidratt til å øke tillit til organet. Det som derimot skjer, er at funksjonen politiadvokat i ØKOKRIM opptrer som en person, og dessverre medfører dette ofte at det blir aller viktigst å forsvare sine egne avgjørelser, fremfor å opptre objektivt og i samsvar med det som en korrekt funksjon krever.

Jeg minner om at domenenavnet ble tatt fordi den ble brukt til en webside, som hadde lenker til andre websider, hvor man kunne laste ned programvare, som kunne brukes til å se på filmer, som ble lagt ut i strid med opphavsretten.

Det er nok helt riktig, at det er stor mengde filmer som legges ut ulovlig. Hvorfor glemmer man da at det også er en viss mengde filmer, som ligger ute helt lovlig? Nettstedet The Public Domain Review har oversikt over bilder, bøker, filmer, musikk, som ikke lenger er vernet av opphavsretten. The Internet Archive har over 2 millioner lovlige videoer og filmer. Filmene kan lastes ned ved hjelp av den samme teknologien, som ligger bak Popcorn Time. Likevel skriver ØKOKRIM at Popcorn Time har ingen lovlig anvendelse.

Den ukjente personen, som hadde opprettet popcorn-time.no, hadde lagt ut en advarsel til alle besøkende: "Før du fortsetter, bør du være klar over av Popcorn Time og lignende kan være ulovlig. Mye av innholdet i disse tjenestene er opphavsrettsbeskyttet materiale som deles og lastes ned uten tillatelse fra eierne og produsenter av materialet. Bruk av disse tjenestene vil ofte resultere i et brudd på opphavsrett, avhengig av hva du ser. Hvis du likevel velger å bruke tjenestene du lese om på dette området, gjør du det på egen risiko, og det anbefales å følge loven." ØKOKRIM leste denne advarselen på en spesiell måte, og mente at denne meldingen "underbygger gjerningspersonens straffverdighet, ved at vedkommende er fullt ut klar over at bruk av tjenesten som han eller hun tilrettelegger for i all hovedsak innebærer opphavsrettskrenkelser."

Påtelemyndigheten har en streng lovbestemt plikt til å være objektive. Det vi ser i popcorn-time.no-saken bærer preg av at organet forsøker å forsvare sine egne avgjørelser, fremfor å opptre ryddig og objektivt. Dette er en funksjonsfeil. Hvordan ellers skulle man komme til at det også var særlig skjerpende forhold i saken?

ØKOKRIM har hengt seg opp i domenenavn og henger ikke så godt med på den teknologiske utviklingen. Domenenavn er gammeldags teknologi. Iallfall hva gjelder bruk av domenenavn til vanlig nettsurfing. Det er nå blitt så mange toppnivådomener, at det å huske et domenenavn er nesten like vanskelig som å huske det underliggende internettadressen. Når folk hører om noe, f.eks. Popcorn Time, går de ikke inn i nettleseren sin og forsøker seg på forskjellige domenenavn i adressefeltet. Det folk gjør er å skrive "popcorn time", trykke ENTER og så la søkemotoren gjøre resten. Hvis jeg nå skriver at mer informasjon om EFNs og NUUGs aksjon mot ØKOKRIM finnes på Internett, vil de fleste skrive "NUUG ØKOKRIM popcorn time" i sin nettleser, ingen normale mennesker vil klage på at jeg ikke har oppgitt nettadressen til siden hos NUUG, hvor slik informasjon kan finnes...

Med sitt beslag av popcorn-time.no, sin pressemelding om beslaget, og all den publisiteten som saken har skapt, har ØKOKRIM bidratt til en mye sterkere spredning av informasjon om Popcorn Time, enn det innehaveren av siden noensinne kunne drømme om.

Merknad: forfatteren har i privat regi sendt en av de avviste begjæringene til Follo tingrett, men har for øvrig ikke vært engasjert i saken.

Kanskje vi ses på onsdag?

Tagget: dns-domenebeslag, nuug.


2017-01-15 - Høringsuttalelse av Norwegian Unix User Group (NUUG) om Lysne II-utvalgets rapport om Digitalt grenseforsvar (DGF)

I oktober sendte Forsvarsdepartementet en rapport avgitt av Lysne II-utvalget 26. august 2016 om digitalt grenseforsvar (DGF) på høring. Formålet med rapporten har vært å utrede de prinsipielle sider ved en eventuell tilgang for Etterretningstjenesten til digital kommunikasjon som transporteres inn og ut av Norge.

NUUG sendte inn en høringsuttalelse, gjengitt her:

Høringsuttalelse av Norwegian Unix User Group (NUUG) om Lysne II-utvalgets rapport om Digitalt grenseforsvar (DGF)

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Innledningsvis vil vi takke Lysne II-utvalget for en meget grundig og godt fundert rapport. Utvalget tar for seg hvordan man skal kunne bygge opp et digitalt grenseforsvar med gode kontrollorganer og med et fokus på personvern. Det er åpenbart at E-tjenesten har behov for digitale verktøy for å kunne avdekke trusler fra utlandet mot Norge, men Norwegian Unix User Group er ikke enig i konklusjonen og støtter ikke innføringen av masseovervåking.

NUUG er svært fornøyd med å se hvor mange høringssvar som viser høy grad av forståelse for problematikken og ser at vi ikke har noen nye argumenter å komme med. Vi ønsker å trekke frem følgende sitater for å illustrere vårt syn:

NUUG stiller seg i hovedsak bak høringssvarene til:

Alexander Hansen
Amnesty International
Alle Anonyme
Borgarting Lagmannsrett
Christopher
Dag Håkon Baardsen
Den norske Dommerforening
Direktoratet for e-helse
Domstoladministrasjonen
Eirik
Gunnar Øyro
Helge Bastesen Webjørnsen
ICJ-Norge
Ilavenil Jayapalan
Kai Ove Lyngvær
Kristian Berg
Louis Oliver Erdmann
Maria Hals Eilertsen
Martin Kristiansen
Nettverk og Kamera
Norsk Presseforbund
NRK
Ole Skaar
Paul Stølen
Petter Ali-Sivertsen
Piratpartiet
Ruth Hermann Iversen
Sarah Drew
STOPP TISA/TTIP
Tekna - Teknisk-naturvitenskaplig forening
Terje Brevik
Terje Hyldmo
Thomas Gjelsten Sviund
Thomas Heie Haugerud
Thomas Qvidahl
Thomas Remme
Thor Einar Isaksen
Vegard Søbstad Alsli
Viggo Jordahl
Wenche Iversen
Øyvind Våge

NUUG vil avslutningsvis minne Forsvarsdepartementet på at neste gang de låser døren på toalettet for å gjøre sitt fornødende så er det ingen som tror at de gjør det fordi de er kriminelle eller terrorister, men vi respekterer at det er ønsket privatliv.

Mvh Hans-Petter Fjeld
Leder for Norwegian Unix User Group


Høringsuttalelsen finnes her.

Tagget: dgf, nuug, staten.


2016-12-01 - Økokrim forteller at offentlighetens lys forsinker etterforskningen

Like før helgen mottok vi siste innspill fra Økokrim i saken om hvorvidt det er greit å frata noen et DNS-domene hvis nettstedets innhold omtaler fri programvare med både lovlige og ulovlige bruksområder. Kostnadene for å føre saken baller på seg, og vil håper flere synes saken er viktig nok til å støtte NUUG økonomisk i å prøve saken for domstolene. Vi hadde ikke ventet at Økokrim skulle være så negativ til å la domstolene se på saken. Som en kan se nederst har vi så langt brukt 40 advokattimer, og det antydes fra domstolen at vi kan få muntlig høring i saken. Det vil føre til enda flere kostnader. Alle bidrag er dermed nyttige, både økonomiske og arbeidsmessige! Besøk NUUGs donasjonsside hvis du vil bidra økonomisk, og ta kontakt med sekretariatet hvis du vil bidra på annet vis.

Økokrim forteller at utenforstående har henvendt seg til dem på bakgrunn av NUUGs publisering av de juridiske betraktningene i denne saken. Vi i NUUG kjenner bare til en slik henvendelse, men skulle gjerne visst om det finnes andre. Hvis du er en av de som har henvendt deg til Økokrim ville vi satt pris på om du tok kontakt med NUUGs sekretariat og fortalte litt om bakgrunnen. Vi antar ikke at du har gjort noe galt, men er nysgjerrige på hva det er som skal ha påført Økokrim slik ekstra belastning.

Uansett, her er det Økokrim hadde å fortelle til tingrettens sak 16-16961ENE-FOLL i sitt påtegningsark som Økokrim har navngitt 01,09:

Sendes med sakens dokumenter Follo tingrett, Postboks 64, 1401 SKI, under henvisning til

Dok 01,08
Påtalemyndighetens påtegning av 4. november 2016
Dok 13,08
Prosesskriv fra advokat Tellesbø, datert 11. november 2016
Dok 13,09
Rettens brev av 11. november 2016.

1. Innledning

Nedenfor besvares spørsmålene tatt opp i tingrettens brev av 11. november 2016 i punkt 2, 3 og 4. Enkelte merknader til advokat Tellesbøs prosesskriv av 11. november 2016 fremsettes i punkt 5.

Advokat Tellesbø har anført at IMC og IMCASREG8 er å anse som siktet i saken. Denne anførselen kommenteres i punkt 5.3.3. Innledningsvis bemerkes imidlertid at rettens prøving av påtalemyndighetens beslag må foretas uavhengig av vurderingen av om JMC og IMCASREG8 er siktet i saken eller ikke. Spørsmålet har ikke prejudisiell betydning for beslagsprøvingen. Derimot har spørsmålet betydning i andre relasjoner, for eksempel for til retten til innsyn og muligheten for å få juridisk bistand på det offentliges bekostning.

I punkt 6 presiseres hvilken hjemmel ØKOKRIM legger til grunn for å rette et inndragningskrav overfor besitteren av bruksretten til domenet popcorn-time.no. l punkt 7 kommenteres begjærende parters anmodning om rettslig prøving av innsynsspørsmålet. Avslutningsvis, i punkt 8, nedlegges oppdatert påstand. For øvrig vises til vår påtegning av 4. november 2016, dok 01,08.

2. Verneting

Follo tingrett antas å være rett verneting, jf. straffeprosessloven § 12. IMC og IMCASREG8 har faktisk forretningsadresse [... adresse sladdet av NUUG ...], 1407 Vinterbro. Registrert forretningsadresse for IMC er [... sladdet av NUUG ...], Oslo. Registrert forretningsadresse for IMCASREG8 er Majorstuen, Oslo. Etterforskningen har avdekket at det ikke pågår forretningsdrift på de registrerte forretningsadressene. Se også dok 08,01 side 1O følgende.

3. Kontradiksjon

Under henvisning til punkt I i tingrettens brev av 11. november 2016, bemerkes at det i enkelte tilfeller vil være nødvendig at et beslag prøves av retten uten at det er gitt innsyn i saksdokumentene for partene i saken om beslagsprøving. Dette vil for eksempel være tilfellet dersom innsyn for siktede er nektet fordi innsyn vil være til skade for etterforskningen, jf. straffeprosessloven § 242 første ledd første punktum, samtidig som et beslag i saken bringes inn for domstolene til prøving. Rt. 2012 side 1494 bygger nettopp på en forutsetning om at beslagsprøvingen må foretas uavhengig av utfallet av en innsynsbegjæring. Som ankeutvalget der påpekte, vil det gi dårlig sammenheng i lovverket dersom en begjærende part kan omgå innsynsreglene i for eksempel påtaleinstruksen§ 16-5 ved alene å begjære beslaget prøvd av tingretten.

