[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2016-06-26 - DNS-beslagsanke, Økokrim med flere argumenter for å avvise saken

Mens vi ventet på en kjennelse i saken fra Lagmannsretten dukket et nytt innspill fra Økokrim opp hos vår advokat. Det er svar på NUUG og EFNs siste innspill i saken, så det var ikke helt uventet. Vi må dermed vente litt mer før domstolen kommer med sin vurdering. Vår advokat er igang med å vurdere hva vi skal svare på dette siste innspillet, og om det er flere momenter som bør med når vi nå har fått innsyn i to ransakelsesordrer i saken og flere innspill fra Økokrim. Her er Økokrims kommentarer i denne omgang:

PÅTEGNINGSARK - ANKE OVER FOLLO TINGRETTS KJENNELSE AV 29.4.2016 - NYE MERKNADER

Sendes med vedlegg Borgarting lagmannsrett, Postboks 8017 Dep., 0030 OSLO, under henvisning til ankende parters skriv datert 15.6.2016, dok nr. 13,06.

Ankende parter har utvidet anken til også å gjelde tingrettens rettsanvendelse. Påtalemyndigheten bestrider at tingretten har tolket eller anvendt straffeprosessloven § 208 uriktig i sin avgjørelse. Det synes på sin plass å minne om at det tingretten tok stilling til, var hvorvidt de ideelle organisasjonene NUUG og EFN har anledning til å bringe inn for retten spørsmålet om et straffeprosessuelt beslag skal opprettholdes. Det er åpenbart ikke en rettsanvendelsesfeil at tingretten ikke har vurdert gjeldende rett etter Rt. 2010 side 1150, slik ankende parter anfører. I Rt. 2010 side 1150 tok Høyesteretts ankeutvalg stilling til hvorvidt Norsk Redaktørforening skulle tillates å opptre som partshjelper. I vår sak er det først erklært partshjelp etter at tingretten har avsagt sin kjennelse, og tingretten hadde således ingen foranledning til å trekke Rt. 2010 side 1150 inn i sin vurdering.

Påtalemyndigheten finner videre grunn til å gjenta at IMCASREG8s regnskapsfører ikke har vært pågrepet eller "anholdt" i saken, hvilket fremgår av sakens dokumenter. Til rettens orientering opplyses at NUUG og EFN har i dag fått innsyn i dok nr. 13,01 og dok nr. 13,02, jf. vedlagte dok nr. 10,12.

Til spørsmålet om IMCASREG8 skal tillates å opptre som partshjelper, viser ankende parter til prosessøkonomiske hensyn. En fordel med alternativet som ankende parter skisserer, nemlig at IMCASREG8 kan fremme en selvstendig begjæring om overprøving, vil være at tingretten da vil få anledning til å realitetsbehandle kravet. Vi vil dermed få muligheten til en grundig behandling av dette, med mulighet for overprøving både i lagmannsretten og i Høyesterett. Etter påtalemyndighetens syn tilsier hensynet til materielt riktige avgjørelser at den juridiske eller fysiske person som et beslag rammer må henvises til selv å bringe kravet om rettslig overprøving av et beslag inn for domstolene. Prosessøkonomiske hensyn må tillegges mindre vekt i denne vurderingen.

Videre har de ankende parter også anført at straffeprosessloven § 377 gir IMCASREG8 selvstendig ankerett for så vidt gjelder Follo tingretts kjennelse av 29.4.2016. Påtalemyndigheten anfører at tingrettens kjennelse om avvisning ikke "rammer" IMCASREG8 i bestemmelsens forstand. Det har ingen rettslig betydning for IMCASREG8 at de utenforstående tredjepartene NUUG og EFN ikke tillates rettslig overprøving det straffeprosessuelle beslaget som direkte rammer IMCASREG8.

I ankende parters skriv av 15.6.2016 har IMCASREG8 lagt ned påstand om at straffeprosessuelt beslag av domener forutsetter domstolskontroll. Påtalemyndigheten oppfatter at påstanden har et generelt nedslagsfelt, altså at foreningen ønsker at domstolen skal bestemme at alle fremtidige beslag i domener forutsetter forutgående domstolskontroll. I så fall ligger påstanden utenfor hva domstolene kan avgjøre i straffeprosessuelle former, jf. straffeprosessloven § 1. IMCASREG8 har ikke adgang til å bringe et slikt krav inn for domstolene. Foreningens begjæring må under enhver omstendighet avvises for denne delen av begjæringen.

Til ankende parters henvisning til straffeprosessloven § 448, bemerkes kort at krav om erstatning for kostnader påløpt i forbindelse med en straffeforfølgning avgjøres av departementet ved Statens sivilrettsforvaltning, jf. § 449 første ledd.

For øvrig vises til tidligere påtegninger i saken, dok nr. 01,05 og dok nr. 01,06.

ØKOKRIM, 22. juni 2016

Maria Bache Dahl
politiadvokat

Det er jo gledelig at Økokrim poengeter at de ønsker en så grundig vurdering og behandling av beslaget som mulig når de argumenterer mot å akseptere å se på saken av prosessøkonomiske hensyn. I tilsvaret fra Økokrim som vi publiserte 2016-04-25 er de jo klare på at de ikke ønsker å at en dommer vurderer om beslaget var riktig, så dette er nye takter.

Merk: Vi trenger fortsatt penger for å finansiere klagesaken, og blir svært takknemlig for donasjoner. Instrukser hvis du vil donere finnes du på vår donasjonsside.

Tagger: dns-domenebeslag, nuug.