[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2016-12-01 - Økokrim forteller at offentlighetens lys forsinker etterforskningen

Like før helgen mottok vi siste innspill fra Økokrim i saken om hvorvidt det er greit å frata noen et DNS-domene hvis nettstedets innhold omtaler fri programvare med både lovlige og ulovlige bruksområder. Kostnadene for å føre saken baller på seg, og vil håper flere synes saken er viktig nok til å støtte NUUG økonomisk i å prøve saken for domstolene. Vi hadde ikke ventet at Økokrim skulle være så negativ til å la domstolene se på saken. Som en kan se nederst har vi så langt brukt 40 advokattimer, og det antydes fra domstolen at vi kan få muntlig høring i saken. Det vil føre til enda flere kostnader. Alle bidrag er dermed nyttige, både økonomiske og arbeidsmessige! Besøk NUUGs donasjonsside hvis du vil bidra økonomisk, og ta kontakt med sekretariatet hvis du vil bidra på annet vis.

Økokrim forteller at utenforstående har henvendt seg til dem på bakgrunn av NUUGs publisering av de juridiske betraktningene i denne saken. Vi i NUUG kjenner bare til en slik henvendelse, men skulle gjerne visst om det finnes andre. Hvis du er en av de som har henvendt deg til Økokrim ville vi satt pris på om du tok kontakt med NUUGs sekretariat og fortalte litt om bakgrunnen. Vi antar ikke at du har gjort noe galt, men er nysgjerrige på hva det er som skal ha påført Økokrim slik ekstra belastning.

Uansett, her er det Økokrim hadde å fortelle til tingrettens sak 16-16961ENE-FOLL i sitt påtegningsark som Økokrim har navngitt 01,09:

Sendes med sakens dokumenter Follo tingrett, Postboks 64, 1401 SKI, under henvisning til

Dok 01,08
Påtalemyndighetens påtegning av 4. november 2016
Dok 13,08
Prosesskriv fra advokat Tellesbø, datert 11. november 2016
Dok 13,09
Rettens brev av 11. november 2016.

1. Innledning

Nedenfor besvares spørsmålene tatt opp i tingrettens brev av 11. november 2016 i punkt 2, 3 og 4. Enkelte merknader til advokat Tellesbøs prosesskriv av 11. november 2016 fremsettes i punkt 5.

Advokat Tellesbø har anført at IMC og IMCASREG8 er å anse som siktet i saken. Denne anførselen kommenteres i punkt 5.3.3. Innledningsvis bemerkes imidlertid at rettens prøving av påtalemyndighetens beslag må foretas uavhengig av vurderingen av om JMC og IMCASREG8 er siktet i saken eller ikke. Spørsmålet har ikke prejudisiell betydning for beslagsprøvingen. Derimot har spørsmålet betydning i andre relasjoner, for eksempel for til retten til innsyn og muligheten for å få juridisk bistand på det offentliges bekostning.

I punkt 6 presiseres hvilken hjemmel ØKOKRIM legger til grunn for å rette et inndragningskrav overfor besitteren av bruksretten til domenet popcorn-time.no. l punkt 7 kommenteres begjærende parters anmodning om rettslig prøving av innsynsspørsmålet. Avslutningsvis, i punkt 8, nedlegges oppdatert påstand. For øvrig vises til vår påtegning av 4. november 2016, dok 01,08.

2. Verneting

Follo tingrett antas å være rett verneting, jf. straffeprosessloven § 12. IMC og IMCASREG8 har faktisk forretningsadresse [... adresse sladdet av NUUG ...], 1407 Vinterbro. Registrert forretningsadresse for IMC er [... sladdet av NUUG ...], Oslo. Registrert forretningsadresse for IMCASREG8 er Majorstuen, Oslo. Etterforskningen har avdekket at det ikke pågår forretningsdrift på de registrerte forretningsadressene. Se også dok 08,01 side 1O følgende.

3. Kontradiksjon

Under henvisning til punkt I i tingrettens brev av 11. november 2016, bemerkes at det i enkelte tilfeller vil være nødvendig at et beslag prøves av retten uten at det er gitt innsyn i saksdokumentene for partene i saken om beslagsprøving. Dette vil for eksempel være tilfellet dersom innsyn for siktede er nektet fordi innsyn vil være til skade for etterforskningen, jf. straffeprosessloven § 242 første ledd første punktum, samtidig som et beslag i saken bringes inn for domstolene til prøving. Rt. 2012 side 1494 bygger nettopp på en forutsetning om at beslagsprøvingen må foretas uavhengig av utfallet av en innsynsbegjæring. Som ankeutvalget der påpekte, vil det gi dårlig sammenheng i lovverket dersom en begjærende part kan omgå innsynsreglene i for eksempel påtaleinstruksen§ 16-5 ved alene å begjære beslaget prøvd av tingretten.