Sentralt i denne sammenheng, er hvilke rettslige og faktiske vurderinger tingretten må foreta i beslagsprøvingen, og hvilket grunnlag de begjærende parter har for å ivareta egne interesser i forbindelse med rettens prøving. De rettslige og faktiske problemstillinger tingretten må ta stilling til er utdypet i dok 01,08. De straffesaksdokumentene det der er vist til, samt innholdet av disse, er i stor grad allerede kjent for begjærende parter. Tingrettens ransakingsbeslutninger, dok nr. 13,01 og dok 13,02, ble forelagt henholdsvis lMCs styreleder og styremedlem/regnskapsfører ved ransaking på adressene [... sladdet av NUUG ...], Vinterbro og [... sladdet av NUUG ...], Kløfta. Dette er rutine, og fremgår også av dok 06,01 og dok 08,02. Beslutningen om beslag i bruksretten til domene, dok 05,01, ble forelagt lMCs styreleder ·forut for beslaget. Av dok 10,13 fremgår at Aktiva Regnskap og Data har mottatt kopi av beslutning om opprettholdelse av beslag i (blant annet) regnskapsdokumenter, dok 05,02, samt av beslagsrapportene dok 04,02, dok 04,03, dok 04,04 og dok 04,05. Innholdet i forklaringene i dok 08,01 og dok 08,02 forutsettes å være kjent for henholdsvis styreleder og regnskapsfører/styremedlem. Påtalemyndigheten anfører etter dette at de begjærende parter har kjennskap til de sentrale dokumenter i slik utstrekning at de er i stand til å ivareta egne interesser i forbindelse med beslagsprøvingen. Det presiseres at pretensjonen om at JMC og IMCASREG8 er siktet i saken, har liten eller ingen relevans for vurderingstemaene i beslagsprøvingen.

4. Begjærende parter

Påtalemyndigheten oppfatter at både Internet Marketing Consult AS (IMC) og foreningen IMCASREG8 er begjærende parter. TMC har begjært rettslig prøving av opprettholdelsen av beslaget i IMCs regnskaper. IMCASREG8 har begjært rettslig prøving av opprettholdelsen av beslaget i bruksretten til domenet popcorn-time.no. Etter påtalemyndighetens oppfatning er dette to separate saker om beslagsprøving. lMC ikke er part i prøvingen av beslaget i bruksretten til domenet, og IMCASREG8 på sin side heller ikke er part i den rettslige prøvingen av beslaget i regnskapene.

5. Merknader til advokat Tellesbøs prosesskriv av 11. november 2016

5.1. Påtalemyndighetens beslag i lMCs regnskapsbilag og -dokumenter

Til anførslene om at beslaget i IMCs regnskaper er uforholdsmessig, bemerkes at det en svært vanlig situasjon at bevis befinner seg andre steder enn hos den mistenkte lovbryteren. Konsekvensen av dette. og et utslag av politiets plikt til objektivt å opplyse saken, er at ting beslaglegges hos tredjemann, og eventuelt opprettholdes beslaget inntil saken er rettskraftig avgjort. Det vises til straffeprosessloven § 203 og§ 213. Det presiseres at det er tilstrekkelig for beslag at det er en rimelig mulighet for at det befinner seg bevismateriale i beslaget.

Hensikten med beslaget er ikke å hindre lMCs tilgang til eget regnskap, men å sikre bevis. IMC vil kunne få tilgang til beslaget i selskapets regnskapsbilag og -dokumenter, med sikte på å ta kopier til eget bruk, ved å henvende seg til ØKOKRIM. Til rettens orientering har ØKOKRIM foreløpig ikke mottatt noen slik henvendelse.

5.2. Påtalemyndighetens beslag i bruksretten til domenet popcorn-time.no

I vår påtegning dok 01,08 ble det uttrykt at Popcorn Time-tjenesten "lenket til" materiale lagt på internett uten rettighetshavers samtykke, og at filmer og tv-serier er "lagt ut" på Popcorn Time-tjenesten. Dette er en forenkling av tjenestens tekniske funksjonalitet, uten nevneverdig betydning for sakens strafferettslige spørsmål.

Det sentrale er at tjenesten Popcorn Time tilgjengeliggjør, uten rettighetshavers samtykke, filmer og tv- serier gjennom internett. Tjenesten, som pr i dag er tilgjengelig for eksempel under toppdomenene .se, .io og .to, benytter såkalt peer-to-peer-fildeling over Bittorrent-protokollen. Bitterrent-protokollen bygger på at flere brukere i et nettverk deler en fil mellom seg, ved at filen deles opp i mindre hiter, som igjen kan strømmes fra alle brukerne i nettverket som har akkurat denne delen oppe samtidig. Popcorn Time-tjenesten er avhengig av at en tracker eller en Magnet-link holder oversikt over hvilke brukere som innehar hvilke deler av filen til enhver tid. Det er imidlertid ikke slik at hele filen er "lagt ut" av Popcorn Time på en sentral server, eller at Popcorn Time-tjenesten lenker til en sentral server hvor filen er lagt ut. Det er også verdt å merke seg at Popcorn Time-tjenesten tilbyr et svært brukervennlig grensesnitt for denne peer-to-peer-fildelingen. En film, med tilhørende undertekster, metadata og filmcover presenteres som en samlet pakke som er tilgjengelig med svært få museklikk.

Det kan ikke sluttes fra opplysningen i dok O 1,08 om at brukere av Popcorn Time-tjenesten bare vil la seg tallfeste samtidig som de strømmer film, at så ikke er gjort. Det vises til dok 09,09 og dok 09,10.

Til advokat Tellesbøs anførsler knyttet til årsakssammenheng mellom nettstedet popcorn-time.no og bruk av Popcorn Time-tjenesten, vises til de rettslige kvav til tilknytning mellom medvirkningshandling og hovedgjerning, slik disse er redegjort for i dok 01,08.

Til bilag 2 til skrivet kommenteres at dette søket er gjort 9. november 2016, altså 8 måneder etter at ØKOKRIM tok beslag i bruksretten til domenet. Dette antas å kunne ha betydning for søkeresultatet.

Advokat Tellesbø har videre anført at det finnes en rekke filmer tilgjengelig via bittorrent som er falt i det fri, eller som har bruksvilkår som tillater spredning. Til dette bemerkes at manglende samtykke fra rettighetshavere er dokumentert i dok 02,01, dennes bilag l og 2. Det fremstår som klart at Popcorn Time-tjenestens viktigste anvendelsesområde ikke er filmer som har falt i det fri. Det vises til skjermdump fra popcorntime-online.io 21. november 2016, som viser de mest populære filmene på skjermdumptidspunktet (bilag 1), samt til skjermdump fra popcorn-time.to 23. november 2016 (bilag 2).

For så vidt gjelder spørsmålet om bruk av Popcorn Time-tjenesten innebærer deling av materiale, anføres at en forutsetning for Popcorn Time-tjenestens funksjonalitet er at brukerne deler materiale med hverandre mens de strømmer film til eget bruk.

5.3. Andre problemstillinger

5.3.1. Påtalespørsmålet

På side 7 i advokat TeJlesbøs skriv synes forutsatt at påtalespørsmålet er avgjort i saken. Påtalemyndigheten presiserer at så ikke er tilfellet.

5.3.2. Inndragning i medhold av straffeloven § 69

Det gjentas at påtalemyndigheten tar sikte på inndragning i medhold av straffeloven § 69, og ikke § 70. Når det er sagt, vil nødvendigvis redskapsinndragning innebære at den inndratte gjenstanden heller ikke i fremtiden kan benyttes til tilsvarende straffbare handlinger. Dette er et hensyn som det er relevant å legge vekt på i den fakultative vurderingen av om inndragning bør finne sted, jf. Matningsdal, Straffeloven 2005, første del. Alminnelige bestemmelser, Kommentarutgaver.no, note 10 til straffeloven § 69. Jeg viser også til § 69 tredje ledd, hvor det uttrykkelig fremgår at det i samme vurdering særlig skal "legges vekt på om inndragning er påkrevd av hensyn til en effektiv håndheving av straffebudet".

Straffeloven § 70 hjemler inndragning uten at det foreligger en straffbar handling. Som det har fremgått av dok O 1,08 anfører påtalemyndigheten at en straffbar handling har funnet sted i foreliggende sak. § 70 kommer etter påtalemyndighetens syn ikke til anvendelse.

5.3.3. Anførsler om at IMC og IMCASREG8 er siktet i saken

Advokat Tellesbø har anført at lMC og IMCASREG8 er å anse som siktet i saken. Påtalemyndigheten bestrider det, og har følgende merknader til spørsmålet:

Tingretten må foreta en selvstendig vurdering av om IMC og JMCASREG8 er å anse som siktet etter straffeprosessloven§ 82. Vurderingen beror på om det "er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller lignende forholdsregler rettet mol ham". Det fremgår av Bjerke, Keiserud og Sæther, Straffeprosessloven Kommentarutgave, bind I, side 338, at for så vidt gjelder tvangsmidler som kan brukes overfor andre enn mistenkte, hvilket er tilfellet i foreliggende sak, så vil vedkommende oppnå siktet-status dersom det fremgår av den formelle eller faktiske begrunnelsen for inngrepet at vedkommende er mistenkt i saken. I vurderingen er det ikke avgjørende om vedkommende selv ønsker status som siktet, ei heller vil påtalemyndighetens oppfatning være avgjørende.

Påtalemyndigheten var og er av den oppfatning at verken ransakingen eller beslaget i saken er rettet mot IMC eller IMCASREG8. Det vises til dok 01,02 og dok 01,03. Videre vises til dok 08,01 og dok 08,02. hvor det tydelig fremgår at styreleder og regnskapsfører/styremedlem er avhørt som vitner, og ikke som partsrepresentant for et siktet selskap. Etterfølgende etterforskning har styrket påtalemyndighetens hypotese om at andre enn JMCASREG8 har bestilt opprettelsen av domenet, samt vedlikeholdt dette. Det vises til vitnenes forklaringer i dok 08,01 og dok 08,02. samt til dok 04,06. Det er etter påtalemyndighetens oppfatning ikke grunnlag for å konkludere med at IMC eller IMCASREG8 er siktet i saken.

For så vidt gjelder de pretenderte implikasjonene av at påtalemyndigheten fortsatt har opprettholdt beslaget i lMCs regnskap, presiseres at opprettholdelsen av beslag tatt hos tredjemann medfører ikke i seg selv at tredjemannen blir å anse som siktet. Det vises til det som er anført ovenfor, og også i punkt 5.1. EMDs praksis tilsier ikke at terskelen senkes så lavt for når en person anses siktet for en straffbar handling i relasjon til EMK artikkel 6.

Når det gjelder anførselen om at IMCs regnskapsfører ble anholdt av ØKOKRIM. vises til dok 06,02, hvor det fremgår tydelig at regnskapsføreren ble behandlet som et vitne under ransakingen.

5.3.4. Sakskostnader

IMC og JMCASREG8 har nedlagt påstand om at ØKOKRIM "dekker medgåtte utgifter til forsvarer". For å bli tilkjent omkostninger etter straffeprosessloven § 438 er det et vilkår at forfølgningen er innstilt eller har endt med frifinnelse. Vilkåret er ikke oppfylt i foreliggende sak.

6. Hjemmel for inndragning overfor besitter

Påtalemyndigheten har etter oversendelse til tingretten av dok 01,08 blitt oppmerksom på at det i påtegningen der er vist til feil hjemmel for så vidt gjelder hvem inndragningssaken eventuelt skal rette seg mot. Påtalemyndigheten anser at straffeloven § 74 annet ledd første punktum gir hjemmel for å rette en inndragningssak mot IMCASREG8.

Etterforskningen har vist at IMCASREG8 ikke er den reelle eieren av bruksretten til domenet, men at foreningen har registrert domenet på vegne av en amerikansk klient, jf. dok 08,01 og dok 04,06. Påtalemyndigheten har grunn til å tro at også den amerikanske klienten er et mellomledd. Den reelle eieren av bruksretten er følgelig ukjent. IMCASREG8 har på sin side besittet bruksretten til domenet, og det er følgelig grunnlag for årette en inndragningssak mot foreningen.

7. Anmodningen om rettslig prøving av innsyn for de begjærende parter

Påtalemyndigheten anfører at det kun er persongruppene som kan gis innsyn i medhold av straffeprosessloven § 242 som i følge bestemmelsens fjerde ledd kan kreve rettens prøving av en beslutning om å nekte innsyn. Formålet med bestemmelsen i § 242 fjerde ledd er å legge til rette for rettslig kontroll av påtalemyndighetens beslutninger om innsyn, der det oppstår tvist om rekkevidden av innsynsretten,jf. Rt. 2012 side 12 og Ot.prp. nr. 11 (2007-2008) side 116. Dersom de begjærende parters pretensjon om å være siktet skulle legges til grunn i spørsmålet om de rettslig sett har adgang til å kreve rettslig prøving av innsyn-beslutningen, vil dette innebære at hvem som helst kan kreve et spørsmål om innsyn avgjort av retten i hvilken som helst straffesak.

Påtalemyndigheten anfører at begjæringen om rettslig prøving av innsynsspørsmålet skal avvises.

