[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2016-06-16 - DNS-beslagsanke ruller videre, Økokrim fortsatt avvisende men vi gir oss ikke

Sagaen om prøving av økokrims beslag av DNS-domenet popcorn-time.no går videre. Neste steg etter innsending av anke er at Økokrim kommer med sine kommentarer, og vi kommer med våre kommentarer til Økokrims kommentarer. Under følger Økokrims ankepåtegning datert 2016-06-26 (Økokrims saksnummer 202/15-60/EHL006) som vår advokat fikk kopi av fra lagmannsretten sist fredag.

Merk: Vi trenger fortsatt penger for å finansiere klagesaken, og blir svært takknemlig for donasjoner. Instrukser hvis du vil donere finnes du på vår donasjonsside.

Uansett, her er innspillet fra Økokrim til lagmannsretten:

PÅTEGNINGSARK m OVERSENDELSE AV ANKE OVER FOLLO TINGRETTS KJENNELSE AV 29.4.2016

Sendes med sakens dokumenter Follo tingrett, Postboks 64, 1401 SKI, under henvisning til

Dok nr. 13,05 Follo tingretts kjennelse av 29.4.2016
Dok nr. 13,06 Anke datert 14.5.2016

Anken er rettidig.

Sakens dokumenter er vedlagt på en kryptert dvd. Passord fås ved henvendelse til undertegnede på tlf [tlfnummer fjernet].

Anken over tingrettens kjennelse

Follo tingrett har basert sin avvisningskjennelse på en rettslig vurdering av hvorvidt en tredjepart med prejudikatsinteresse omfattes av den personkrets som etter straffeprosessloven § 208 første ledd kan bringe påtalemyndighetens beslag inn for retten for rettslig prøving av om beslaget skal opprettholdes. Under henvisning til Rt. 2008 side 158 konkluderte tingretten med at en generell interesse i å få avklart rettstilstanden - en prejudikatsinteresse - ikke er tilstrekkelig for å anses "rammet" av beslaget i straffeprosessloven § 208 første ledds forstand. Påtalemyndigheten anfører at dette er korrekt rettsanvendelse.

NUUG og EFNs anke retter seg imidlertid mot tingrettens bevisbedømmelse. De ankende parter har ikke angitt hvilke konkrete bevisbedømmelsesfeil anken bygger på. Påtalemyndigheten anfører at tingretten har foretatt en korrekt vurdering av de faktiske forhold som er relevante for avgjørelsen av om begjæringen skulle tas under realitetsbehandling. Anken bør forkastes.

Vedrørende IMCASREG8s erklæring om partshjelp

Foreningen IMCASREG8 har erklært partshjelp til støtte for anken. Foreningen var besitter av bruksretten til domenet popcorn-time.no på tidspunktet for påtalemyndighetens beslag. IMCASREG8 "rammes" således av beslaget, jf. straffeprosessloven § 208. For ordens skyld opplyses at IMCASREG8 ikke er siktet eller mistenkt i saken. Det ble foretatt en tredjemannsransaking i foreningens lokaler den 8.3.2016. Etterforskningen retter seg ikke mot IMCASREG8. Årsaken er at påtalemyndigheten før ransakingen var av den oppfatning at foreningen hadde opprettet det aktuelle domenet popcorn-time.no på vegne av en annen fysisk eller juridisk person. Bevis fremskaffet under tredjemannsransakingen støtter denne oppfatningen. Det opplyses også om at det ikke er korrekt, slik som er angitt i anken side 2, at IMCASREG8s regnskapsfører har blitt pågrepet i anledning etterforskningen av saken.

Interesseorganisasjoner har en viss adgang til å erklære partshjelp i straffesaken jf. Rt. 2010 side 1 150. Det fremgår flertallets begrunnelse at partshjelpadgangen må knyttes til avgjørelsen av sivile rettskrav i straffeprosessuelle formler, såfremt utfallet av saken berører interesseorganisasjonens formål og virkefelt. Det vises også til mindretallets votum i Rt. 2008 side 158, jf. avsnitt 103 flg. Det anføres at HR-2014-947-U går for langt i retning av å åpne for en generell adgang for interesseorganisasjoner til å erklære partshjelp i straffesaken

I saken her pretenderer de ankende parter at påtalemyndighetens beslag i bruksretten til domenet popcorn-time.no krenker sensurforbudet i Grunnloven § 100. Uten å ta stilling til hvorvidt beslagets rettmessighet avhenger av forholdet til den grunnlovsfestede ytringsfrihet, antas at problemstillingen etter sin art er av sivilrettslig karakter. Det bør derfor være aktuelt å tillate partshjelp for organisasjoner hvis formål og virkefelt berører ytringsfrihetens grenser.