Sentralt i denne sammenheng, er hvilke rettslige og faktiske vurderinger tingretten må foreta i beslagsprøvingen, og hvilket grunnlag de begjærende parter har for å ivareta egne interesser i forbindelse med rettens prøving. De rettslige og faktiske problemstillinger tingretten må ta stilling til er utdypet i dok 01,08. De straffesaksdokumentene det der er vist til, samt innholdet av disse, er i stor grad allerede kjent for begjærende parter. Tingrettens ransakingsbeslutninger, dok nr. 13,01 og dok 13,02, ble forelagt henholdsvis lMCs styreleder og styremedlem/regnskapsfører ved ransaking på adressene [... sladdet av NUUG ...], Vinterbro og [... sladdet av NUUG ...], Kløfta. Dette er rutine, og fremgår også av dok 06,01 og dok 08,02. Beslutningen om beslag i bruksretten til domene, dok 05,01, ble forelagt lMCs styreleder ·forut for beslaget. Av dok 10,13 fremgår at Aktiva Regnskap og Data har mottatt kopi av beslutning om opprettholdelse av beslag i (blant annet) regnskapsdokumenter, dok 05,02, samt av beslagsrapportene dok 04,02, dok 04,03, dok 04,04 og dok 04,05. Innholdet i forklaringene i dok 08,01 og dok 08,02 forutsettes å være kjent for henholdsvis styreleder og regnskapsfører/styremedlem. Påtalemyndigheten anfører etter dette at de begjærende parter har kjennskap til de sentrale dokumenter i slik utstrekning at de er i stand til å ivareta egne interesser i forbindelse med beslagsprøvingen. Det presiseres at pretensjonen om at JMC og IMCASREG8 er siktet i saken, har liten eller ingen relevans for vurderingstemaene i beslagsprøvingen.

4. Begjærende parter

Påtalemyndigheten oppfatter at både Internet Marketing Consult AS (IMC) og foreningen IMCASREG8 er begjærende parter. TMC har begjært rettslig prøving av opprettholdelsen av beslaget i IMCs regnskaper. IMCASREG8 har begjært rettslig prøving av opprettholdelsen av beslaget i bruksretten til domenet popcorn-time.no. Etter påtalemyndighetens oppfatning er dette to separate saker om beslagsprøving. lMC ikke er part i prøvingen av beslaget i bruksretten til domenet, og IMCASREG8 på sin side heller ikke er part i den rettslige prøvingen av beslaget i regnskapene.

5. Merknader til advokat Tellesbøs prosesskriv av 11. november 2016

5.1. Påtalemyndighetens beslag i lMCs regnskapsbilag og -dokumenter

Til anførslene om at beslaget i IMCs regnskaper er uforholdsmessig, bemerkes at det en svært vanlig situasjon at bevis befinner seg andre steder enn hos den mistenkte lovbryteren. Konsekvensen av dette. og et utslag av politiets plikt til objektivt å opplyse saken, er at ting beslaglegges hos tredjemann, og eventuelt opprettholdes beslaget inntil saken er rettskraftig avgjort. Det vises til straffeprosessloven § 203 og§ 213. Det presiseres at det er tilstrekkelig for beslag at det er en rimelig mulighet for at det befinner seg bevismateriale i beslaget.

Hensikten med beslaget er ikke å hindre lMCs tilgang til eget regnskap, men å sikre bevis. IMC vil kunne få tilgang til beslaget i selskapets regnskapsbilag og -dokumenter, med sikte på å ta kopier til eget bruk, ved å henvende seg til ØKOKRIM. Til rettens orientering har ØKOKRIM foreløpig ikke mottatt noen slik henvendelse.

5.2. Påtalemyndighetens beslag i bruksretten til domenet popcorn-time.no

I vår påtegning dok 01,08 ble det uttrykt at Popcorn Time-tjenesten "lenket til" materiale lagt på internett uten rettighetshavers samtykke, og at filmer og tv-serier er "lagt ut" på Popcorn Time-tjenesten. Dette er en forenkling av tjenestens tekniske funksjonalitet, uten nevneverdig betydning for sakens strafferettslige spørsmål.