Subsidiært anføres at innsyn er betenkelig av hensyn til sakens videre behandling. Det følger av rundskriv G-1985-205 side 43 at det i denne vurderingen vil være relevant hvorvidt utlån vil kunne medføre at straffesaken forsinkes. Fare for slik forsinkelse ble ansett å foreligge på tidspunktet innsynsbegjæringen ble avslått, den 9. november 2016, jf. dok 10,20. Dette har vist seg å være en korrekt vurdering. Konkret vises til at dok 01,08 senest fire dager etter elektronisk oversendelse til retten lå tilgjengelig på internett, på bloggen til partshjelper NUUG, jf. utskrift av NUUGs blogg pr 23. november 2016 (bilag 3). Slik offentliggjøring av straffesaksdokumenter forsinker straffesaken fordi det medfører at påtalemyndigheten i stedet for å arbeide med straffesaken, må håndtere henvendelser fra utenforstående, henvendelser som er foranlediget av de offentliggjorte straffesaksdokumentene.

Enn videre demonstrerer en slik offentliggjøring en graverende mangel på forståelse for behandling av straffesaksdokumenter, herunder behandlingen av de taushetsbelagte opplysningene som der fremkommer. Det vises til prinsippet i straffeprosessloven§ 106a, som dog ikke kommer direkte til anvendelse. Påtalemyndigheten plikter å sikre at ytterligere straffesaksdokumenter i saken ikke spres på tilsvarende måte, noe som med tyngde taler mot å gi IMCASREG8 og IMC innsyn.

8. Oppdatert påstand

Beslaget i Internet Marketing Consults AS' regnskaper opprettholdes. Beslaget i bruksretten til domenet popcorn-time.no opprettholdes.

Begjæringen om rettslig prøving av påtalemyndighetens beslutning om å nekte innsyn i sakens dokumenter avvises.

Sakskostnader tilkjennes ikke.

ØKOKRIM, 23. november 2016

Maria Bache Dahl
politiadvokat

Vi dropper å legge ut bilagene det vises til, da de vanskelig lar seg gjøre om til HTML på grunn av mange bilder av ulike filmplakater og lite tekst, men alle er tilsynelatende utskrifter av nettsider, henholdsvis popcorntime-online.io, popcorn-time.to og NUUGs nyhetsoppdatering fra 2016-11-08 (Nytt tilsvar fra Økokrim om DNS-beslaget - de holder på sitt). Vi har sladdet hjemmeadressen til registrar og regnskapsfører. De har hatt nok belastning.

Vi sendte inn følgende svar i dag som Prosesskriv til Follo tingrett

Det vises til rettens punkter i brev av 11.11.2016 og Økokrims anførsler av 23.11.2016 til disse punktene. Spørsmålene som retten reiser i punktene besvares i det følgende. Deretter knyttes merknader til enkelte av Økokrims øvrige anførsler.

Rettens punkt I om innsyn

Begjærende part merker seg at sett bort fra forsinkelser på grunn av henvendelser anfører ikke Økokrim at innsyn skader eller medfører fare for etterforskingens øyemed eller for tredjemann, jf. unntakene i strpl. §242. Det anføres at å måtte forholde seg til offentligheten og tid som går med til dette, ikke faller under «skade». Herværende sak demonstrerer behovet for en åpen debatt om hva som er straffverdig eller ikke. Når strpl. §106a ikke kommer til anvendelse, så er det fordi mothensynet offentlighet veier tyngre.

Undertegnede har allerede mottatt, så vidt jeg kan forstå, dok 13,01 og 13,02 i Økokrims forsendelse av 22.6.2016. Undertegnede har imidlertid ikke sett dok 05,01, beslutning om «beslag i bruksretten til domene», 05,02, som omfatter beslag av regnskap, eller beslagrapportene 04,02, 04,03, 04,04 og 04,05. Hvorfor mener Økokrim at begjærende part ikke en gang få se dokumentene som ble forevist dem under stressende ransaking? Det anføres at strpl. §242 ikke utelukker innsyn for de som er berørt av beslag så langt innsynet vedgår opprettholdelse av beslaget. «Mistenkte» må forstås med den presisering at de prosessuelle rettighetene som følger av §242 også tilkommer de som er rammet av beslaget uten å være mistenkt, sml. Rt-2015-136. Begjærende part har således rett på å gjøre seg kjent med sakens dokumenter med unntak for «dokumenter som bare gjelder andre mistenktes forhold», jf. femte ledd.

Det anføres at Økokrims henvisning til Rt-2012-1494 treffer dårlig. Det er i foreliggende sak ikke slik at reglene om innsyn omgås ved å begjære beslag opphevet. Hendelsesforløpet i herværende sak er omvendt. Det er begjært oppheving hvorpå innsyn er nødvendig for å oppnå prosesslikhet og kontradiksjon innenfor lovens rammer. Det påpekes at følgende dokumenter med vedlegg er tilbudt retten nettopp for å tilbakedrive begjærende parts anførsler: 02,01 04,02, 04,03, 04,04, 04,05, 04,06, 05,01, 05,02, 06,02, 09,09, og 09,10. Uomtvistelig vil innsyn i disse dokumentene være viktig for at begjærende part skal kunne ivareta sine interesser.

Det er heller ikke slik at «at hvem som helst kan kreve et spørsmål om innsyn avgjort av retten i hvilken som helst straffesak» (side 5). Framgangsmåten som Økokrim skisserer, ville ha medført at Økokrim på selvstendig grunnlag kan avgjøre at en part ikke har vært mistenkt, dernest å nekte innsyn for så å nekte retten å ta stilling til riktigheten av dette.

Siden Økokrim nekter adgang til sakens dokumenter, begjæres retten om å avgjøre om denne siden skal få innsyn med nevnte unntak i §242, femte ledd.

Rettens punkt II: IMC og IMCASREG8 selvstendige rettssubjekter?

Hvordan spørsmålet om rettssubjekter besvares kan ha betydning for begjærende parts rettsstilling. Dersom virkningen av beslaget av regnskap og av domenet fordeles på to rettssubjekter, fordeles også graden «affected» på to rettssubjekter. Det anføres at påtalemyndigheten har snudd i spørsmålet. Under rettens behandling i sak 16-038689ENE-FOLL av begjæringen om ransakelse, anførte påtalemyndigheten at IMCASREG8 i praksis var IMC. På dette grunnlaget samtykket retten i at det kunne foretas ransakelse på IMCs forretningsadresse. Det anføres at dette fortsatt må gjelde så lenge vi er innenfor den samme saken.

Som påpekt er IMCASREG8 utelukkende en papirorganisasjon for å etterkomme Norids krav til å få registrert større sett med domener. Andre formål har ikke IMCASREG8 som heller ikke utøver noen virksomhet. Realiteten er at IMCASREG8 er en del av IMC. Styret er ensartet. All virksomhet, også for det som måtte gjelde IMCASREG8, administreres av IMC. Alle (!) inntekter og utgifter som skriver seg fra domener registrert på IMCASREG8, bokføres som inntekter og utgifter på IMC. IMCASREG8 har intet regnskap eller budsjett. Det anføres at IMCASREG8 kun er en forretningsmodell. Denne forretningsmodellen er utklekt av registrar (les IMC). Myndigheten har akseptert denne modellen hos registrarere som en tilpassing av regelverk til markedets behov så fremt nettopp registrar, her IMC, har ansvaret for virksomheten til papirorganisasjonen, her IMCASREG8. Når et domene som står på en papirorganisasjon blir beslaglagt, rammer dette utelukkende den egentlige registrar og dens forretningsmodell. IMCASREG8 er uberørt, økonomisk og administrativt. Det anføres at realiteten og alle praktiske formål tilsier at IMCASREG8 ikke kan behandles som et selvstendig rettssubjekt, men må behandles som en del av IMC.

Rettens punkt III om verneting

Det anføres at spørsmålet om verneting må avgjøres ut fra hva som gir et hensiktsmessig resultat og at utgangspunktet er strpl. §12. Follo tingrett (sak 16-038689ENE-FOLL) og Øvre Romerike tingrett (sak 16-038679ENE-OVRO) besluttet ransakelsene. Når beslagene foretatt under disse ransakingene begjæres opphevet, anføres at det er hensiktsmessig å forene disse to sakene i en og samme rett slik §13 legger opp til og at ett av vernetingene beholdes. Siden styreleder for IMC bor i rettskretsen til Follo tingrett og siden faktisk forretningsadresse for IMC i følge Økokrim skal være Follo rettskrets, anføres at Follo tingrett er mest hensiktsmessig verneting. Det vises i så henseende til §14, første ledd. Under enhver omstendighet samtykker begjærende part i at Follo tingrett er verneting, jf. §16. Atter subsidiært bes Follo tingrett om å gi Økokrim samtykke i å behandle herværende sak, jf. §15.

Økokrims bilag til påtegningen av 23.11.2016

Det vises til Økokrims to første bilag til påtegningen av 23.11.2016. Økokrim skriver at domenet popcorntime-online.io «viser de mest populære filmene på skjermdumtidspunktet». Anførselen bes dokumentert. Siden programvaren Popcorn Time finnes i ulike varianter bes også dokumentert hvilken variant av Popcorn Time som popcorntime-online.no benytter. Illustrerende for herværende sak er at hos popcorntime-online.io er det foretatt oppslag etter visse kriterier og programvaren Popcorn Time er integrert. Ingen av disse to forholdene gjaldt det beslaglagte domenet popcorn-time.no som kun inneholdt informasjon om programvaren Popcorn Time.

Når det gjelder popcorn-time.to, viser en etterprøving ved å gå inn på siden at bildene som framkommer i Økokrims bilag 2, er skjermdumper, ikke interaktive bilder. Man kan ikke klikke seg videre på bildene. Kanskje er skjermdumpene bilder etter bestemte søk utført med katalogtjenesten til programvaren Popcorn Time, men det er uklart. Det er ingen informasjon om hvordan oppslaget er gjort.

Denne siden kan ikke se at bilagene er relevante for herværende sak som gjelder beslag av domenet popcorn-time.no. Domenene er vidt forskjellige. Økokrim har heller ikke anført at det som framkommer under .io og .to gjelder for popcorn-time.no.

Selv om det skulle stemme slik Økokrim anfører at Popcorn Time anses som en tjeneste hvis fremste «anvendelsesområde ikke er filmer som har falt i det fri» (side 3), har Økokrim fortsatt ikke sannsynliggjort at nettopp det beslaglagte domenet har innebåret tilskyndelse av eventuelle lovbrudd begått med programvaren Popcorn Time. Det er i den forbindelsen interessant å observere at på førstesiden til Økokrims bilag 2 oppfordres surferen i uthevet skrift til: «Don’t forget to SHARE!!». Økokrim har ikke anført, enda mindre bevist, at det forelå en slik oppfordring på popcorn-time.no. Like fullt gjentar Økokrim i all enkelhet at «forutsetningen for Popcorn Time-tjenesten funksjonalitet er at brukerne deler materiale med hverandre mens de strømmer film til eget bruk» (uthevet).

Når Økokrim skal beskrive den ulovlige handlingen, faller Økokrim alltid tilbake på programvaren Popcorn Time. Når Økokrim mener ut fra bilag 09,09 og 09,10 samt bilag 1 og 2 til dok 02,01 å dokumentere konkret ulovlig bruk, er det for begjærende part åpenbart at dette må gjelde for deler av programvaren Popcorn Time, og ikke for domenet popcorn-time.no. Økokrim etablerer ikke koblingen mellom programvaren på den ene siden og på den andre siden det som er beslaglagt og som herværende sak gjelder. Særlig derfor er beslaget av domenet uforholdsmessig.

Når begjærende part derimot har sannsynliggjort at det ikke foreligger noen kobling, jf. tilbudte bilag 2 i prosesskriv av 11.11.2016, anfører Økokrim i all enkelhet uten nærmere belegg at tiden som har gått siden beslaget «antas å kunne ha betydning for søkeresultatet». Det anføres at dette er forhold som Økokrim skulle ha avklart i etterforskningen før beslaget. Økokrim kan ikke bli hørt med en ønsketenkning om at søkeresultatet i nevnte bilag to kan ha sett annerledes ut for åtte måneder siden. Det er påtakelig at Økokrim ikke har tilbudt logg for popcorn-time.no. Nettopp hyppig bruk av popcorn-time.no kan bidra til å sannsynliggjøre at inngrepet er forholdsmessig.

