[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2016-04-25 - Økokrims påtegning til NUUGs begjæringen om rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Vår forespørsel om rettslig prøving av DNS-beslag går videre, og her er siste oppdatering. Økokrim har lagt ved sine kommentarer (Økokrims saksnummer 202/15-60/EHL006) og sendt saken videre til Follo tingrett som fikk saken på fredag (Follo tingretts saksnummer 16-066927). Vår advokat fikk kopi og ba om å få komme med et prosesskriv som ble sendt over på fredag. Her følger først Økokrims påtegningsark:

ANMODNING OM RETTSLIG PRØVING AV BESLAG - NUUG OG EFN

Sendes med sakens dokumenter Follo tingrett, Postboks 64, 1401 SKI, under henvisning til

Dok 05,01
Påtalemyndighetens beslutning om beslag av 7.3.2016, og
Dok 10,10
Begjæring om rettslig prøving av beslag av 15.4.2016.

Follo tingrett anses som korrekt verneting, jf. straffeprosessloven § 12. Innehaver av den beslaglagte gjenstanden, foreningen IMCASREG8, har faktisk forretningsadresse Hesteskoen 21, 1407 Vinterbro. Registrert forretningsadresse er Majorstuen, Oslo. Foreningens styreleder, Morten Emil Eriksen, ble forelagt beslutningen om beslag av bruksretten til domenet før dette ble effektuert ved hjelp av Norid (registerenheten for norske domenenavn).

De to ideelle foreningene Norwegian Unix User Group (NUUG) og Elektronisk Forpost Norge (EFN) har begjært rettslig prøving av beslaget i medhold av straffeprosessloven § 208 første ledd. Verken NUUG eller EFN er siktet, mistenkt eller fornærmet i saken. Foreningene anfører å ha en prinsipiell interesse i beslaget, NUUG som ideell forening med formål å stimulere til økt bruk av UNIX, åpne systemer og fri programvare, og EFN som ideell forening med formål å arbeide for åpne og demokratiske infrastrukturer for bruk av tilgjengelighet av informasjon i datanett og lT-samfunnet.

Enhver som rammes av et beslag, kan bringe inn for retten spørsmålet om beslaget skal opprettholdes. Påtalemyndighetens oppfatning er at NUUG og EFN ikke i rettslig forstand rammes av beslaget, og at foreningene således ikke har adgang til å bringe beslaget inn for retten. Det vises til Rt. 2002 side 143 og HR-2012-205-U for så vidt gjelder den tilsvarende problemstillingen knyttet til etterlattes adgang til å anke en kjennelse om drapssiktedes løslatelse fra varetekt. Videre vises til Andenæs ved Myhrer, Norsk straffeprosess, 4. utgave, side 562 flg.

Rt. 1980 side 569, som det vises til i begjæringen, gjaldt spørsmålet om en interesseorganisasjon i medhold av tvistemålsloven av 1915 § 54 hadde rettslig interesse i å anlegge søkmål med påstand om at en kongelig resolusjon var ugyldig. Det kan ikke trekkes paralleller til straffeprosessen fra de sivilprosessuelle regler som, etter omstendighetene, kan gi interesseorganisasjoner adgang til å reise sivilt søksmål. En sivilrettsli g forvaltning av de ideelle interessene til flere medlemmer av en interesseorganisasjon, omfatter ikke en overprøving av påtalemyndighetens tvangsmiddelbruk etter straffeprosessuelle regler. Det kan ikke aksepteres at straffeprosessuelle rettigheter overdras til utenforstående tredjemenn.

Påtalemyndigheten anfører etter dette at begjæringen må avvises.

Til orientering opplyses at påtalemyndigheten har besluttet ikke å bringe spørsmålet om beslag inn for retten i medhold av straffeprosessloven § 205 annet ledd.

Passord til vedlagte krypterte dvd med sakens dokumenter kan fås ved henvendelse til undertegnede på tlf [tlfnummer fjernet].

Deretter vårt prosesskriv som kommenterer påtegningen til Økokrim.

Norwegian Unix User Group (NUUG) og Elektronisk Forpost Norge (EFN) viser til Økokrims påtegning av 19. april 2016 i sak med Follo tingretts saksnummer 16-066927. NUUG og EFN ønsker å knytte noen kommentarer til påtegningens anførsler om rettslig interesse.

I påtegningen vises det til Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse inntatt i Rt. 2002 side 143 og kjennelse HR-2012-205-U. Etter NUUG og EFNs oppfatning var spørsmålet i nevnte kjennelser et annet enn i foreliggende sak. Disse kjennelsene omhandlet etterlattes mulighet til å anke kjennelser der siktede ble løslatt fra varetekt. Det er naturlig å se slik anke, som ligger innenfor påtalemyndighetens myndighet og normale oppgaver, som påtalemyndighetens kompetanse alene. I foreliggende sak er spørsmålet imidlertid hvem som kan utøve en rettighet gitt til private, nemlig hvem som kan utløse den rettssikkerhetsgaranti som ligger i å kreve rettslig prøving av et beslag. NUUG og EFN kan derfor ikke se at de av Økokrim påberopte kjennelser gir noen veiledning i spørsmålet om rettslig interesse.

Hva gjelder forholdet mellom sivilprosessuelle og straffeprosessuelle regler om «rettslig interesse», viser NUUG og EFN til at de underliggende hensynene i stor grad er de samme. Det dreier seg i begge tilfeller om å sikre at bare aktuelle rettskrav som partene har tilstrekkelig tilknytning til skal kunne føres for domstolene.

NUUG og EFN har krevd rettens prøving av et konkret og bestående beslag. Konsekvensen av beslaget er at en nettside i praksis er gjort utilgjengelig fra internett, og at det er skapt stor usikkerhet blant NUUGs og EFNs medlemmer om når de kan risikere at en nettside tas ned på denne måten. Denne usikkerheten har høyst reelle og konkrete konsekvenser. NUUG og EFN selv - og deres medlemmer - må nå, utover å på vanlig måte vurdere lovligheten av materiale som legges ut på internett, også vurdere om lovlig programvare og informasjon har et potensial for å kunne misbrukes til å krenke opphavsretten. Beslagets knappe begrunnelse, og Økokrims tilsynelatende uvilje mot rettslig prøving av beslaget, har forsterket denne usikkerheten.

Neste steg er så vidt vi forstår en kjennelse fra Follo Tingrett, antagelig av en dommerfullmektig, om de er enig med Økokrim eller NUUG om saken bør vurderes av en domstol eller ikke. Vi regner med at kjennelsen kommer denne uka, og vil publisere den her på NUUGs nyhetsblogg.

Tagger: dns-domenebeslag, nuug.