Det sentrale er at tjenesten Popcorn Time tilgjengeliggjør, uten rettighetshavers samtykke, filmer og tv- serier gjennom internett. Tjenesten, som pr i dag er tilgjengelig for eksempel under toppdomenene .se, .io og .to, benytter såkalt peer-to-peer-fildeling over Bittorrent-protokollen. Bitterrent-protokollen bygger på at flere brukere i et nettverk deler en fil mellom seg, ved at filen deles opp i mindre hiter, som igjen kan strømmes fra alle brukerne i nettverket som har akkurat denne delen oppe samtidig. Popcorn Time-tjenesten er avhengig av at en tracker eller en Magnet-link holder oversikt over hvilke brukere som innehar hvilke deler av filen til enhver tid. Det er imidlertid ikke slik at hele filen er "lagt ut" av Popcorn Time på en sentral server, eller at Popcorn Time-tjenesten lenker til en sentral server hvor filen er lagt ut. Det er også verdt å merke seg at Popcorn Time-tjenesten tilbyr et svært brukervennlig grensesnitt for denne peer-to-peer-fildelingen. En film, med tilhørende undertekster, metadata og filmcover presenteres som en samlet pakke som er tilgjengelig med svært få museklikk.

Det kan ikke sluttes fra opplysningen i dok O 1,08 om at brukere av Popcorn Time-tjenesten bare vil la seg tallfeste samtidig som de strømmer film, at så ikke er gjort. Det vises til dok 09,09 og dok 09,10.

Til advokat Tellesbøs anførsler knyttet til årsakssammenheng mellom nettstedet popcorn-time.no og bruk av Popcorn Time-tjenesten, vises til de rettslige kvav til tilknytning mellom medvirkningshandling og hovedgjerning, slik disse er redegjort for i dok 01,08.

Til bilag 2 til skrivet kommenteres at dette søket er gjort 9. november 2016, altså 8 måneder etter at ØKOKRIM tok beslag i bruksretten til domenet. Dette antas å kunne ha betydning for søkeresultatet.

Advokat Tellesbø har videre anført at det finnes en rekke filmer tilgjengelig via bittorrent som er falt i det fri, eller som har bruksvilkår som tillater spredning. Til dette bemerkes at manglende samtykke fra rettighetshavere er dokumentert i dok 02,01, dennes bilag l og 2. Det fremstår som klart at Popcorn Time-tjenestens viktigste anvendelsesområde ikke er filmer som har falt i det fri. Det vises til skjermdump fra popcorntime-online.io 21. november 2016, som viser de mest populære filmene på skjermdumptidspunktet (bilag 1), samt til skjermdump fra popcorn-time.to 23. november 2016 (bilag 2).

For så vidt gjelder spørsmålet om bruk av Popcorn Time-tjenesten innebærer deling av materiale, anføres at en forutsetning for Popcorn Time-tjenestens funksjonalitet er at brukerne deler materiale med hverandre mens de strømmer film til eget bruk.

5.3. Andre problemstillinger

5.3.1. Påtalespørsmålet

På side 7 i advokat TeJlesbøs skriv synes forutsatt at påtalespørsmålet er avgjort i saken. Påtalemyndigheten presiserer at så ikke er tilfellet.

5.3.2. Inndragning i medhold av straffeloven § 69

Det gjentas at påtalemyndigheten tar sikte på inndragning i medhold av straffeloven § 69, og ikke § 70. Når det er sagt, vil nødvendigvis redskapsinndragning innebære at den inndratte gjenstanden heller ikke i fremtiden kan benyttes til tilsvarende straffbare handlinger. Dette er et hensyn som det er relevant å legge vekt på i den fakultative vurderingen av om inndragning bør finne sted, jf. Matningsdal, Straffeloven 2005, første del. Alminnelige bestemmelser, Kommentarutgaver.no, note 10 til straffeloven § 69. Jeg viser også til § 69 tredje ledd, hvor det uttrykkelig fremgår at det i samme vurdering særlig skal "legges vekt på om inndragning er påkrevd av hensyn til en effektiv håndheving av straffebudet".

Straffeloven § 70 hjemler inndragning uten at det foreligger en straffbar handling. Som det har fremgått av dok O 1,08 anfører påtalemyndigheten at en straffbar handling har funnet sted i foreliggende sak. § 70 kommer etter påtalemyndighetens syn ikke til anvendelse.

5.3.3. Anførsler om at IMC og IMCASREG8 er siktet i saken

Advokat Tellesbø har anført at lMC og IMCASREG8 er å anse som siktet i saken. Påtalemyndigheten bestrider det, og har følgende merknader til spørsmålet:

Tingretten må foreta en selvstendig vurdering av om IMC og JMCASREG8 er å anse som siktet etter straffeprosessloven§ 82. Vurderingen beror på om det "er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller lignende forholdsregler rettet mol ham". Det fremgår av Bjerke, Keiserud og Sæther, Straffeprosessloven Kommentarutgave, bind I, side 338, at for så vidt gjelder tvangsmidler som kan brukes overfor andre enn mistenkte, hvilket er tilfellet i foreliggende sak, så vil vedkommende oppnå siktet-status dersom det fremgår av den formelle eller faktiske begrunnelsen for inngrepet at vedkommende er mistenkt i saken. I vurderingen er det ikke avgjørende om vedkommende selv ønsker status som siktet, ei heller vil påtalemyndighetens oppfatning være avgjørende.