IMCASREG8 er ifølge registrering i Enhetsregisteret en tverrfaglig interesseorganisasjon for domeneinteresserte ved IMCAS. Foreningen skal arbeide for å gjøre det lettere å registrere domener i Norge. Foreningens formål realiseres ved å tilby tjenester i form av opprettelser av domener på forespørsel. Foreningens formål og virkefelt ligger følgelig noe på siden av kjerneområdet for det sivile rettskrav den rettslige prøvingen av beslaget pretenderes å avhenge av.

Derimot er IMCASREG8 berørt på en mer direkte måte. Foreningen besatt bruksretten til domenet popcorn-time.no da påtalemyndigheten tok beslag i bruksretten den 8.3.2016. Etter påtalemyndighetens syn ville det de vært mer nærliggende å hjemle foreningens begjæring om partshjelp i analogi fra tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav a.

Det er imidlertid ikke gitt at tvisteloven § 157 første ledd bokstav a kan anvendes analogisk i straffesaker. En slik analogi har ikke tilsvarende støtte i rettspraksis som en analogisk anvendelse av bokstav h i samme bestemmelse. Begrunnelsen som i rettspraksis er gitt for en analogisk anvendelse er at interesseorganisasjoner i visse tilfeller har en åpenbart faktisk interesse i å ta del i avgjørelsen av sivile krav innenfor foreningens kjerneområde, selv om kravet avgjøres i straffeprosessuelle former. Denne begrunnelsen svikter for personer som selv ville hatt anledning til å begjære rettslig prøving av beslaget, som IMCASREG8 i saken her.

Det kan argumenteres med at en fysisk eller juridisk person som rammes av beslaget bør være henvist til selv å begjære rettens prøving av dette, i stedet for å tre inn som partshjelp for andre personer som selv enten omfattes eller faller utenfor den personkrets som kan kreve rettslig prøving i medhold av straffeprosessloven § 208 første ledd. Dersom partshjelp skulle tillates i slike tilfeller, vil det kunne gi uheldige resultater. Man kan for eksempel tenke seg en situasjon der en person som "rammes" av beslaget krever rettslig prøving, og får dette opphevet overfor seg, uten at avgjørelsen har rettsvirkninger overfor en annen person som også "rammes" av beslaget, men som bare har erklært partshjelp til støtte for den første personens begjæring om rettslig prøving. I tilfeller hvor personen som begjærer rettslig prøving ikke omfattes av personkretsen i § 208 første ledd, som i saken her, vil en erklæring om partshjelp ikke få noen reell, selvstendig betydning.

Den samme typen uheldige resultater kan tenkes å oppstå i forbindelse med andre straffeprosessuelle prøvinger, for eksempel ved anke over kjennelser om båndlegging av formuesgoder, eller ved rettslig prøving av besøksforbud eller heftelse.

Påtalemyndigheten bestrider etter dette IMCASREG8s begjæring om partshjelp til støtte for NUUG og EFN.

Betydningen av at partshjelp fra IMCASREG8 tillates

Dersom partshjelp fra IMCASREG8 tillates, innebærer dette etter analogi fra tvisteloven § 15-7 (3) at foreningen trer inni saken slik den nå står. IMCASREG8 ville i så fall tre inn i NUUG og EFNs anke over tingrettens bevisbedømmelse. Partshjelpen får ikke betydning for vurderingen av lagmannsrettens prøving av tingrettens bevisbedømmelse. Det er ikke slik at lMCASREG8s inntreden som partshjelper i forbindelse med anken kan reparere NUUG og EFNs manglende aktuelle interesse på tidspunktet de to sistnevnte foreningene begjærte rettslig prøving av beslaget for Follo tingrett.

Sakskostnader og oppreisning

De ankende parter og IMCASREG8 har krevd dekket sakskostnader. I tillegg har IMCASREG8 krevd 20 000 kroner i oppreisning.

Straffeprosessloven kapittel 30 hjemler ikke tilkjenning av sakskostnader til EFN, NUUG eller IMCASREG8. Det er heller ikke hjemmel for oppreisningserstatning til IMCASREG8, verken som part eller som partshjelper.

