[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2016-11-08 - Nytt tilsvar fra Økokrim om DNS-beslaget - de holder på sitt

DNS-beslagsaken ruller videre, og siste nytt er at Økokrim har kommet med sitt tilsvar på den nye begjæringen om rettslig prøving. I tillegg har vi i NUUG lykkes med å få registraren til å fortelle sin side av saken om hvordan var å bli raidet av Økokrim på et medlemsmøte som finner sted i dag. Ses vi der? Det blir popkorn. Mens du venter på at møtet starter, her er tilsvaret til Økokrim:

PÅTEGNINGSARK
Dok nr: 01,08

ANMODNING OM RETTSLIG PRØVING AV BESLAG - IMCASREG8 OG INTERNET MARKETING CONSULTS AS

Sendes med sakens dokumenter Follo tingrett, Postboks 64, 1401 Ski, under henvisning til

Dok 05,01
Påtalemyndighetens beslutning om beslag i bruksrett til domene, 07.03.2016,
Dok 05,02
Påtalemyndighetens beslutning om opprettholdelse av beslag overfor Aktiva Regnskap og Data, 11.07.2016,
Dok 10,17
IMCASREG8/Intemet Marketing Consults AS' anmodning om rettslig prøving av beslag, 20.10. 2016, og
Dok 13,07
Follo tingretts oversendelsesbrev, 21.10.2016, med frist for påtalemyndighetens merknader til 01.11.2016.

Frist for merknader er i e-post av 31.10.2016 utsatt til 04.11.2016.

1. Innledning

Enhver som rammes av et beslag, kan kreve brakt inn for retten spørsmålet om beslaget skal opprettholdes, jf. straffeprosessloven § 208 første ledd. Internet Marketing Consults AS (IMCAS) rammes av beslaget i aksjeselskapets regnskaper. IMCASREG8 innehadde domeneabonnementet før påtalemyndigheten tok beslag i dette, og rammes derfor av beslaget i bruksretten til domenet popcorn-time.no.

Påtalemyndigheten anfører at vilkårene for beslag er til stede. Nedenfor vil vi først gjennomgå vilkårene for beslaget i IMCAS' regnskaper i punkt 2, for deretter å gjennomgå vilkårene for beslag i bruksretten til domenet popcorn-time.no i punkt 3. Enkelte særlige kommentarer til anmodningen er tatt inn i punkt 4.

2. Beslaget i IMCAS' regnskaper

IMCAS' regnskap antas å kunne ha betydning som bevis i saken, og er beslaglagt med hjemmel i straffeprosessloven§ 203 første ledd første punktum. Beslaget omfatter blant annet originalbilagene til regnskapet for aksjeselskapet IMCAS for 2014 og 2015, jf. dok 04,03. Beslaget har beslagsnummer D-1 og D-2. I tillegg er det tatt beslag i et fåtall regnskapsdokumenter for 2014 og 2015, jf. dok 04,02. Dette beslaget har beslagsnummer C 1. Originalbilagene for 2016 er tilbakelevert til regnskapsfører,jf. dok 10,09.

Påtalemyndigheten bestrider at det er uforholdsmessig åta og å opprettholde beslaget i regnskapsbilagene. Bilagene har blant annet bevisverdi for så vidt gjelder etterforskningen av hvem som har bestilt opprettelsen av domenet popcorn-time.no. Beslaget formodes å være lite tyngende for IMCAS. IMCAS fører sine regnskaper elektronisk. Selskapet har følgelig tilgang til det vesentligste av opplysninger fra regnskapene, herunder hovedbok, kunde- og leverandørreskontro, i sine egne regnskapssystemer. Årsregnskapet for de aktuelle årene er levert til Brønnøysundregistrene.

Påtalemyndigheten anfører etter dette at beslaget i Internet Marketing Consults AS' regnskaper skal opprettholdes.

3. Beslaget i bruksretten til domenet popcorn-time.no

Bruksretten til domenet popcorn-time.no er beslaglagt med sikte på inndragning. Hjemmelen for beslag er straffeprosessloven § 203 første ledd annet punktum. Beviskravet i § 203 første ledd annet punktum er "antas å kunne inndras". "Antas" innebærer at en rimelig mulighet er tilstrekkelig, jf. Bjerke, Keiserud og Sæther, Straffeprosessloven Kommentarutgave, note 8 til § 203. Beviskravet er lavt.

Hvorvidt bruksretten til domenet antas å kunne inndras, avhenger av hvorvidt vilkårene for inndragning i straffeloven 2005 § 69 er oppfylt. Påtalemyndigheten anfører at så er tilfellet. § 69 første ledd bokstav c bestemmer at en ting som har vært brukt ved en straffbar handling kan inndras (redskapsinndragning). At bruksretten til et domene er en "ting" som kan beslaglegges, er fastslått i Rt. 2009 side 1011. Videre må det foreligge en straffbar handling for at inndragning skal kunne finne sted. I tillegg kreves at det er en viss tilknytning mellom redskapen og den straffbare handlingen.