Påtalemyndigheten var og er av den oppfatning at verken ransakingen eller beslaget i saken er rettet mot IMC eller IMCASREG8. Det vises til dok 01,02 og dok 01,03. Videre vises til dok 08,01 og dok 08,02. hvor det tydelig fremgår at styreleder og regnskapsfører/styremedlem er avhørt som vitner, og ikke som partsrepresentant for et siktet selskap. Etterfølgende etterforskning har styrket påtalemyndighetens hypotese om at andre enn JMCASREG8 har bestilt opprettelsen av domenet, samt vedlikeholdt dette. Det vises til vitnenes forklaringer i dok 08,01 og dok 08,02. samt til dok 04,06. Det er etter påtalemyndighetens oppfatning ikke grunnlag for å konkludere med at IMC eller IMCASREG8 er siktet i saken.

For så vidt gjelder de pretenderte implikasjonene av at påtalemyndigheten fortsatt har opprettholdt beslaget i lMCs regnskap, presiseres at opprettholdelsen av beslag tatt hos tredjemann medfører ikke i seg selv at tredjemannen blir å anse som siktet. Det vises til det som er anført ovenfor, og også i punkt 5.1. EMDs praksis tilsier ikke at terskelen senkes så lavt for når en person anses siktet for en straffbar handling i relasjon til EMK artikkel 6.

Når det gjelder anførselen om at IMCs regnskapsfører ble anholdt av ØKOKRIM. vises til dok 06,02, hvor det fremgår tydelig at regnskapsføreren ble behandlet som et vitne under ransakingen.

5.3.4. Sakskostnader

IMC og JMCASREG8 har nedlagt påstand om at ØKOKRIM "dekker medgåtte utgifter til forsvarer". For å bli tilkjent omkostninger etter straffeprosessloven § 438 er det et vilkår at forfølgningen er innstilt eller har endt med frifinnelse. Vilkåret er ikke oppfylt i foreliggende sak.

6. Hjemmel for inndragning overfor besitter

Påtalemyndigheten har etter oversendelse til tingretten av dok 01,08 blitt oppmerksom på at det i påtegningen der er vist til feil hjemmel for så vidt gjelder hvem inndragningssaken eventuelt skal rette seg mot. Påtalemyndigheten anser at straffeloven § 74 annet ledd første punktum gir hjemmel for å rette en inndragningssak mot IMCASREG8.

Etterforskningen har vist at IMCASREG8 ikke er den reelle eieren av bruksretten til domenet, men at foreningen har registrert domenet på vegne av en amerikansk klient, jf. dok 08,01 og dok 04,06. Påtalemyndigheten har grunn til å tro at også den amerikanske klienten er et mellomledd. Den reelle eieren av bruksretten er følgelig ukjent. IMCASREG8 har på sin side besittet bruksretten til domenet, og det er følgelig grunnlag for årette en inndragningssak mot foreningen.

7. Anmodningen om rettslig prøving av innsyn for de begjærende parter

Påtalemyndigheten anfører at det kun er persongruppene som kan gis innsyn i medhold av straffeprosessloven § 242 som i følge bestemmelsens fjerde ledd kan kreve rettens prøving av en beslutning om å nekte innsyn. Formålet med bestemmelsen i § 242 fjerde ledd er å legge til rette for rettslig kontroll av påtalemyndighetens beslutninger om innsyn, der det oppstår tvist om rekkevidden av innsynsretten,jf. Rt. 2012 side 12 og Ot.prp. nr. 11 (2007-2008) side 116. Dersom de begjærende parters pretensjon om å være siktet skulle legges til grunn i spørsmålet om de rettslig sett har adgang til å kreve rettslig prøving av innsyn-beslutningen, vil dette innebære at hvem som helst kan kreve et spørsmål om innsyn avgjort av retten i hvilken som helst straffesak.

Påtalemyndigheten anfører at begjæringen om rettslig prøving av innsynsspørsmålet skal avvises.

Subsidiært anføres at innsyn er betenkelig av hensyn til sakens videre behandling. Det følger av rundskriv G-1985-205 side 43 at det i denne vurderingen vil være relevant hvorvidt utlån vil kunne medføre at straffesaken forsinkes. Fare for slik forsinkelse ble ansett å foreligge på tidspunktet innsynsbegjæringen ble avslått, den 9. november 2016, jf. dok 10,20. Dette har vist seg å være en korrekt vurdering. Konkret vises til at dok 01,08 senest fire dager etter elektronisk oversendelse til retten lå tilgjengelig på internett, på bloggen til partshjelper NUUG, jf. utskrift av NUUGs blogg pr 23. november 2016 (bilag 3). Slik offentliggjøring av straffesaksdokumenter forsinker straffesaken fordi det medfører at påtalemyndigheten i stedet for å arbeide med straffesaken, må håndtere henvendelser fra utenforstående, henvendelser som er foranlediget av de offentliggjorte straffesaksdokumentene.