Påtalemyndigheten legger ned følgende påstand:

  1. IMCASREG8 tillates ikke å opptre som partshjelper for NUUG og EFN.
  2. Anken forkastes.

ØKOKRIM, 26. mai 2016
Maria Baehe Dahl
politiadvokat

Etter at vi ble klar over hva vår motpart hadde forfattet har vi brukt noen dager på å formulere våre kommentarer, som ble sendt over til lagmannsretten i går:

Prosesskriv til Borgarting lagmannsrett

Det vises til ankemotpartens tilsvar. Av ukjent grunn kom tilsvaret ikke fram til undertegnede. Lagmannsretten oversendte derfor 10.6.2016 undertegnede en digital kopi. Tilsvaret foranlediger merknader.

Om feilen i bevisbedømmelsen

Økokrim skriver at de «ankende parter har ikke angitt hvilke konkrete bevisbedømmelsesfeil anken bygger på». For ordens skyld gjentas fra anken at tingretten «har misforstått NUUG og EFNs kjerneoppgave». Det som står om rettslig interesse i begjæringen, er helt sentralt. Det anføres at tingretten ikke har forstått rekkevidden av dette. For å unngå videre misforståelse utbroderte ankende parter i anken deres kjerneoppgave. Ankende parter tydeliggjør at ankemotpartens inngrep verken gjelder beslag av ulovlig innhold eller av programkode som kan brukes ulovlig, men av informasjon om (framtidig) bruk av fri programvare. Informasjon om bruk av fri programvare er nøyaktig det samme som NUUG og EFN fremmer. NUUG og EFN anfører at ankemotparten likefram truer deres kjernevirksomhet til tross for at denne ikke bare er lovlig, men samfunnsbyggende.

Ankende parter velger herved også å utdype hva som ligger i det mye brukte begrepet «fri programvare». Fri programvare er programvare der brukerens rettigheter er i sentrum. Det legges ikke opphavsrettslige begrensninger i bruken av programvaren – programvarelisensen har ingen bruksbegrensninger. Ingen nektes å bruke fri programvare til det de måtte ønske, uavhengig av hvem de er og hvor de holder til. Programvareutviklere får i stedet tilgang til oppskriften til programmet og rett til å undersøke hvordan programmet fungerer, endre på det og rett til å videredistribuere endringer, ofte med krav om at slik videredistribusjon må skje på samme vilkår som for bruken av opprinnelig programkode – med andre ord er en hovedregel at nye versjoner og oppdateringer av fri programvare også skal være fri programvare. Fri programvare på norsk omfavner begge de engelske begrepene "Open Source Software" fra Open Source Initiative og "Free Software" fra Free Software Foundation.

Popcorn Time (som ikke er det samme som popcorn-time.no) er fri programvare. Bruksvilkårene bestemt av utviklerne av Popcorn Time er i henhold til General Public License versjon 3 (GPL v3) fra Free Software Foundation.

Analogisk anvendelse av tvl. §15-7. Utvidet anke

Ankemotparten problematiserer den analogiske anvendelsen av tvl. §15-7 i straffeprosess. Mindretallet i Rt-2010-1150 skriver at den analogiske anvendelsen av tvl. §15-7 i straffeprosess utgjør «en nyskapning» (avsnitt 14). Nyskapning eller ikke, Høyesterett bekrefter i HR-2014-947-U rettstilstanden ved i all enkelhet å fastlå at partshjelp tillates i straffesaker. Høyesterett ga uten videre begrunnelse Norsk organisasjon for asylsøkere status som partshjelp. Følgende var sentralt i Rt-2010-1150:

«Da spørsmålet om redaktørers og journalisters kildevern er til hinder for utlevering av bevis, klart faller innenfor redaktørforeningens formål og virkefelt, må Norsk Redaktørforening etter flertallets syn tillates å opptre som partshjelper etter analogi fra tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav b.»

Det anføres at denne vurderingen er svært overførbar til herværende sak. Det anføres at dette er klargjort nå som faktum er utbrodert.

Under enhver omstendighet har tingretten anvendt retten feil ved ikke å vurdere gjeldende rett etter Rt-2010-1150. Anken utvides således til også å gjelde rettsanvendelsen.

Ankemotparten skriver at analogisk anvendelse av tvl. §15-7, bokstav a, ikke har «tilsvarende støtte i rettspraksis som en analogisk anvendelse av bokstav b i samme bestemmelse». Det anføres at bokstav a og b i bestemmelsen ikke bare anviser det samme behovet for beskyttelse: Bokstav a anviser utgangspunktet, mens bokstav b anviser hvordan «reelt behov begrunnet i egen rettsstilling» skal forstås for «foreninger og stiftelser». Følgelig er anvendelsesområdet etter bokstav a mer omfattende enn etter bokstav b.