Inndragning som nevnt i § 69 første ledd bokstav c kan foretas ikke bare overfor den som har begått den straffbare handlingen, men også overfor en eier som har eller burde ha forstått at tingen skulle brukes ved en straffbar handling, jf. straffeloven§ 71 tredje ledd annet punktum.

For å lette rettens tilnærming, vil vi først si noe generelt om hva beslag i bruksrett til domener innebærer i punkt 3.1, redegjøre for hva påtalemyndigheten anser som den straffbare handlingen i punkt 3.2, utdype særlig skjerpende forhold i punkt 3.3, gjennomgå tilknytningen mellom redskapen som inndras og den straffbare handlingen i punkt 3.4, før forholdsmessigheten drøftes i punkt 3.5.

3.1. Generelt om beslag i bruksretten til domener

Innledningsvis, før gjennomgangen av ovennevnte rettslige vilkår, er det på sin plass å knytte enkelte kommentarer til hva beslag i bruksretten til et domene innebærer. Et domenenavn er normalt knyttet til en bestemt IP-adresse eller sett av IP-adresser, som igjen er unikt knyttet til en bestemt datamaskin eller et sett av datamaskiner, for eksempel en webtjener eller eposttjener. Domenenavnet gjør oppslag på internett langt mer brukervennlig enn dersom man skulle benytte IP-adresser til det samme. IP-adresser er tallrekker bestående av henholdsvis fire eller åtte grupper med opptil fire sifre i hver gruppe, atskilt med punktum eller kolon. Oppslag på internett er følgelig mulig også ved å benytte korrekt IP-adresse. Dette er formodentlig også fortsatt tilfellet for oppslag på nettsiden som domenet popcorn-time.no tidligere viste til.

I foreliggende sak har påtalemyndigheten tatt beslag i bruksretten til domenet ved få å overført domeneabonnementet fra IMCASREG8 til ØKOKRIMs organisasjonsummer. Dette gir påtalemyndigheten mulighet til å disponere over bruksretten til domenet på samme måte som den tidligere abonennten kunne. Etter overføringen har påtalemyndigheten disponert over bruksretten til domenet ved å la det vise til en annen nettside enn den som domenet opprinnelig viste til. Dette er gjort for å vanskeliggjøre tilgjengeligheten til det opprinnelige innholdet på nettsiden. Innholdet er så vidt påtalemyndigheten bekjent fortsatt tilgjengelig ved bruk av korrekt IP-adresse.

Ved en eventuell inndragning av bruksretten til domenet, vil domenet overføres til Norid, som driver registeret for norske domenenavn. Domenenavnet vil da gå inn i Norids pool av domenenavn, for deretter, etter en eventuell karantenetid, å igjen gjøres tilgjengelig for publikum.

3.2. Den straffbare handlingen

For at inndragning skal finne sted, må det i følge straffeloven 2005 § 69 foreligge en straffbar handling. Påtalemyndigheten anfører at den straffbare handlingen i foreliggende sak består i medvirkning til overtredelse av åndverksloven § 54, jf. § 2. I følge § 54 første ledd er det straffbart å forsettlig eller uaktsomt overtre bestemmelser gitt til vern for opphavsretten, herunder åndsverkloven§ 2. Straffeskjerpelser følger av annet og tredje ledd i åndsverkloven § 54. Medvirkning er straffbart i medhold av straffeloven 2005 § 15.

I det følgende redegjøres det ganske grundig for dette vilkåret, ettersom anmodningen om rettslig prøving bygger på uklarhet om hvilken straffbare handling som ØKOKRIM etterforsker. Det presiseres at IMCASREG8 ikke er siktet i ØKOKRIMs etterforskning. Det er ingen ting i etterforskningen så langt som tyder på at IMCASREG8 er ansvarlig for innholdet på nettstedet.

Hovedgjerningen er tilgjengeliggjøring av opphavsrettsbeskyttet materiale uten samtykke fra rettighetshaverne, jf. åndsverkloven § 54 første ledd bokstav a) jf. § 2. Å gjøre en film eller en tv-serie tilgjengelig på internett uten rettighetshavers samtykke utgjør en tilgjengeliggjøring for allmennheten i strid med § 2, jf. for eksempel Prop. 65 L(2012-2013) side 8. Slik tilgjengeliggjøring finner i foreliggende sak sted når en releasegruppe laster opp til internett en såkalt "seed", det vil si den komplette filen av et verk som tidligere ikke er tilgjengeliggjort (for eksempel fordi filmen det er tale om ennå ikke har hatt premiere på kino). De filmer og tv-serier som er lagt ut på Popcorn Time-tjenesten er i all hovedsak lagt ut uten rettighetshavers samtykke.

Videre gjør hver enkelt bruker av Popcorn Time-tjenesten seg skyldig i slik tilgjengeliggjøring når brukeren ser på film eller tv-serie. Årsaken er tjenestens funksjonalitet, hvoretter brukerne som den store hovedregel tilgjengeliggjør deler av filmen/tv-serien for andre brukere samtidig som filmen/tv-serien strømmes, jf. Jaime Espantaleon, Mer om Popcorn Time, LoD-2016-125-12 (vedlagt som bilag 1) og Aftenposten, Gratisfilm på Popcorn Time er ulovlig likevel, publisert 29.06.2015, http://www.aftenposten.no/norge/Gratisfilm-pa-Popcorn-Time-er-ulovlig-likevel-36134b.html (utskrift vedlagt påtegningen som bilag 2).