Enn videre demonstrerer en slik offentliggjøring en graverende mangel på forståelse for behandling av straffesaksdokumenter, herunder behandlingen av de taushetsbelagte opplysningene som der fremkommer. Det vises til prinsippet i straffeprosessloven§ 106a, som dog ikke kommer direkte til anvendelse. Påtalemyndigheten plikter å sikre at ytterligere straffesaksdokumenter i saken ikke spres på tilsvarende måte, noe som med tyngde taler mot å gi IMCASREG8 og IMC innsyn.

8. Oppdatert påstand

Beslaget i Internet Marketing Consults AS' regnskaper opprettholdes. Beslaget i bruksretten til domenet popcorn-time.no opprettholdes.

Begjæringen om rettslig prøving av påtalemyndighetens beslutning om å nekte innsyn i sakens dokumenter avvises.

Sakskostnader tilkjennes ikke.

ØKOKRIM, 23. november 2016

Maria Bache Dahl
politiadvokat

Vi dropper å legge ut bilagene det vises til, da de vanskelig lar seg gjøre om til HTML på grunn av mange bilder av ulike filmplakater og lite tekst, men alle er tilsynelatende utskrifter av nettsider, henholdsvis popcorntime-online.io, popcorn-time.to og NUUGs nyhetsoppdatering fra 2016-11-08 (Nytt tilsvar fra Økokrim om DNS-beslaget - de holder på sitt). Vi har sladdet hjemmeadressen til registrar og regnskapsfører. De har hatt nok belastning.

Vi sendte inn følgende svar i dag som Prosesskriv til Follo tingrett

Det vises til rettens punkter i brev av 11.11.2016 og Økokrims anførsler av 23.11.2016 til disse punktene. Spørsmålene som retten reiser i punktene besvares i det følgende. Deretter knyttes merknader til enkelte av Økokrims øvrige anførsler.

Rettens punkt I om innsyn

Begjærende part merker seg at sett bort fra forsinkelser på grunn av henvendelser anfører ikke Økokrim at innsyn skader eller medfører fare for etterforskingens øyemed eller for tredjemann, jf. unntakene i strpl. §242. Det anføres at å måtte forholde seg til offentligheten og tid som går med til dette, ikke faller under «skade». Herværende sak demonstrerer behovet for en åpen debatt om hva som er straffverdig eller ikke. Når strpl. §106a ikke kommer til anvendelse, så er det fordi mothensynet offentlighet veier tyngre.

Undertegnede har allerede mottatt, så vidt jeg kan forstå, dok 13,01 og 13,02 i Økokrims forsendelse av 22.6.2016. Undertegnede har imidlertid ikke sett dok 05,01, beslutning om «beslag i bruksretten til domene», 05,02, som omfatter beslag av regnskap, eller beslagrapportene 04,02, 04,03, 04,04 og 04,05. Hvorfor mener Økokrim at begjærende part ikke en gang få se dokumentene som ble forevist dem under stressende ransaking? Det anføres at strpl. §242 ikke utelukker innsyn for de som er berørt av beslag så langt innsynet vedgår opprettholdelse av beslaget. «Mistenkte» må forstås med den presisering at de prosessuelle rettighetene som følger av §242 også tilkommer de som er rammet av beslaget uten å være mistenkt, sml. Rt-2015-136. Begjærende part har således rett på å gjøre seg kjent med sakens dokumenter med unntak for «dokumenter som bare gjelder andre mistenktes forhold», jf. femte ledd.

Det anføres at Økokrims henvisning til Rt-2012-1494 treffer dårlig. Det er i foreliggende sak ikke slik at reglene om innsyn omgås ved å begjære beslag opphevet. Hendelsesforløpet i herværende sak er omvendt. Det er begjært oppheving hvorpå innsyn er nødvendig for å oppnå prosesslikhet og kontradiksjon innenfor lovens rammer. Det påpekes at følgende dokumenter med vedlegg er tilbudt retten nettopp for å tilbakedrive begjærende parts anførsler: 02,01 04,02, 04,03, 04,04, 04,05, 04,06, 05,01, 05,02, 06,02, 09,09, og 09,10. Uomtvistelig vil innsyn i disse dokumentene være viktig for at begjærende part skal kunne ivareta sine interesser.

Det er heller ikke slik at «at hvem som helst kan kreve et spørsmål om innsyn avgjort av retten i hvilken som helst straffesak» (side 5). Framgangsmåten som Økokrim skisserer, ville ha medført at Økokrim på selvstendig grunnlag kan avgjøre at en part ikke har vært mistenkt, dernest å nekte innsyn for så å nekte retten å ta stilling til riktigheten av dette.