Det anføres at søkeresultat i bilag 2 til prosesskrivet av 11.11.2016 på ingen måter har endret seg. Tvert om kan oppmerksomheten rundt herværende beslag ha medført flere treff på popcorn-time.no slik at popcorn-time.no kommer høyere opp i trefflisten. Det anføres at uten andre opplysninger må det som dokumenteres med nevnte bilag 2 legges til grunn. Siden så godt som ingen bruker innstillingen «Norway» i sitt søk, har popcorn-time.no ikke kommet opp i søket. Følgelig har popcorn-time.no ikke inngått som ting i en eventuell ulovlig handling.

Økokrims argument om at oppfordringen på popcorn-time.no om lovlig bruk faktisk er en oppfordring til u-lovlig bruk, er grunnløst og kan heller ikke føre fram. Dermed gjenstår at popcorn-time.no ga kunnskap om programvaren Popcorn Time. Det anføres at ervervelse av slik kunnskap ikke er straffverdig, særlig når kunnskapen fortrinnsvis brukes lovlig når det er det som brukeren oppfordres til. Under enhver omstendighet har ikke Økokrim etablert nødvendig kobling mellom kunnskapen som kunne erverves på popcorn-time.no og ulovlig deling ved hjelp av programvaren Popcorn Time.

Rettslige krav til medvirkningshandlingen

Den pretenderte hovedgjerningen er tilgjengeliggjøring i strid med åvl. §2. Denne tilgjengeliggjøring skal skje med programvaren Popcorn Time ved at innhold som strømmes samtidig deles. Medvirkningshandlingen skal være at deling ved hjelp av denne programvaren tilskyndes med domenet popcorn-time.no som dermed inngår som ting som kan beslaglegges, jf. strpl. §203.

Økokrim viser i påtegningen av 4.11.2016 til avsnitt 63 i Rt-2005-41. Høyesterett skrev:

«Det er ikke et krav i strafferetten at medvirkningshandlingen isolert sett skal være ulovlig. Lenkingen har forsterket virkningen av opplasternes handlinger ved å øke tilgjengeligheten til musikken. A har selv gitt uttrykk for at brukerne normalt ikke ville funnet musikkfilene uten lenker til disse.»

Som det framgår var den nødvendige koblingen til den straffbare handlingen ubestridt. Høyesterett kunne således fastslå at lenkingen som A hadde utført, hadde forsterket virkningen av det som den gangen var ulovlig. Intet av dette er tilfellet for domenet popcorn-time.no. Det er i foreliggende sak ikke påvist et medvirkende årsaksforhold.

Rt-2005-41 gjaldt en sivilrettslig tvist, ikke strafferett. Siden faktum ikke bød på utfordringer, vurderte ikke Høyesterett grensen for medvirkning. «Høyesterett er sjelden klar i sine begrunnelser for når medvirkningsansvar inntrer og når det ikke gjør det», konkluderte Ståle Eskeland i Strafferett 2015:219 og: «Det ser imidlertid ut til at det avgjørende i tvilstilfeller er en vurdering av det straffverdige ved medvirkerens atferd kombinert med hva hensynet til prevensjon tilsier.» Dette blir en konkret vurdering.

Det kan være vanskelig å gradere straffverdigheten av de ulike forholdene relatert til herværende sak. Kanskje er opplasting av materiale med bruksbegrensninger til Internett den mest straffverdige handlingen. Men selv dette er langt fra likefram. WTO besluttet 21.12.2007 (WT/DS285/ARB) at Antigua innenfor en årlig verdi tilsvarende $ 21 millioner fritt kan tilgjengeliggjøre åndsverk fra USA. Det anføres at mange såkalte «seed» har utspring i Antigua. Denne tilgjengeliggjøringen/opplastingen er lovlig. Det anføres videre at opphavsrettsorganisasjonene unngår å opplyse om dette i sin kontakt med myndighetene og at Økokrim ikke har tatt høyde for dette i sin etterforskning. Siden hovedgjærningen er lovlig, raser også straffverdigheten for eventuell medvirkning.

Hvis formålet med programvaren Popcorn Time er å dele (tilgjengeliggjøre) materiale med bruksbegrensninger, kan utlegging av denne programvaren være det nest mest straffverdige. Dernest kommer kanskje bruk av programvaren Popcorn Time på den måten som medfører deling. Økokrim omtaler både utleggingen (seed) og sistnevnte som hovedgjerningen relatert til herværende sak. Dersom seed’en kommer fra Antigua og programvaren Popcorn Time brukes kun til å strømme, og ikke dele, foreligger det ingen hovedgjerning. Det anføres at dette er vanlig.

Det neste trinnet i straffverdighet kan være informasjon om programvaren Popcorn Time. Hvor straffverdig er det å ha en nyhetsside om programvaren men som ikke lenker til programvaren eller til materiale med bruksbegrensninger, og som anmoder til lovlig bruk av programvaren? Lovlig bruk kan gjøres ved å streame uten samtidig å dele eller ved at programvaren benyttes til å finne og se innhold uten bruksbegrensninger.

Som nevnt bestrides at Økokrim har påvist ulovlig aktivitet med eller som følge av popcorn-time.no. I mangel av slike bevis er vurderingen av straffverdigheten ved popcorn-time.no kun en akademisk øvelse. Det foreligger ingen straffverdig handling. En handling eller forsøk på handling er en forutsetning for å kunne foreta en konkret vurdering. Ingen handling eller forsøk, intet straffverdig. Følgelig foreligger ikke medvirkning i strafferettslig forstand.

Hjemmelen for beslaget er strl. §70, jf. §203.

Siden det ikke er sannsynliggjort ulovlig aktivitet ved hjelp av popcorn-time.no, kan ikke Økokrim bli hørt med at beslaget ikke er forebyggende. Siden den ulovlige aktiviteten med popcorn-time.no er hypotetisk og ikke konkret, tjener beslaget kun et formål. Det er å stoppe mulige lovbrudd som kan komme som en følge av opplysninger på popcorn-time.no. Beslaget kan således kun forsvares i forebyggende øyemed med hjemmel i strl. §70, jf. strpl. §203 så fremt vilkårene for dette er oppfylte. Det er de ikke.

Sakskostnader

Det har så langt medgått 40 timer a kr 1000 + mva.. Dette kreves dekt, jf. strpl. §438 siden opphevelse av beslaget vil være ensbetydende med at saken vil være innstilt for IMC/IMCASREG8 sin del. Økokrims påtegninger viser at utgiftene har vært nødvendige.

* * *

Ola Tellesbø
Advokat

For ordens skyld tok vi en liten titt på popcorntime-online.io i dag og ikke overraskende, men uansett veldig gledelig, kunne vi se at både filmverk som er falt i det fri og filmverk publisert uten bruksbegresninger (spesifikt Creative Commons) tilsynelatende er tilgjengelig via tjenesten. Desverre fungerte ikke nettstedet da vi testet det i Firefox (Fikk melding om at "Popcorn Time Online is currently not supported by your device"), så vi vet ikke hvor god filmopplevelse systemet gir eller hvilket utstyr nettstedet virker på.

Tagget: dns-domenebeslag, nuug.


2016-11-29 - NUUGs videogruppe med PEN på Snowden-eventyr

Da Norsk PEN valgte å dele ut Ossietzsky prisen for året 2016 til Edward Snowden oppstod det noen logistiske utfordringer. I stedet for å kunne dele ut prisen til Snowden på en seremoni (Snowden fikk ingen garanti mot å bli utlevert fra Norge til USA), ble det valgt å utsette seremonien, for å holde en intervju med Edward Snowden direkte via videolink. Det var ønske å gjøre opptak av dette.

EFN (ved Tom Fredrik Klaussen) ble kontaktet for å hjelpe til med dette. For å sørge for at avviklingen skulle funke som planlagt ble NUUGs videogruppe kontaktet.

NUUG har over lenger tid prioritert utstyr og kompetanse for å produsere video-opptak av god kvalitet. De siste årene har vi fått god hjelp av David Noble, som leder for NUUGs videogruppe. Han har mange års erfaring fra kringkastning, samt A/V-produksjon for arrangementer, konferanser og konserter. David er den som løftet NUUG sin video-mulighet opp til HD-standard.

Det var litt kort varsel på dette oppdraget. David fikk 10 dager før arrangementet en forespørsel om et enkelt opptak med to kilder, ett kamera og presentasjon via laptop. Akkurat slik NUUG gjør på sine medlemsmøter, så tilsynelatende et enkelt oppdrag. 4 dager før arrangementet ble det klart at arrangøren måtte gjøre noen endringer.

Arrangementet var med sin kapasitet på 200 mennesker utsolgt, og det ble bestemt at de ønsket å live-overføre arrangmentet til et annet rom i samme bygg. Det ble også klart at videosignalene skulle videresendes på direkten til nyhetsbyrået NTB. Det skulle også være en panel-debatt med 5 personer.

David bestemte seg for at det ikke var nok med et enkelt oppsett slik han orginalt hadde sett for seg, så gjennom opparbeidede kontakter hos Kandu, mest kjent som organisasjonen bak The Gathering-arrangementet, fikk David leie en del av deres utstyr. NUUG sitt kamera ble erstattet med to stykk fjernstyrte pan-tilt-zoom-kameraer. I tillegg stilte NTB med ett kamera og tilhørende kameramann.

Rigging til selve oppdraget ble gjennomført på to timer, med hjelp fra Norsk PEN medlemmer, samt NUUG medlemmer Hans-Petter Fjeld og Tom Fredrik Klaussen.

Opptaket har nå blitt publisert på Frikanalen - og kan ses når som helst ved denne addressen: http://beta.frikanalen.no/video/625828/

Tagget: nuug, snowden, video.


2016-11-12 - Økokrim nekter oss innsyn i dns-beslagsaken, og vi påpeker noen faktafeil i Økokrims fremstilling

Siden sist oppdatering i DNS-beslagsaken har vi bedt Økokrim om innsyn sakens dokumenter, fått beskjed om at de oversendes på DVD, etterlyst DVD-en for å kunne sette oss inn i saken før prosess-skriv lages og deretter fått kontrabeskjed fra Økokrim om at IMC/IMCASREG8 ikke er siktet så vi får ikke innsyn i dokumentene likevel. Det gjør det vanskeligere å få oversikt og korrekt vurdering saken, men like fullt sendte vår advokat i går inn svar på Økokrims tilsvar. Dette er nytt prosesskriv til Follo tingrett i sak 16-16961ENE-FOLL:

Økokrims påtegning av 4.11.2016 og epost av 9.11.2016 om ikke å gi innsyn foranledinger merknader.

Det fastholdes at IMC/IMCASREG8 er siktet, mer om dette nedenfor. Når Økokrim i epost skriver at IMC «omfattes ikke av persongruppene som har rett til innsyn», forstås dette dit at Økokrim bestrider at IMC/IMCASREG8 er siktet. «Blir adgang til dokumentene nektet, kan spørsmålet kreves avgjort ved kjennelse av retten», jf. §242, fjerde ledd. Dersom retten vil komme til å legge vekt på informasjon som ikke denne siden er gjort kjent med, begjærer IMC/IMCASREG8 retten om å avgjøre spørsmålet om adgangen til dokumentene, eventuelt om undertegnede skal gis innsyn selv om IMC/IMCASREG8 nektes innsyn etter første ledd, jf. annet ledd. Relevant for begjæringen er at retten prejudisielt uansett må ta stilling til om IMC/IMCASREG8 er siktet i spørsmålet om IMC/IMCASREG8 skal tilkjennes nødvendige utgifter til forsvarer, jf. strpl. §438.

Økokrim vil fortsatt ikke gi tilbake regnskapet. Hvorfor dette er uforholdsmessig, utdypes.

Når det gjelder nettstedet popcorn-time.no, har Økokrim redegjort for beslaget. Redegjørelsen er dog befengt med feil i faktum som irettegås. Selv om Økokrims versjon legges til grunn, er beslaget rettstridig. Dette forklares.

IMC/IMCASREG8 er siktet

Strpl. §82 regulerer hvem som er siktet:

«Den mistenkte får stilling som siktet når påtalemyndigheten har erklært ham for siktet eller når forfølging mot ham er innledet ved retten eller det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller liknende forholdsregler rettet mot ham.»