IMCASREG8. Faktum. Rettlige anførsler

Ankemotparten peker på at IMCASREG8s regnskapsfører ikke ble «pågrepet». Først må det presiseres at ransakelsen gjaldt Internet Marketing Consults regnskapsfører. IMCASREG8 er en selvstendig organisasjon og har ikke regnskapsfører. Det riktige ad «pågripelse» var at tre personer fra politiet kom uanmeldt rett inn på kontoret til IMCs regnskapsfører mens hun satt i kundemøte. Der ble hun anholdt og forevist en ransakelsesordre – med kunden til stedet – som omfattet hennes kontor, hennes bil og hennes hjem. Politiet krevde utlevert regnskapspapirene til IMC og for dennes kunde Marcarea helt ned til fakturanivå. IMC har ikke fått tilbake det beslaglagte. Til alt hell var regnskapet ført og innrapportert slik at beslaget ikke fikk konsekvenser for regnskapet for 2015.

At det opprettes mindre foreninger slik som IMCASREG8 skyldes delvis Norids fortidige regulering om at en kunde kun fikk registrert 10 domener, hvilket var for lite for å beskytte varemerker for større firma. Denne grensen er nå økt til 100. Vel så viktig er at internasjonale selskap trenger vern mot misbruk av varemerker med domenenavn og samtidig slippe nasjonal tilstedeværelse i alle verdens land. Dette er den andre grunnen til at markedet har utviklet en ordning der registrar tilbyr internasjonale kunder registrering ved help av papirforeninger slik som IMCASREG8. Det anføres at er dette en utbredt forretningsmodell hos Norges største registrarer, herunder Domeneshop.

For rettens veiledning opplyses at det er Norid som godkjenner registrarere som så på vegne av kunder søker Norid for å registrere kundenes ønskede domener. Når tillatelse til å opprette et domene er gitt, ser registrar til at domenet blir riktig registrert med adresse samt sørger for innkreving av Norids gebyr. Registrar har intet ansvar for innholdet på det registrerte domenet. For mer informasjon vises det til https://www.norid.no/no/domeneregistrering/om-registrarer/

Nevnte forretningsmodell er bakgrunnen for at IMCASREG8 i følge ankemotparten skal ha vært oppført hos Norid som «besitter av domenet popcorn-time.no» på tidspunktet for beslaget. Ankemotparten anfører at dette ikke gjenspeiler det faktiske forholdet ved å påpeke at IMCASREG8 ikke er siktet eller mistenkt i saken og kaller ransakingen en «tredjemannsransaking i foreningens lokaler», som altså ikke var i foreningens lokaler (se ovenfor).

Deler av denne framstillingen er riktig mens andre deler er problematisk strafferettslig sett. Som kjent er det virkningen av «siktelsen» og ikke om vedkommende formelt er siktet, som gir rettigheter etter EMK art. 6 (Deweer v. Belgium, Application No. 6903/75, Judgement of 27 February 1980). Siktelse eksisterer fra det øyeblikket situasjon til rettssubjektet er «substantially affected» av myndighetens handlinger basert på mistanker mot vedkommende.

Det anføres at ransakelsen var basert på mistanke mot IMCASREG8. Det anføres videre at dette underbygges ved at beslaget og at ransakelsesordren utelukkende var rettet inn mot å få IMCASREG8 sitt regnskap. For å dokumentere dette begjæres at ankemotparten framlegger kopi av ransakelseordren.

Følgelig var IMCASREG8 mistenkt i forbindelse med ransakelsen. Det anføres at IMC ble først en del av ransakelsen da regnskapsføreren forklarte politiet forretningsmodellen.

Ransakelsen og beslaget innebærer at registrar i praksis/i konsekvens sanksjoneres for ytringer på domenene som registrar har registrert. Dette gjelder selve ransakingen, men for IMC sin del også ved at regnskapet ikke leveres tilbake. At beslaget dertil rammer ytringsfriheten, jf. anken, gjør saken enda mer alvorlig også sett fra registrar sin side som i praksis påføres et ansvar for innholdet på domenene. Dertil oppstår det som innen ytringsfriheten betegnes som «chilling effect» ved at registrarere føler ansvar for å forhåndskontrollere/kontrollere hva som vil være/er innholdet på domener som skal registreres og avstår registrering eller treffer andre forholdsregler etter at registrering er utført. Det anføres at disse ulike konsekvensene av ransakelsen innebærer at IMCASREG8 var siktet i EMK-forstand.