Siden Økokrim nekter adgang til sakens dokumenter, begjæres retten om å avgjøre om denne siden skal få innsyn med nevnte unntak i §242, femte ledd.

Rettens punkt II: IMC og IMCASREG8 selvstendige rettssubjekter?

Hvordan spørsmålet om rettssubjekter besvares kan ha betydning for begjærende parts rettsstilling. Dersom virkningen av beslaget av regnskap og av domenet fordeles på to rettssubjekter, fordeles også graden «affected» på to rettssubjekter. Det anføres at påtalemyndigheten har snudd i spørsmålet. Under rettens behandling i sak 16-038689ENE-FOLL av begjæringen om ransakelse, anførte påtalemyndigheten at IMCASREG8 i praksis var IMC. På dette grunnlaget samtykket retten i at det kunne foretas ransakelse på IMCs forretningsadresse. Det anføres at dette fortsatt må gjelde så lenge vi er innenfor den samme saken.

Som påpekt er IMCASREG8 utelukkende en papirorganisasjon for å etterkomme Norids krav til å få registrert større sett med domener. Andre formål har ikke IMCASREG8 som heller ikke utøver noen virksomhet. Realiteten er at IMCASREG8 er en del av IMC. Styret er ensartet. All virksomhet, også for det som måtte gjelde IMCASREG8, administreres av IMC. Alle (!) inntekter og utgifter som skriver seg fra domener registrert på IMCASREG8, bokføres som inntekter og utgifter på IMC. IMCASREG8 har intet regnskap eller budsjett. Det anføres at IMCASREG8 kun er en forretningsmodell. Denne forretningsmodellen er utklekt av registrar (les IMC). Myndigheten har akseptert denne modellen hos registrarere som en tilpassing av regelverk til markedets behov så fremt nettopp registrar, her IMC, har ansvaret for virksomheten til papirorganisasjonen, her IMCASREG8. Når et domene som står på en papirorganisasjon blir beslaglagt, rammer dette utelukkende den egentlige registrar og dens forretningsmodell. IMCASREG8 er uberørt, økonomisk og administrativt. Det anføres at realiteten og alle praktiske formål tilsier at IMCASREG8 ikke kan behandles som et selvstendig rettssubjekt, men må behandles som en del av IMC.

Rettens punkt III om verneting

Det anføres at spørsmålet om verneting må avgjøres ut fra hva som gir et hensiktsmessig resultat og at utgangspunktet er strpl. §12. Follo tingrett (sak 16-038689ENE-FOLL) og Øvre Romerike tingrett (sak 16-038679ENE-OVRO) besluttet ransakelsene. Når beslagene foretatt under disse ransakingene begjæres opphevet, anføres at det er hensiktsmessig å forene disse to sakene i en og samme rett slik §13 legger opp til og at ett av vernetingene beholdes. Siden styreleder for IMC bor i rettskretsen til Follo tingrett og siden faktisk forretningsadresse for IMC i følge Økokrim skal være Follo rettskrets, anføres at Follo tingrett er mest hensiktsmessig verneting. Det vises i så henseende til §14, første ledd. Under enhver omstendighet samtykker begjærende part i at Follo tingrett er verneting, jf. §16. Atter subsidiært bes Follo tingrett om å gi Økokrim samtykke i å behandle herværende sak, jf. §15.

Økokrims bilag til påtegningen av 23.11.2016

Det vises til Økokrims to første bilag til påtegningen av 23.11.2016. Økokrim skriver at domenet popcorntime-online.io «viser de mest populære filmene på skjermdumtidspunktet». Anførselen bes dokumentert. Siden programvaren Popcorn Time finnes i ulike varianter bes også dokumentert hvilken variant av Popcorn Time som popcorntime-online.no benytter. Illustrerende for herværende sak er at hos popcorntime-online.io er det foretatt oppslag etter visse kriterier og programvaren Popcorn Time er integrert. Ingen av disse to forholdene gjaldt det beslaglagte domenet popcorn-time.no som kun inneholdt informasjon om programvaren Popcorn Time.

Når det gjelder popcorn-time.to, viser en etterprøving ved å gå inn på siden at bildene som framkommer i Økokrims bilag 2, er skjermdumper, ikke interaktive bilder. Man kan ikke klikke seg videre på bildene. Kanskje er skjermdumpene bilder etter bestemte søk utført med katalogtjenesten til programvaren Popcorn Time, men det er uklart. Det er ingen informasjon om hvordan oppslaget er gjort.

Denne siden kan ikke se at bilagene er relevante for herværende sak som gjelder beslag av domenet popcorn-time.no. Domenene er vidt forskjellige. Økokrim har heller ikke anført at det som framkommer under .io og .to gjelder for popcorn-time.no.