IMC/IMCASREG8 har vært utsatt for ransaking, beslag og lignende forholdsregler. Økokrim bestrider at IMC/IMCASREG8 er siktet. Spørsmålet er om ransakingen og beslaget har vært rettet mot IMC/IMCASREG8. Hjemmelen for ransakelsen og beslaget var strpl. §197 første ledd, jf. §192 tredje ledd. Follo tingretts beslutning av 4.3.2016 viser til §192 annet ledd som er feilskrift for tredje ledd. Tredje ledd gjelder såkalt tredjemannsbeslag. For at IMC/IMCASREG8 ikke skal ha vært mistenkt formodes at det er tredje alternativ i tredje ledd, som har vært benyttet. Dette bekreftes av tingrettens beslutning: «Politiet opplyser at formålet med ransakingen er å sikre bevis og å beslaglegge gjenstander» som sammenfaller med ordlyden i tredje alternativ.

Problemet er derimot hvordan politiet har behandlet IMC/IMCASREG8 under ransakingen og etterpå. Det er virkningen av «siktelsen» og ikke om vedkommende formelt er siktet som gir rettigheter etter EMK art. 6 (Deweer v. Belgium, Application No. 6903/75, Judgement of 27th February 1980). Siktelse eksisterer fra det øyeblikket situasjonen til rettssubjektet er «substantially affected» av myndighetens handling basert på mistanke mot vedkommende.

Som det framgår av påtegningen, er partene enige i at IMC/IMCASREG8 rammes av beslaget. Videre fastholdes at IMCs regnskapsfører ble pågrepet. Hun kunne ikke bevege seg fritt, heller ikke ringe og måtte forflytte seg på instruks.

Dersom registrar ikke hadde vært mistenkt, ville registrar vanligvis ha fått en telefon fra politiet/Norid med en kjennelse om å endre pekeren til popcorn-time.no til en ugyldig nettadresse. Samtidig ville registrar ha opplyst om hvem som hadde bestilt opprettelsen av domenet. At politiet valgte en annen framgangsmåte bekrefter at politiet skulle sikre seg mot at IMC/IMCASREG8 skulle fjerne eventuelle spor. Dermed var også IMC/IMCASREG8 mistenkt på ett eller annet nivå. IMC/IMCASREG8 var i straffeprosessuell forstand mer enn tredjemann. At IMC/IMCASREG8 er mistenkt bekreftes ved at beslaget i regnskapet gjelder IMC sine inngående fakturaer. Det anføres at inngående fakturaer forteller om virksomheten til IMC, men ingenting om bestiller av domenet popcorn-time.no. For bestiller av domenet er relevant informasjon utskrift av hovedboka for postene 3000-3999.

IMC/IMCASREG8 har intet ansvar for innhold på domener som de har registrert. Realiteten er like fullt ansvarliggjøring når ransakelsen retter seg mot dem. Dette skjedde til tross for at IMC/IMCASREG8 umiddelbart tilkjennegjorde hvem som hadde bestilt opprettelsen av domenet popcorn-time.no. Noe mer er ikke å finne. Like fullt vil ikke Økokrim levere regnskapet tilbake. Dette er en klar mistenkeliggjøring, herunder alt fra at IMC/IMCASREG8 ikke samarbeider og sitter på flere opplysninger til at IMC/IMCASREG8 har en mer omfattende medvirkning. Så lenge ikke Økokrim leverer tilbake regnskapet, kan ikke Økokrim bli hørt med at beslaget ikke retter seg mot IMC/IMCASREG8 som mistenkt. Opprettholdelsen av beslaget innebærer at IMC/IMCASREG8 har status som siktet, jf. §82.

Under enhver omstendighet ble IMC/IMCASREG8 «substantially affected» da seks politifolk dukket opp på to ulike adresser hos IMC/IMCASREG8 og foretok ransakelse, pågripelse og beslag. Aksjonen var koordinert og omfattende. Regnskapsføreren, som også sitter i styret i IMC/IMCASREG8, har på grunn av ransakelsen, pågripelsen og beslaget vært direkte bekymret for å kreve det beslaglagte regnskapet tilbake fordi hun ikke bare føler seg mistenkeliggjort men at kravet om tilbakelevering vil utløse nye aksjoner rettet mot henne og IMC/IMCASREG8. Hun ønsker kun å holde fram med sin regnskapsvirksomhet uten oppfølging av eller ha noe utestående med politiet. At regnskaper ikke leveres tilbake tynger. Dertil kommer at IMC aldri fikk avstemt regnskapet for 2015. Regnskapet har fire åpne poster som må sjekkes. Videre trengs regnskapsmappene over inngående fakturaer ved reklamasjon, for å sjekke hva som konkret ble kjøpt til en bestemt pris og så videre. IMC er også lovpålagt å oppbevare regnskapet. Uten regnskapet for 2014 og 2015 kommer regnskapsfører fort i forklaringsproblemer utad. Det samme problemet vil oppstå ved bokettersyn. Beslaget betoner seg meget belastende for regnskapsføreren. Det er langt fra troverdig utad å påstå at et beslag i regnskaper som har vart i snart trekvart år skal være et såkalt tredjemannsbeslag, og bare det.

For registrar er det svært belastende å bli utsatt for ransakelse og beslag av regnskap på grunn av innhold på registrerte domener. IMC/IMCASREG8s forretningsmodell er direkte truet. Aldri før har de opplevd en faktisk ansvarliggjøring av innholdet på et domene de har registrert. IMC/IMCASREG8 har for tiden 1800 registrerte domener. Flere av disse domene har navn som er mer politisk u-korrekte enn popcorn-time.no. Beslaget av regnskapet, den implisitte ansvarliggjøringen av innholdet på et registrert domene, i stedet for en vanlig henvendelse, og anslaget mot forretningsmodellen, innebærer at IMC/IMCASREG8 er «substantially affected» av politiets inngrep mars 2016. Følgelig har IMC/IMCASREG8 status som siktet. Nødvendige utgifter til forsvarer kreves dekt, jf. strpl. §438.

Først når beslaget oppheves vil det med rimelighet kunne anføres at IMC/IMCASREG8 ikke lenger er siktet.

Hvorfor beslaget av regnskapet er uforholdsmessig

Skal beslaget være forholdsmessig, må det tjene en funksjon. Det har gått åtte måneder siden Økokrim foretok beslaget. Det anføres at i løpet av denne tiden har Økokrim sikret seg nødvendige kopier. Dette er opplagt hensyntatt at politiet nå digitaliserer sakspapirene. At Økokrim fortsatt sitter på regnskapet til IMC har ingen funksjon. Dersom IMC ikke er mistenkt, har ikke Økokrim interesse av IMCs inngående fakturaer.

Derimot har regnskapet en funksjon for IMC. Det hjelper lite at det vesentligste av opplysningene er elektronisk. En forutsetning for å kunne avstemme et regnskap er at det er komplett. De beslaglagte inngående fakturaene, har ikke IMC digitale kopier av. Foruten avstemming har inngående fakturaer som påpekt også annen nyttig informasjon i et selskaps virksomhet. Ellers er IMC lovpålagt å ha et komplett regnskap.

Beslaget av regnskapet er således uforholdsmessig og må oppheves. Det motsatte er å mistenkeliggjøre IMC/IMCASREG8.

Domenebeslaget: korrigering av Økokrims framstilling av faktum

Økokrim skriver på side 3 at «filmer og tv-serier som er lagt ut på Popcorn Timetjenesten er i all hovedsak lagt ut uten rettighetshavers samtykke», og på side 5 at på «anmeldelsestidspunktet lenket Popcorn Time-applikasjonen til» mange filmer og tvserier og at antall «titler er i stadig utvikling».

Det riktige er at det verken er lenket eller lagt ut en eneste film eller tv-serie på Popcorn Time. Det ligger og er lenket til null – 0 – filmer og tv-serier på programvaren Popcorn Time. Det vil aldri bli lenket eller lagt ut film eller tv-serie på Popcorn Time. Når Økokrim anfører det motsatte, foretar ikke Økokrim nødvendig etterforskning. Det anføres at Økokrim i herværende sak ikke etterkommer det grunnleggende formålet med etterforskningen om «å skaffe til veie» nødvendige opplysninger slik lovgiver har forutsatt i strpl. §226.

Nærmere bestemt bruker Popcorn Time-programvaren en eller flere katalogtjenester. Katalogtjenesten kan brukes til å finne innhold som er lagt ut på Internett med eller uten opphavsmanns tillatelse, eller finne innhold som har falt i det fri.

Det anføres at det framgår av påtegningens side 5 at Økokrim ikke har registrert ulovlig aktivitet ved bruk av nettstedet popcorn-time.no eller bruk av programvaren Popcorn Time: «For eksempel vil antall brukere av Popcorn Time-tjenesten bare la seg tallfeste samtidig som de aktuelle brukerne strømmer film.»

Det anføres at Økokrim baserer seg på antagelser, slik som Aftenpostens omtale av Popcorn Time (påtegningens bilag 4). Men Aftenposten viser kun til en undersøkelse om hvor hyppig Popcorn Time-programvaren benyttes. Det er intet i Aftenpostens gjengivelse av undersøkelsen som meddeler andel ulovlig bruk. Men selv om undersøkelsen eller data fra Guardaley, MaverickEye, Crystal Bay Corporation eller andre upålitelige kilder, har avdekket ulovlig bruk basert på programvaren Popcorn Time, vil det aldri være holdepunkter for at dette skyldtes nettstedet popcorn-time.no. Om dette er Økokrim fullstendig uetterrettelig når Økokrim skriver på side 5: «Bruken av domenet popcorn-time.no har [...] fungert som et hjelpemiddel til å medvirke til tilgjengeliggjøring.»

Det bestrides at popcorn-time.no i det hele tatt har hatt en funksjon. Brukere av Popcorn Time har funnet ut om Popcorn Time andre steder enn hos popcorn-time.no. Dette illustreres ved å gjøre et søk på «popcorn time download» med søkemotoren duckduckgo rettet mot «Norway».

Bilag 2:
duckduckgo.com Søk: popcorn time download 9.11.2016

Treffet oppgir seks ulike nedlastingssteder før popcorn-time.no listes! Deretter følger et ukjent antall nedlastingssteder. Dersom søket ikke rettes mot «Norway», som er en uvanlig innstilling, kommer ikke popcorn-time.no i det hele tatt opp! Det anføres at brukere av programvaren Popcorn Time aldri har benyttet popcorn-time.no til å få informasjon. Økokrim har ikke belegg for at popcorn-time.no har «fungert som et hjelpemiddel». Den kriminelle medvirkningen Økokrim beskriver gjelder tjenesten Popcorn Time, ikke nettstedet popcorn-time.no. Det gjelder også for Aftenposten og andre kilder som Økokrim viser til. Således mangler linken mellom anførte kriminelle medvirkning og det beslaglagte domenet popcorn-time.no. Hvorfor har ikke Økokrim en gang opplyst om antallet besøkende på popcorn-time.no? Dersom Økokrims anfører at beslaget er forholdsmessig, er det essensielt at Økokrim dokumenterer dette tallet for begjærende part for kontroll.

Foruten feilen om at det er ulovlig film på Popcorn Time-tjenesten, anføres at Økokrim heller ikke kjenner til eventuell bruk av programvaren Popcorn Time til å se og dele (!) innhold uten tillatelse. Det anføres at anførselen om «i all hovedsak lagt ut uten rettighetshavers samtykke» (gjengitt ovenfor) er tatt ut av luften. Økokrim utelater at det finnes en rekke filmer tilgjengelig via bittorrent som er falt i det fri, eller som har bruksvilkår som tillater spredning blant annet ved hjelp av Creative Commons- lisensiering (CC-lisensiering). Eksempler på førstnevnte er Panserskipet Potemkin og den klassiske kalunfilmen Plan 9 from Outer Space som henholdsvis ligger på

<URL: https://archive.org/details/BattleshipPotemkin_644 > og

<URL: https://archive.org/details/Plan_9_from_Outer_Space_1959 >.

Nettstedet <URL: http://publicdomainreview.org/ > har lister med bilder, bøker, filmer og musikk som ikke lenger er vernet av opphavsretten. Filmene kan spilles av og eventuelt lastes ned ved hjelp av programvaren Popcorn Time.

Et eksempel på CC-lisens er filmen Sita Sings the Blues, <URL: http://sitasingstheblues.com/ >. Internett-arkivet på <URL: https://archive.org/details/movies > skal ha 2 864 610 små og store filmer tilgjengelig uten bruksbegrensninger. Det være seg TED-foredrag, gamle og nye spillefilmer, tvprogrammer og så videre. Av disse er 4 255 spillefilmer, jf. <URL: https://archive.org/details/feature_films >.