Det at IMCASREG8 nå er sjekket ut av saken, innebærer at siktelsen er innstilt.

Opp på dette har altså ankemotparten i foreliggende sak foretatt ransakelse og beslag uten domstolskontroll. Det anføres at sistnevnte er det viktigste for IMCASREG8 i og med at en domstolskontroll vil foruten ivaretakelse av hensynet til ytringsfriheten også innebære en helhetlig vurdering av forholdsmessigheten av inngrepet opp mot de interessene som påtalemyndigheten påberoper beskyttelse for. Det anføres at først på denne måten vil også hensynene til registrar bli rettmessig ivaretatt. IMCASREG8s sivile krav utvides til å omfatte fastsettelse av domstolskontroll forut for beslag av domener (se nedenfor).

For fjernt til at det foreligger årsakssammenheng

Når det gjelder den materielle delen av saken vises det også til TOSLO-2002-5914 hvor tingretten ikke fant det sannsynliggjort nødvendig årsakssammenheng mellom lenking og krenkelse av rettigheter til at det kunne utløse ansvar. Dette underbygger at beslaget i foreliggende sak er uforholdsmessig, jf. strpl. §170 a.

Prosessøkonomiske hensyn til å fremme anken

Det anføres for øvrig at anken bør fremmes av prosessøkonomiske årsaker, ettersom IMCASREG8, som er rammet av beslaget, nå er part i saken. Dersom anken blir avvist, vil det medføre at det kommer en ny begjæring på vegne av IMCASREG8.

Subsidiært til partshjelpinstituttet, dersom lagmannsretten finner det hensiktsmessig, kan IMCASREG8s inntreden anses som anke i kraft av strpl. §377, og at denne anken forenes med EFN og NUUGs anke. Det vises i så måte til §13. Både IMCASREG8, EFN og NUUG er enige om en slik forening dersom aktuelt.

Sakskostnader

Ankemotparten skriver at strpl. kapittel 30 ikke hjemler dekning av sakskostnader. Det anføres at dette ikke er riktig for IMCASREG8 som har vært siktet men sjekket ut av saken. IMCASREG8 har i medhold av §438 rett til «erstatning av staten for nødvendige utgifter til» forsvarer. Videre anføres at unntaket i §438 ikke kommer til anvendelse: IMCASREG8 kan ikke klandres for innhold på kundenes domener. Dette gjelder særskilt i foreliggende sak som gjaldt et domene som ikke en gang inneholdt en eneste lenke til opphavsberettiget innhold, kun informasjon om fri programvare. Følgelig kommer ikke unntaket i §438 til anvendelse. Under enhver omstendighet hjemler §448 erstatning og utgifter til advokatbistand for både EFN og NUUG, samt IMCASREG8 så fremt ikke kapittel 30 kommer til anvendelse. Følgelig fastholdes denne delen av påstanden.

Medgått tid for lagmannsretten er nå 18 timer a kr 1000 + mva., likt fordelt med seks timer på EFN, NUUG og IMCASREG8.

Påstand

I det følgende skilles ankende parters påstand fra partshjelps påstand.

Ankende parter nedlegger med sedvanlig forbehold om nye bevis og anførsler følgende:

PÅSTAND

  1. Tingrettens kjennelse i sak 16-066927ENE-FOLL oppheves.
  2. Subsidiært: Økokrims beslag av 7.3.2016 i domenet popcorn-time.no oppheves.
  3. For begge tilfeller: EFN og NUUG tilkjennes dekt sine sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

***

IMCASREG8 inntar i påstanden behovet for vern av egen rettsstilling som et sivilt krav og nedlegger med sedvanlig forbehold om nye bevis og anførsler følgende:

PÅSTAND

  1. Anken fra IMCASREG8 fremmes.
  2. Straffeprosessuelt beslag av domener forutsetter domstolskontroll.
  3. IMCASREG8 tilkjennes oppreisning med kr 20 000.
  4. IMCASREG8 tilkjennes dekt sine sakskostnader for lagmannsretten.

***

Ola Tellesbø
Advokat

Nå venter vi spent på neste steg, som er en kjennelse fra lagmannsretten.

Tagger: dns-domenebeslag, nuug.