Selv om det skulle stemme slik Økokrim anfører at Popcorn Time anses som en tjeneste hvis fremste «anvendelsesområde ikke er filmer som har falt i det fri» (side 3), har Økokrim fortsatt ikke sannsynliggjort at nettopp det beslaglagte domenet har innebåret tilskyndelse av eventuelle lovbrudd begått med programvaren Popcorn Time. Det er i den forbindelsen interessant å observere at på førstesiden til Økokrims bilag 2 oppfordres surferen i uthevet skrift til: «Don’t forget to SHARE!!». Økokrim har ikke anført, enda mindre bevist, at det forelå en slik oppfordring på popcorn-time.no. Like fullt gjentar Økokrim i all enkelhet at «forutsetningen for Popcorn Time-tjenesten funksjonalitet er at brukerne deler materiale med hverandre mens de strømmer film til eget bruk» (uthevet).

Når Økokrim skal beskrive den ulovlige handlingen, faller Økokrim alltid tilbake på programvaren Popcorn Time. Når Økokrim mener ut fra bilag 09,09 og 09,10 samt bilag 1 og 2 til dok 02,01 å dokumentere konkret ulovlig bruk, er det for begjærende part åpenbart at dette må gjelde for deler av programvaren Popcorn Time, og ikke for domenet popcorn-time.no. Økokrim etablerer ikke koblingen mellom programvaren på den ene siden og på den andre siden det som er beslaglagt og som herværende sak gjelder. Særlig derfor er beslaget av domenet uforholdsmessig.

Når begjærende part derimot har sannsynliggjort at det ikke foreligger noen kobling, jf. tilbudte bilag 2 i prosesskriv av 11.11.2016, anfører Økokrim i all enkelhet uten nærmere belegg at tiden som har gått siden beslaget «antas å kunne ha betydning for søkeresultatet». Det anføres at dette er forhold som Økokrim skulle ha avklart i etterforskningen før beslaget. Økokrim kan ikke bli hørt med en ønsketenkning om at søkeresultatet i nevnte bilag to kan ha sett annerledes ut for åtte måneder siden. Det er påtakelig at Økokrim ikke har tilbudt logg for popcorn-time.no. Nettopp hyppig bruk av popcorn-time.no kan bidra til å sannsynliggjøre at inngrepet er forholdsmessig.

Det anføres at søkeresultat i bilag 2 til prosesskrivet av 11.11.2016 på ingen måter har endret seg. Tvert om kan oppmerksomheten rundt herværende beslag ha medført flere treff på popcorn-time.no slik at popcorn-time.no kommer høyere opp i trefflisten. Det anføres at uten andre opplysninger må det som dokumenteres med nevnte bilag 2 legges til grunn. Siden så godt som ingen bruker innstillingen «Norway» i sitt søk, har popcorn-time.no ikke kommet opp i søket. Følgelig har popcorn-time.no ikke inngått som ting i en eventuell ulovlig handling.

Økokrims argument om at oppfordringen på popcorn-time.no om lovlig bruk faktisk er en oppfordring til u-lovlig bruk, er grunnløst og kan heller ikke føre fram. Dermed gjenstår at popcorn-time.no ga kunnskap om programvaren Popcorn Time. Det anføres at ervervelse av slik kunnskap ikke er straffverdig, særlig når kunnskapen fortrinnsvis brukes lovlig når det er det som brukeren oppfordres til. Under enhver omstendighet har ikke Økokrim etablert nødvendig kobling mellom kunnskapen som kunne erverves på popcorn-time.no og ulovlig deling ved hjelp av programvaren Popcorn Time.

Rettslige krav til medvirkningshandlingen

Den pretenderte hovedgjerningen er tilgjengeliggjøring i strid med åvl. §2. Denne tilgjengeliggjøring skal skje med programvaren Popcorn Time ved at innhold som strømmes samtidig deles. Medvirkningshandlingen skal være at deling ved hjelp av denne programvaren tilskyndes med domenet popcorn-time.no som dermed inngår som ting som kan beslaglegges, jf. strpl. §203.

Økokrim viser i påtegningen av 4.11.2016 til avsnitt 63 i Rt-2005-41. Høyesterett skrev:

«Det er ikke et krav i strafferetten at medvirkningshandlingen isolert sett skal være ulovlig. Lenkingen har forsterket virkningen av opplasternes handlinger ved å øke tilgjengeligheten til musikken. A har selv gitt uttrykk for at brukerne normalt ikke ville funnet musikkfilene uten lenker til disse.»

Som det framgår var den nødvendige koblingen til den straffbare handlingen ubestridt. Høyesterett kunne således fastslå at lenkingen som A hadde utført, hadde forsterket virkningen av det som den gangen var ulovlig. Intet av dette er tilfellet for domenet popcorn-time.no. Det er i foreliggende sak ikke påvist et medvirkende årsaksforhold.