Økokrim skriver videre: «Domenet popcorn-time.no bidrar [...] også til opplastingen av de opprinnelige kildefilene, hvis opplastning har spredning som formål» (s. 4). Dette er feil. For brukerne er formålet med programvaren Popcorn Time å se innhold, og da først og fremst lovlig innhold slik det oppfordres til på domenet popcorn-time.no, jf. den av Økokrim gjengitte advarsel. Det er heller ingen forutsetning at strømming vil medføre deling (tilgjengeliggjøring), slik Økokrim legger til grunn. Strømming kan medføre deling. Det er ikke slik at «Popcorn Time-tjenestens funksjonalitet fordrer at brukerne deler materiale mens de strømmer» (s. 4). Brukerne kan dele innhold mens de strømmer.

Rettslige anførsler ad domenebeslaget

For de tilfellene strømming har omfattet deling og delingen har vært uten påkrevd tillatelse, anføres at det er fordi brukeren av programvaren Popcorn Time ikke har vært klar over at strømming har innbefattet deling. Det anføres at som utgangspunkt har heller ikke delingen vært uaktsomt, i hvert fall ikke før Aftenposten skrev om dette i juli 2015. Dermed finnes ingen kriminell medvirking ved bruk av programvaren Popcorn Time.

Under enhver omstendighet er beslaget uforholdsmessig. Beslaget retter seg mot handlinger fjernt fra hovedgjerningen. Beslaget retter seg mot et domene som forklarer hvordan programvaren Popcorn Time kan brukes. Det foreligger ingen bevis for at dette domenet har vært benyttet til å skaffe seg kunnskap om programvaren Popcorn Time, enda mindre at dette har medført nedlasting av programvaren, og atter enda mindre at tilegnelsen av denne kunnskapen har medført bruk av Popcorn Time og da på en slik måte at opphavsrett har vært krenket. Tvert i mot er det holdepunkter for at en slik kobling ikke finnes. For det første vil kunnskapen om Popcorn Time i all hovedsak være tilegnet fra andre steder enn popcorn-time.no. Bilag 2 underbygger dette. For det andre hadde popcorn-time.no advarsel hvorpå at det er grunn til å tro et besøk på nettopp denne siden i motsetning til andre sider om Popcorn Time snarere bidro til lovlig bruk enn ulovlig bruk, herunder ved at strømming skjedde uten deling eller med innhold uten bruksbegrensninger. Dette underbygges med at bruken av Netflix og lovlig nedlasting av musikk de siste årene har tatt seg kraftig opp. En presumpsjon om at popcorn-time.no med advarsel har virket motsatt er i mangel av bevis ikke mindre enn grunnløs inkriminering av besøkere av popcorn-time.no.

Uten belegg for at besøk og kunnskap på popcorn-time.no har foranlediget bruk av Popcorn Time, enda mindre foranlediget bruk av Popcorn Time slik at noens opphavsrett er krenket, men med holdepunkter for at det motsatte, er beslaget av domenet popcorn-time.no uforholdsmessig og må oppheves.

Beslag kan prosessuelt deles inn i to spor. Enten må Økokrim straffeforfølge slik at straffeprosessuelt beslag ikke blir hengende uten rettskraftig dom, jf. strpl. §203, eller så er beslaget i herværende sak forebyggende inndragning, jf. strl. §70, jf. strpl. §203.

Det anføres at Økokrims hensikt ikke er å straffeforfølge for bruk av domenet popcorn-time.no. Det har nå gått over åtte måneder og det vil ikke bli tatt ut tiltale. Økokrim vil med beslaget i stedet stoppe framtidig strømming av innhold, ut fra teorien om at strømming vil bygge opp under hovedgjerningen, altså mer tilgjengeliggjøring av ikkefrigjort innhold (s. 4). Beslaget av domenet er således forebyggende. Forebyggende inndragning av en informasjonsbærer kan bare foretas når det er fare for uopprettelig skade, jf. strl. §70, tredje punktum. «Med uopprettelig skade menes ikke-økonomisk skade», jf. Ot.prp.nr.90 (2003-2004), merknad til §70.

Det foreligger ingen uopprettelig skade. Økokrim har kun anført at medvirkningen «har bidratt til betydelig skade» (s. 5) eller «stor skade» (s. 6), ikke uopprettelig skade. Dette er ikke tilstrekkelig. Vilkåret for å gjøre beslag i informasjonsbæreren popcorn-time.no er ikke oppfylt. Beslaget må oppheves.

At tiltale ikke utferdiges og faren er økonomisk tap, viser at Økokrim har gått utover sin kompetanse og opptrådt som stedfortreder i en privatrettslig konflikt. Det påpekes at avgjørelsen fra britisk underrett (påtegningens bilag 3) til forskjell gjaldt et privatrettslig krav. Hva gjelder avgjørelsens innhold, er det tilstrekkelig å vise til førstesiden at «The defendants did not appear and were not represented.» Uten kontradiksjon sluttet dommeren at «The Popcorn Time application has no legitimate purpose» (66). Avgjørelsen er uten rettskildeverdi i Norge.

Når det gjelder Økokrims anførsler om Grl. §100, presiseres at sensurforbudet i fjerde ledd gir videre beskyttelse enn det som følger av EMK art. 10. Det er riktig at dersom beslaget hadde til hensikt å ramme en publisert ytring, ville annet og tredje ledd i §100 komme til anvendelse. Siden det da også ville ha foreligget en konkret forbrytelse, ville beslaget bli prøvd i påfølgende straffesak med mindre saken med tilhørende beslag ble henlagt. Men i herværende sak er Økokrims tenkte hensikt med beslaget å begrense framtidig strømming av ukjent innhold, med eller uten bruksbegrensning. En slik hindring er partiell sensurinnretning. For partiell sensurinnretning kommer fjerde ledd til anvendelse. Utover dette er det unødvendig å kommentere Økokrims anførsler om ytringsfrihet.

Sakskostnader

Det har så langt medgått 30 timer a kr 1000 + mva.. Dette kreves dekt, jf. strpl. §438, i og med at en opphevelse av beslaget vil være ensbetydende med at saken vil være innstilt for IMC/IMCASREG8 sin del – at Økokrim ikke lenger mistenker IMC/IMCASREG8 men behandler IMC/IMCASREG8 som tredjemann.

Det anføres at Økokrims påtegning viser at utgiftene har vært nødvendige.

Påstand

Med sedvanlig forbehold om nye anførsler og bevis nedlegges følgende

PÅSTAND

  1. Økokrims beslag av Internet Marketing Consults AS sine regnskap oppheves.
  2. Økokrims beslag av domenet popcorn-time.no oppheves.
  3. Økokrim dekker medgåtte utgifter til forsvarer.

Partshjelper I og II tiltrer begjærende parts påstand.

***

Ola Tellesbø
Advokat

Samtidig med at vi postla prosesskrivet kom det spørsmål til partene fra tingretten:

Imcasreg8 - Økokrim

I. Retten mottok den 8. november e-post fra advokat Tellesbø som uttrykte ønske om tilgang til sakens dokumenter. Retten mottok deretter e-post fra Økokrim v/politiadvokat Dahl hvor det fremgikk at innsyn avslås.

Retten gjør for ordens skyld at spørsmål om innsyn er et forhold mellom partene som antas regulert av straffeprosessloven § 242. Spørsmålet involverer ikke tingretten med mindre en eventuell uenighet om innsyn bringes inn for rettslig avgjørelse.

Retten ber imidlertid Økokrim presisere om de tar sikte på at retten ved behandlingen av saken skal ha tilgang til disse dokumentene på DVD når ikke de begjærende parter/deres advokat har samme tilgang og om det i tilfelle er noen betenkeligheter knyttet til dette. Adv. Tellesbø har også anledning til å kommentere dette.

II. Begjæringen om Opphevelse av beslag er reist av "IMCASREG8, org.nr. 895466492/Internet Marketing Consults AS (IMC), org.nr. 98483535 3 ." Retten antar at dette bør oppfattes som at begge disse rettssubjektene har status som begjærende part. Dersom noen part har annen oppfatning om dette, bes dette klargjort.

III. Retten ber om at det klargjøres om Follo tingrett er korrekt verneting, jf. straffeprosessloven kapittel 3. Spørsmålet er så vidt sees ikke berørt i begjæringen eller påtegningen.

Dette brev sendes per faks/e-post til advokat Tellesbø og politiadvokat Dahl.

Follo tingrett

Johannes Kaasen
dommerfullmektig m/alm fullmakt

Vår advokat svarte på dette brevet med en epost, og forklarte at prosesskrivet delvis besvarer rettens spørsmål og at «Det anføres at IMC tar opp i seg IMCASREG8. Sistnevnte er en papirorganisasjon som IMC har laget for å etterkomme norsk regeleverk og markedets behov». Nå venter vi på eventuell tilbakemelding fra retten og Økokrim, og vurderer videre steg.

Kostnaden i saken stiger, og så langt har NUUG mottatt nok donasjoner til å dekke halvparten av advokattimene. Vi tar svært gjerne imot hjelp og donasjoner for å finansiere saken videre.

Tagget: dns-domenebeslag, nuug.


2016-11-09 - NOARK5-kjerne som fri programvare får epostliste hos NUUG

Nikita er en fri programvare kjerne som implementerer NOARK 5-standarden. Den implementerer en REST-tjeneste for det publiserte tjenestegrensesnittet. Systemet er skrevet i Java 8 og bruker Maven og Spring.

For tiden er kodebasen et 'skjelett'; grovstrukturen til Noark er på plass, men det gjenstår en del før den kan brukes som arkiv. Målet er at den skal bli et fullverdig alternativ for å ta vare på arkivet til offentlige etater. Ideene bak prosjektet ble presentert i et møte i NUUG Oslo for et år siden. Presentasjonen er tatt opp på video og tilgjengelig på websiden.

Prosjektet er startet av Thomas Sødring ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og kildekoden er tilgjengelig fra github. NUUG stiller med epostliste, og en kan melde seg på via Mailman-grensesnittet.

Hvis dette høres interessant ut for deg, meld deg på epostlisten og bli med å utvikle systemet. Arbeidsspråket på epostlisten er engelsk, men vi forstår også norsk.

Tagget: nuug, offentlig sektor, standard.


2016-11-08 - Nytt tilsvar fra Økokrim om DNS-beslaget - de holder på sitt

DNS-beslagsaken ruller videre, og siste nytt er at Økokrim har kommet med sitt tilsvar på den nye begjæringen om rettslig prøving. I tillegg har vi i NUUG lykkes med å få registraren til å fortelle sin side av saken om hvordan var å bli raidet av Økokrim på et medlemsmøte som finner sted i dag. Ses vi der? Det blir popkorn. Mens du venter på at møtet starter, her er tilsvaret til Økokrim:

PÅTEGNINGSARK
Dok nr: 01,08

ANMODNING OM RETTSLIG PRØVING AV BESLAG - IMCASREG8 OG INTERNET MARKETING CONSULTS AS

Sendes med sakens dokumenter Follo tingrett, Postboks 64, 1401 Ski, under henvisning til

Dok 05,01
Påtalemyndighetens beslutning om beslag i bruksrett til domene, 07.03.2016,
Dok 05,02
Påtalemyndighetens beslutning om opprettholdelse av beslag overfor Aktiva Regnskap og Data, 11.07.2016,
Dok 10,17
IMCASREG8/Intemet Marketing Consults AS' anmodning om rettslig prøving av beslag, 20.10. 2016, og
Dok 13,07
Follo tingretts oversendelsesbrev, 21.10.2016, med frist for påtalemyndighetens merknader til 01.11.2016.

Frist for merknader er i e-post av 31.10.2016 utsatt til 04.11.2016.

1. Innledning

Enhver som rammes av et beslag, kan kreve brakt inn for retten spørsmålet om beslaget skal opprettholdes, jf. straffeprosessloven § 208 første ledd. Internet Marketing Consults AS (IMCAS) rammes av beslaget i aksjeselskapets regnskaper. IMCASREG8 innehadde domeneabonnementet før påtalemyndigheten tok beslag i dette, og rammes derfor av beslaget i bruksretten til domenet popcorn-time.no.

Påtalemyndigheten anfører at vilkårene for beslag er til stede. Nedenfor vil vi først gjennomgå vilkårene for beslaget i IMCAS' regnskaper i punkt 2, for deretter å gjennomgå vilkårene for beslag i bruksretten til domenet popcorn-time.no i punkt 3. Enkelte særlige kommentarer til anmodningen er tatt inn i punkt 4.

2. Beslaget i IMCAS' regnskaper

IMCAS' regnskap antas å kunne ha betydning som bevis i saken, og er beslaglagt med hjemmel i straffeprosessloven§ 203 første ledd første punktum. Beslaget omfatter blant annet originalbilagene til regnskapet for aksjeselskapet IMCAS for 2014 og 2015, jf. dok 04,03. Beslaget har beslagsnummer D-1 og D-2. I tillegg er det tatt beslag i et fåtall regnskapsdokumenter for 2014 og 2015, jf. dok 04,02. Dette beslaget har beslagsnummer C 1. Originalbilagene for 2016 er tilbakelevert til regnskapsfører,jf. dok 10,09.

Påtalemyndigheten bestrider at det er uforholdsmessig åta og å opprettholde beslaget i regnskapsbilagene. Bilagene har blant annet bevisverdi for så vidt gjelder etterforskningen av hvem som har bestilt opprettelsen av domenet popcorn-time.no. Beslaget formodes å være lite tyngende for IMCAS. IMCAS fører sine regnskaper elektronisk. Selskapet har følgelig tilgang til det vesentligste av opplysninger fra regnskapene, herunder hovedbok, kunde- og leverandørreskontro, i sine egne regnskapssystemer. Årsregnskapet for de aktuelle årene er levert til Brønnøysundregistrene.

Påtalemyndigheten anfører etter dette at beslaget i Internet Marketing Consults AS' regnskaper skal opprettholdes.

3. Beslaget i bruksretten til domenet popcorn-time.no

Bruksretten til domenet popcorn-time.no er beslaglagt med sikte på inndragning. Hjemmelen for beslag er straffeprosessloven § 203 første ledd annet punktum. Beviskravet i § 203 første ledd annet punktum er "antas å kunne inndras". "Antas" innebærer at en rimelig mulighet er tilstrekkelig, jf. Bjerke, Keiserud og Sæther, Straffeprosessloven Kommentarutgave, note 8 til § 203. Beviskravet er lavt.

Hvorvidt bruksretten til domenet antas å kunne inndras, avhenger av hvorvidt vilkårene for inndragning i straffeloven 2005 § 69 er oppfylt. Påtalemyndigheten anfører at så er tilfellet. § 69 første ledd bokstav c bestemmer at en ting som har vært brukt ved en straffbar handling kan inndras (redskapsinndragning). At bruksretten til et domene er en "ting" som kan beslaglegges, er fastslått i Rt. 2009 side 1011. Videre må det foreligge en straffbar handling for at inndragning skal kunne finne sted. I tillegg kreves at det er en viss tilknytning mellom redskapen og den straffbare handlingen.

Inndragning som nevnt i § 69 første ledd bokstav c kan foretas ikke bare overfor den som har begått den straffbare handlingen, men også overfor en eier som har eller burde ha forstått at tingen skulle brukes ved en straffbar handling, jf. straffeloven§ 71 tredje ledd annet punktum.

For å lette rettens tilnærming, vil vi først si noe generelt om hva beslag i bruksrett til domener innebærer i punkt 3.1, redegjøre for hva påtalemyndigheten anser som den straffbare handlingen i punkt 3.2, utdype særlig skjerpende forhold i punkt 3.3, gjennomgå tilknytningen mellom redskapen som inndras og den straffbare handlingen i punkt 3.4, før forholdsmessigheten drøftes i punkt 3.5.

3.1. Generelt om beslag i bruksretten til domener

Innledningsvis, før gjennomgangen av ovennevnte rettslige vilkår, er det på sin plass å knytte enkelte kommentarer til hva beslag i bruksretten til et domene innebærer. Et domenenavn er normalt knyttet til en bestemt IP-adresse eller sett av IP-adresser, som igjen er unikt knyttet til en bestemt datamaskin eller et sett av datamaskiner, for eksempel en webtjener eller eposttjener. Domenenavnet gjør oppslag på internett langt mer brukervennlig enn dersom man skulle benytte IP-adresser til det samme. IP-adresser er tallrekker bestående av henholdsvis fire eller åtte grupper med opptil fire sifre i hver gruppe, atskilt med punktum eller kolon. Oppslag på internett er følgelig mulig også ved å benytte korrekt IP-adresse. Dette er formodentlig også fortsatt tilfellet for oppslag på nettsiden som domenet popcorn-time.no tidligere viste til.

I foreliggende sak har påtalemyndigheten tatt beslag i bruksretten til domenet ved få å overført domeneabonnementet fra IMCASREG8 til ØKOKRIMs organisasjonsummer. Dette gir påtalemyndigheten mulighet til å disponere over bruksretten til domenet på samme måte som den tidligere abonennten kunne. Etter overføringen har påtalemyndigheten disponert over bruksretten til domenet ved å la det vise til en annen nettside enn den som domenet opprinnelig viste til. Dette er gjort for å vanskeliggjøre tilgjengeligheten til det opprinnelige innholdet på nettsiden. Innholdet er så vidt påtalemyndigheten bekjent fortsatt tilgjengelig ved bruk av korrekt IP-adresse.

Ved en eventuell inndragning av bruksretten til domenet, vil domenet overføres til Norid, som driver registeret for norske domenenavn. Domenenavnet vil da gå inn i Norids pool av domenenavn, for deretter, etter en eventuell karantenetid, å igjen gjøres tilgjengelig for publikum.

3.2. Den straffbare handlingen

For at inndragning skal finne sted, må det i følge straffeloven 2005 § 69 foreligge en straffbar handling. Påtalemyndigheten anfører at den straffbare handlingen i foreliggende sak består i medvirkning til overtredelse av åndverksloven § 54, jf. § 2. I følge § 54 første ledd er det straffbart å forsettlig eller uaktsomt overtre bestemmelser gitt til vern for opphavsretten, herunder åndsverkloven§ 2. Straffeskjerpelser følger av annet og tredje ledd i åndsverkloven § 54. Medvirkning er straffbart i medhold av straffeloven 2005 § 15.

I det følgende redegjøres det ganske grundig for dette vilkåret, ettersom anmodningen om rettslig prøving bygger på uklarhet om hvilken straffbare handling som ØKOKRIM etterforsker. Det presiseres at IMCASREG8 ikke er siktet i ØKOKRIMs etterforskning. Det er ingen ting i etterforskningen så langt som tyder på at IMCASREG8 er ansvarlig for innholdet på nettstedet.

Hovedgjerningen er tilgjengeliggjøring av opphavsrettsbeskyttet materiale uten samtykke fra rettighetshaverne, jf. åndsverkloven § 54 første ledd bokstav a) jf. § 2. Å gjøre en film eller en tv-serie tilgjengelig på internett uten rettighetshavers samtykke utgjør en tilgjengeliggjøring for allmennheten i strid med § 2, jf. for eksempel Prop. 65 L(2012-2013) side 8. Slik tilgjengeliggjøring finner i foreliggende sak sted når en releasegruppe laster opp til internett en såkalt "seed", det vil si den komplette filen av et verk som tidligere ikke er tilgjengeliggjort (for eksempel fordi filmen det er tale om ennå ikke har hatt premiere på kino). De filmer og tv-serier som er lagt ut på Popcorn Time-tjenesten er i all hovedsak lagt ut uten rettighetshavers samtykke.

Videre gjør hver enkelt bruker av Popcorn Time-tjenesten seg skyldig i slik tilgjengeliggjøring når brukeren ser på film eller tv-serie. Årsaken er tjenestens funksjonalitet, hvoretter brukerne som den store hovedregel tilgjengeliggjør deler av filmen/tv-serien for andre brukere samtidig som filmen/tv-serien strømmes, jf. Jaime Espantaleon, Mer om Popcorn Time, LoD-2016-125-12 (vedlagt som bilag 1) og Aftenposten, Gratisfilm på Popcorn Time er ulovlig likevel, publisert 29.06.2015, http://www.aftenposten.no/norge/Gratisfilm-pa-Popcorn-Time-er-ulovlig-likevel-36134b.html (utskrift vedlagt påtegningen som bilag 2).

For nærmere redegjørelse for Popcorn Time-tjenestens funksjonalitet, vises til avsnitt 16 følgende i en avgjørelse fra Storbritannians High Court of Justice, Chancery Division, avsagt 28.04.2015, Case No: HC2014-002029 (vedlagt som bilag 3). Saken gjaldt sivil blokkering av nettsteder, tilsvarende tiltaket som er tilgjengelig via åndsverkloven § 56c følgende. Det er også verdt å merke seg rettens konklusjon i avsnitt 66: "The point of Popcorn Time is to infringe copyright. The Popcorn Time application has no legitimate purpose ... ".

Det følger av det ovenstående at påtalemyndighetens syn er at bruk av Popcorn Time- tjenesten er straffbar. At strømming til privat bruk ikke er ulovlig, endrer ikke dette, ettersom Popcorn Time-tjenestens funksjonalitet fordrer at brukerne deler materiale mens de strømmer. Departementets uttalelse om at privat strømming er lovlig i Prop 65 L (2012-2013) retter seg følgelig bare mot deler av de handlinger brukere av Popcorn Time-tjenesten utfører når de ser på film og tv-serier via tjenesten. I tillegg kommer som nevnt deling av ulovlig utlagt materiale med andre.

Det er imildertid ikke ovennevnte hovedgjerninger som ØKOKRIMs etterforskning retter seg mot. Derimot retter etterforskningen seg mot medvirkningen til ovennevnte straffbare brudd på åndsverkloven § 2. Inntil ØKOKRIM tok beslag i bruksretten til popcorn-time.no, lenket domenet til nettsider hvor brukerne kan laste ned programvaren som er nødvendig for å benytte seg av tjenesten Popcorn Time. I tillegg lå det nedlastingsinstruksjoner, nyhetsoppdateringer og informasjon om tjenesten på popcorn-time.no. Opprettelsen og vedlikeholdet av popcorn-time.no bidro til å legge til rette for og gjøre det enklere for norske brukere å benytte tjenesten Popcorn Time, og dermed også for at norske brukere kunne tilgjengeliggjøre materiale for andre brukere gjennom tjenesten. Det vises til at det ble benyttet norsk språk på popcorn-time.no, og det antas også å ha betydning at domenet benyttet toppdomenet .no. Et selvstendig argument er at mangfoldiggjøringen av tilgjengelige domener øker tilgjengeligheten på verdensbasis, fordi det blir vanskelig for rettighetshaverne å agere mot stadig skiftende og nye nettsider. Domenet popcorn-time.no bidrar etter påtalemyndighetens oppfatning også til opplastningen av de opprinnelige kildefilene, hvis opplastning har spredning som formål. Eller med andre ord, popcorn-time.no har bidratt til å "forsterke virkningen av opplasternes handlinger ved å øke tilgjengeligheten" til filmene, jf. Rt. 2005 side 41 avsnitt 63.

Påtalemyndigheten bestrider at det er for svak kobling mellom hovedgjerningene og medvirkningshandlingene. Straffbar medvirkning krever ikke at det er logisk årsakssammenheng mellom medvirkningshandlingen og hovedgjerningens gjennomføring. Man kan dømmes for medvirkning selv om hovedgjerningen ville kunne gjennomføres uavhengig av medvirkningshandlingen, jf. for eksempel Andenæs v/ Matningsdal, Alminnelig strafferett, 5. utgave, side 326. Matningsdal hevder i Gyldendal Rettsdata, note 92 til straffeloven 2005 § 15 at " ... det er tilstrekkelig med et medvirkende årsaksforhold. Det er neppe mulig å angi presist hvor mye som kreves, og man kommer neppe retningslinjen nærmere enn at det avgjørende synes å være om vedkommendes handling har en slik karakter og et slikt omfang at det.finnes naturlig å knytte straffansvar til den."