Rt-2005-41 gjaldt en sivilrettslig tvist, ikke strafferett. Siden faktum ikke bød på utfordringer, vurderte ikke Høyesterett grensen for medvirkning. «Høyesterett er sjelden klar i sine begrunnelser for når medvirkningsansvar inntrer og når det ikke gjør det», konkluderte Ståle Eskeland i Strafferett 2015:219 og: «Det ser imidlertid ut til at det avgjørende i tvilstilfeller er en vurdering av det straffverdige ved medvirkerens atferd kombinert med hva hensynet til prevensjon tilsier.» Dette blir en konkret vurdering.

Det kan være vanskelig å gradere straffverdigheten av de ulike forholdene relatert til herværende sak. Kanskje er opplasting av materiale med bruksbegrensninger til Internett den mest straffverdige handlingen. Men selv dette er langt fra likefram. WTO besluttet 21.12.2007 (WT/DS285/ARB) at Antigua innenfor en årlig verdi tilsvarende $ 21 millioner fritt kan tilgjengeliggjøre åndsverk fra USA. Det anføres at mange såkalte «seed» har utspring i Antigua. Denne tilgjengeliggjøringen/opplastingen er lovlig. Det anføres videre at opphavsrettsorganisasjonene unngår å opplyse om dette i sin kontakt med myndighetene og at Økokrim ikke har tatt høyde for dette i sin etterforskning. Siden hovedgjærningen er lovlig, raser også straffverdigheten for eventuell medvirkning.

Hvis formålet med programvaren Popcorn Time er å dele (tilgjengeliggjøre) materiale med bruksbegrensninger, kan utlegging av denne programvaren være det nest mest straffverdige. Dernest kommer kanskje bruk av programvaren Popcorn Time på den måten som medfører deling. Økokrim omtaler både utleggingen (seed) og sistnevnte som hovedgjerningen relatert til herværende sak. Dersom seed’en kommer fra Antigua og programvaren Popcorn Time brukes kun til å strømme, og ikke dele, foreligger det ingen hovedgjerning. Det anføres at dette er vanlig.

Det neste trinnet i straffverdighet kan være informasjon om programvaren Popcorn Time. Hvor straffverdig er det å ha en nyhetsside om programvaren men som ikke lenker til programvaren eller til materiale med bruksbegrensninger, og som anmoder til lovlig bruk av programvaren? Lovlig bruk kan gjøres ved å streame uten samtidig å dele eller ved at programvaren benyttes til å finne og se innhold uten bruksbegrensninger.

Som nevnt bestrides at Økokrim har påvist ulovlig aktivitet med eller som følge av popcorn-time.no. I mangel av slike bevis er vurderingen av straffverdigheten ved popcorn-time.no kun en akademisk øvelse. Det foreligger ingen straffverdig handling. En handling eller forsøk på handling er en forutsetning for å kunne foreta en konkret vurdering. Ingen handling eller forsøk, intet straffverdig. Følgelig foreligger ikke medvirkning i strafferettslig forstand.

Hjemmelen for beslaget er strl. §70, jf. §203.

Siden det ikke er sannsynliggjort ulovlig aktivitet ved hjelp av popcorn-time.no, kan ikke Økokrim bli hørt med at beslaget ikke er forebyggende. Siden den ulovlige aktiviteten med popcorn-time.no er hypotetisk og ikke konkret, tjener beslaget kun et formål. Det er å stoppe mulige lovbrudd som kan komme som en følge av opplysninger på popcorn-time.no. Beslaget kan således kun forsvares i forebyggende øyemed med hjemmel i strl. §70, jf. strpl. §203 så fremt vilkårene for dette er oppfylte. Det er de ikke.

Sakskostnader

Det har så langt medgått 40 timer a kr 1000 + mva.. Dette kreves dekt, jf. strpl. §438 siden opphevelse av beslaget vil være ensbetydende med at saken vil være innstilt for IMC/IMCASREG8 sin del. Økokrims påtegninger viser at utgiftene har vært nødvendige.

* * *

Ola Tellesbø
Advokat

For ordens skyld tok vi en liten titt på popcorntime-online.io i dag og ikke overraskende, men uansett veldig gledelig, kunne vi se at både filmverk som er falt i det fri og filmverk publisert uten bruksbegresninger (spesifikt Creative Commons) tilsynelatende er tilgjengelig via tjenesten. Desverre fungerte ikke nettstedet da vi testet det i Firefox (Fikk melding om at "Popcorn Time Online is currently not supported by your device"), så vi vet ikke hvor god filmopplevelse systemet gir eller hvilket utstyr nettstedet virker på.

Tagger: dns-domenebeslag, nuug.