Etter påtalemyndighetens oppfatning har opprettelsen og vedlikeholdet av domenet popcorn-time.no, med det innhold og lenker som var lagt ut der, en slik karakter og omfang at det er naturlig å knytte straffansvar til handlingene. Et element i denne vurderingen er den "disclaimeren" som gjerningspersonen la ut på domenet. Disclaimeren er vedlagt som bilag 3 til dok 02,01 (anmeldelsen), og herfra hitsettes blant annet: "Før du fortsetter, bør du være klar over av Popcorn Time og lignende kan være ulovlig. Mye av innholdet i disse tjenestene er opphavsrettsbeskyttet materiale som deles og lastes ned uten tillatelse fra eierne og produsenter av materialet. Bruk av disse tjenestene vil ofte resultere i et brudd på opphavsrett, avhengig av hva du ser. Hvis du likevel velger å bruke tjenestene du lese om på dette området, gjør du det på egen risiko, og det anbefales å følge loven." Etter påtalemyndighetens oppfatningen underbygger dette gjerningspersonens straffverdighet, ved at vedkommende er fullt ut klar over at bruk av tjenesten som han eller hun tilrettelegger for i all hovedsak innebærer opphavsrettskrenkelser.

Oppsummeringsvis anfører påtalemyndigheten at det foreligger medvirkning til overtredelse av åndsverkloven§ 54 jf. § 2, jf. straffeloven 2005 § 15.

3.3. Særlig skjerpende forhold

Påtalemyndigheten anfører at det foreligger særlig skjerpende forhold. Medvirkningen har bidratt til betydelig skade for rettighetshaverne. Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig hvor stort tap disse lar lidt. For eksempel vil antall brukere av Popcorn Time-tjenesten bare la seg tallfeste samtidig som de aktuelle brukerne strømmer film. Når brukerne stenger ned filmen, vil det ikke lenger være spor av at han eller hun har sett på nøyaktig denne filmen.

Aftenposten har anslo i en artikkel publisert 29.06.2015 at 315 000 nordmenn bruker Popcorn Time-tjenesten, jf. 315 000 nordmenn bruker "pirat-Netflix" (utskrift vedlagt som bilag 4). I denne sammenheng minnes om at straffansvar for medvirkning ikke er begrenset seg til norske brukeres hovedgjerninger, eller hovedgjerninger foretatt i Norge. Medvirkerens straffansvar er et individuelt ansvar. Dette kan straffeforfølges hvis medvirkningshandlingen er foretatt i Norge, jf. straffeloven 2005 § 4, eller eventuelt hvis medvirkningshandlingenes virkning er inntrådt eller tilsiktet fremkalt her, jf. § 7. Det har ikke betydning hvorvidt hovedgjerningen er foretatt utenfor norsk straffelovgivnings stedlige virkeområde, jf. Rt. 1908 side 790. Dette innebærer at opprettelsen av domenet popcorn-time.no kan være straffbar medvirkning i tilgjengeliggjøringen av ukjente personers illegale opplastning av kildefilen til et åndsverk hvor som helst i verden, så lenge domenet letter tilgjengeliggjøringen i Norge.

På anmeldelsestidspunktet lenket Popcorn Time-applikasjonen til 4 451 spillefilmer og 1 337 ulike tv-serier, jf. bilag 12 og 13 til dok 02,01. Antall titler er i stadig utvikling.

Utbredelsen av Popcorn Time-tjenesten, samt de stadig nye grenene av tjenesten som dukker opp når enkelte stenges ned, tilsier at tjenesten er utbredt i store deler av verden. Det er klart at dersom alle brukerne i stedet for å bruke Popcorn Time-tjenesten hadde skaffet seg tilgang til det aktuelle materialet på lovlig vis, så ville rettighetshaverne ha oppebåret en betydelig økonomisk gevinst, gjennom for eksempel billettinntekter og betalingstv-tjenester. Når rettighetshaver mister disse inntektene undergraves den skapende virksomheten, og også investeringsvilligheten i åndsverk av denne typen.

3.4. Tilknytning mellom redskap og straffbar handling

Ordlyden i straffeloven § 69 første ledd bokstav c gir anvisning på et krav til tiknytning mellom redskapen som inndras og den straffbare handlingen. Det kreves ikke at befatningen med gjenstanden var nødvendig for å oppnå det straffbare resultatet. Det kreves heller ikke at gjenstanden utelukkende kan brukes til å tjene straffbare formål, jf. Matningsdal, Inndragning, 1987, side 249.

Bruken av domenenavnet popcorn-time.no har i foreliggende sak fungert som et hjelpemiddel til å medvirke til tilgjengeliggjøringen. Det vises til redegjørelsen ovenfor i punkt 3.2. Domenenavnet var helt sentralt for å spre innholdet på siden og lette tilgangen for personer som ønsket å besøke nettsiden.

3.5. Forholdsmessighet

Beslaget må være forholdsmessig for å kunne opprettholdes, jf. straffeprosessloven § 170a. Påtalemyndigheten viser i denne sammenheng til at beslaget innebærer at innholdet på nettstedet blir vanskeligere tilgjengelig. Beslaget har ingen påvirkning på selve innholdet på nettstedet. Dette har eieren av webtjenesten fortsatt kontroll over. Å få publikum til å besøke nettstedet ved hjelp av IP-adressen er formodentlig i vesentlig grad vanskeliggjort.

Forholdsmessigheten må vurderes opp mot de straffbare handlingene saken gjelder. Som det har fremgått ovenfor, anser påtalemyndigheten at medvirkningshandlingene er begått under særdeles skjerpende omstendigheter, med stor økonomisk skade som konsekvens.

Enn videre er det slik at forholdsmessigheten må vurderes overfor IMCASREG8. Foreningen har registrert domenet på vegne av en amerikansk klient, jf. dok 08,01. Foreningen har mottatt kr. 180 i vederlag for å registrere domenet, og mottar deretter en årlig avgift på kr. 155 for å opprettholde dette. Styreleder har i avhør forklart at han har som praksis å slette domenener med en gang dersom "blir noe bråk". Påtalemyndigheten anfører at det er lite tyngende for IMCASREG8 å bli fratatt bruksretten til domenet.

Til tross for at påtalemyndighetens beslag ikke påvirker innholdet på det aktuelle nettstedet, legges til grunn at beslaget, ved å gjøre tilgangen til nettstedet vanskeligere, i seg selv må anses som et inngrep i ytringsfriheten. Påtalemyndigheten anfører at inngrepet er hjemlet i Grl § 100 annet og tredje ledd, og EMK artikkel 10 annet ledd.

Beslaget er hjemlet i lov, straffeprosessloven§ 203, og har et legitimt formål. Beslaget anses nødvendig for å bekytte opphavsmannens rettigheter. Interesseavveiningen som må foretas etter Grl. § 100 annet ledd og EMK artikkel 10 annet ledd er til dels sammenfallende med forholdsmessighetsvurderingen etter straffeprosessloven§ l 70a. Momentene som er nevnt over har relevans også i interesseaavveiningen. Det ligger ingen beskyttelsesverdig interesse i adgangen til illegal spredning av opphavsrettsbeskyttet materiale. Ei heller i medvirkningen til dette. Det vises til EMDs avgjørelse i 40397/12 Pirate Bay. I rettens vurdering av om svenske myndigheters straffeforfølgning var nødvendig i et demokratisk samfunn fremgår:

"In this connection, the Court would also underline that the width of the margin of appreciation afforded to States varies depending on a number offactors, among which the type of information at issue is of particular importance. In the present case, although protected by Article 10, the safeguards afforded to the distributed material in respect of which the applicants were convicted cannot reach the same leve! as that afforded to political expression and debate. It follows that the nature of the information at hand, and the balancing interest mentioned above, both are such as to afford the State a wide margin of appreciation which, when accumulated as in the present case, makes the margin of appreciation particularly wide (Ashby Donald and Others, cited above, § 41).

Since the Swedish authorities were under an obligation to protect the plaintiffs 'property rights in accordance with the Copyright Act and the Convention, the Court finds that there were weighty reasons for the restriction of the applicants 'freedom of expression. Moreover, the Swedish courts advanced relevant and sufficient reasons to consider that the applicants' activities within the commercially run TPB amounted to criminal conduct requiring appropriate punishment. In this respect, the Court reiterates that the applicants were only convicted for materials which were copyright-protected" (våre undertrekninger).

Dette har relevans til vår sak. Også her er det snakk om tilgjengeliggjøring og spredning av opphavsrettsbeskyttet materiale. Ytringsvernet for denne typen ytringer er ikke like sterkt som for politiske ytringer for eksempel. Opphavsmannens rettigheter er på sin side også beskyttet av EMK, jf. konvensjonens protokoll I artikkel I og EMDs avgjørelse i 73049/01 Anheuser-Busch Inc. v. Portugal [GC]. Norge er også forpliktet til å beskytte opphavsmannens rettigheter etter Bern-konvensjonen.

Oppsummeringsvis anfører påtalemyndigheten etter dette at beslaget er forholdsmessig.

4. Enkelte særlige merknader til anmodningen

Foranlediget av anmodningen om rettslig prøving av beslaget, er det nødvendig å kommentere enkelte synspunkter som ligger litt på siden av de rettslige spørsmålene retten skal ta stilling til, jf. anførslene ovenfor.

For det første har det formodentligvis fremgått at ØKOKRIMs etterforskning ikke retter seg mot programvareløsningene Popcorn Time-tjenesten tilbyr. Uten åta stilling til om programvaren i seg selv er lovlig eller ulovlig, vil bruk av programvaren, bruk som i seg selv innebærer lovbrudd, ville kunne straffeforfølges.

For det andre er det nødvendig å knytte noen kommentarer til begjærende parters anførsler om rettmessigheten og konsekvensene av ransakingen av lokalene til IMC. Helt generelt bemerkes at ransakelser er et tvangsmiddel som står til politiets rådighet i etterforskningen av straffbare handlinger. Rettssikkerheten til de personer som berøres av ransakinger er ivaretatt blant annet gjennom straffeprosessloven § 192, § 170a, samt internasjonale menneskerettigheter som Norge er bundet av, jf. Grl§ 92.

Konkret i foreliggende sak peker påtalemyndigheten på at det ble foretatt en tredjemannsransaking hos IMCASREG8, jf. dok 01,02 og dok 13,01. Ransakingen var besluttet av tingretten, jf. dok 13, 01. Det medfører ikke riktighet at foreningens regnskapsfører ble "anholdt". Påtalemyndigheten finner også grunn til å understreke at ransakingen ikke innebærer noen sanksjon mot foreningen, eller pålegger denne et ansvar for innholdet på nettsidene foreningen har registrert på sine kunders vegne. Det følger av straffeprosessloven§ 192 tredje ledd at IMCASREG8 må finne seg i tredjemannsransakinger dersom det er særlig grunn til å anta at det i foreningens lokaler kan finnes bevis, gitt selvfølgelig at lovens øvrige vilkår er oppfylt. Påtalemyndigheten har forståelse for at det kan oppleves belastende å bli utsatt for en ransaking, hvilket er grunnen til at ransakingen skal være forholdsmessig, jf. straffeprosessloven § 170a.

For det tredje fremgår det av redegjørelsen ovenfor i punkt 3 at påtalemyndighetens syn er at Grl§ 100 fjerde ledd ikke kommer til anvendelse i foreliggende sak.

5. Påstand

Besalget i Internet Marketing Consults AS' regnskaper opprettholdes.

Beslaget i bruksretten til domenet popcorn-time.no opprettholdes.

ØKOKRIM statsadvokatembeter, 4.11.2016

Maria Bache Dahl
politiadvokat

I tillegg var følgende bilag lagt ved: Bilag 1 - Lovdata Pro: Mer om Popcorn Time av Jaime Espantelon (kun for abonnenter), Bilag 2 - Aftenposten: Gratisfilm på Popcorn Time er ulovlig likevel, Bilag 3 - High Court of Justice: Dom "20C Fox v Sky - Popcorn Time" (HC2014-002029) datert 2015-04-28 og Bilag 4 - NRK: 315.000 nordmenn bruker «pirat-Netflix». Selve bilagene er tilgjengelig som PDF.

Nå skal vi vurdere eventuelt svar på Økokrims tilsvar. Ta gjerne kontakt med oss i foreningen NUUG (se kontaktsiden for adressen til sekretariatet) hvis du har tips om argumenter eller faktorer som du mener er relevante i saken. Vi tar også fortsatt svært gjerne imot annen hjelp og donasjoner for å finansiere saken videre. Uten donasjonene som er kommet inn så langt hadde det vært utfordrende for oss i NUUG med å forsvare å bruke mer penger på advokathjelp i saken.

Tagget: dns-domenebeslag, nuug.