For nærmere redegjørelse for Popcorn Time-tjenestens funksjonalitet, vises til avsnitt 16 følgende i en avgjørelse fra Storbritannians High Court of Justice, Chancery Division, avsagt 28.04.2015, Case No: HC2014-002029 (vedlagt som bilag 3). Saken gjaldt sivil blokkering av nettsteder, tilsvarende tiltaket som er tilgjengelig via åndsverkloven § 56c følgende. Det er også verdt å merke seg rettens konklusjon i avsnitt 66: "The point of Popcorn Time is to infringe copyright. The Popcorn Time application has no legitimate purpose ... ".

Det følger av det ovenstående at påtalemyndighetens syn er at bruk av Popcorn Time- tjenesten er straffbar. At strømming til privat bruk ikke er ulovlig, endrer ikke dette, ettersom Popcorn Time-tjenestens funksjonalitet fordrer at brukerne deler materiale mens de strømmer. Departementets uttalelse om at privat strømming er lovlig i Prop 65 L (2012-2013) retter seg følgelig bare mot deler av de handlinger brukere av Popcorn Time-tjenesten utfører når de ser på film og tv-serier via tjenesten. I tillegg kommer som nevnt deling av ulovlig utlagt materiale med andre.

Det er imildertid ikke ovennevnte hovedgjerninger som ØKOKRIMs etterforskning retter seg mot. Derimot retter etterforskningen seg mot medvirkningen til ovennevnte straffbare brudd på åndsverkloven § 2. Inntil ØKOKRIM tok beslag i bruksretten til popcorn-time.no, lenket domenet til nettsider hvor brukerne kan laste ned programvaren som er nødvendig for å benytte seg av tjenesten Popcorn Time. I tillegg lå det nedlastingsinstruksjoner, nyhetsoppdateringer og informasjon om tjenesten på popcorn-time.no. Opprettelsen og vedlikeholdet av popcorn-time.no bidro til å legge til rette for og gjøre det enklere for norske brukere å benytte tjenesten Popcorn Time, og dermed også for at norske brukere kunne tilgjengeliggjøre materiale for andre brukere gjennom tjenesten. Det vises til at det ble benyttet norsk språk på popcorn-time.no, og det antas også å ha betydning at domenet benyttet toppdomenet .no. Et selvstendig argument er at mangfoldiggjøringen av tilgjengelige domener øker tilgjengeligheten på verdensbasis, fordi det blir vanskelig for rettighetshaverne å agere mot stadig skiftende og nye nettsider. Domenet popcorn-time.no bidrar etter påtalemyndighetens oppfatning også til opplastningen av de opprinnelige kildefilene, hvis opplastning har spredning som formål. Eller med andre ord, popcorn-time.no har bidratt til å "forsterke virkningen av opplasternes handlinger ved å øke tilgjengeligheten" til filmene, jf. Rt. 2005 side 41 avsnitt 63.

Påtalemyndigheten bestrider at det er for svak kobling mellom hovedgjerningene og medvirkningshandlingene. Straffbar medvirkning krever ikke at det er logisk årsakssammenheng mellom medvirkningshandlingen og hovedgjerningens gjennomføring. Man kan dømmes for medvirkning selv om hovedgjerningen ville kunne gjennomføres uavhengig av medvirkningshandlingen, jf. for eksempel Andenæs v/ Matningsdal, Alminnelig strafferett, 5. utgave, side 326. Matningsdal hevder i Gyldendal Rettsdata, note 92 til straffeloven 2005 § 15 at " ... det er tilstrekkelig med et medvirkende årsaksforhold. Det er neppe mulig å angi presist hvor mye som kreves, og man kommer neppe retningslinjen nærmere enn at det avgjørende synes å være om vedkommendes handling har en slik karakter og et slikt omfang at det.finnes naturlig å knytte straffansvar til den."

Etter påtalemyndighetens oppfatning har opprettelsen og vedlikeholdet av domenet popcorn-time.no, med det innhold og lenker som var lagt ut der, en slik karakter og omfang at det er naturlig å knytte straffansvar til handlingene. Et element i denne vurderingen er den "disclaimeren" som gjerningspersonen la ut på domenet. Disclaimeren er vedlagt som bilag 3 til dok 02,01 (anmeldelsen), og herfra hitsettes blant annet: "Før du fortsetter, bør du være klar over av Popcorn Time og lignende kan være ulovlig. Mye av innholdet i disse tjenestene er opphavsrettsbeskyttet materiale som deles og lastes ned uten tillatelse fra eierne og produsenter av materialet. Bruk av disse tjenestene vil ofte resultere i et brudd på opphavsrett, avhengig av hva du ser. Hvis du likevel velger å bruke tjenestene du lese om på dette området, gjør du det på egen risiko, og det anbefales å følge loven." Etter påtalemyndighetens oppfatningen underbygger dette gjerningspersonens straffverdighet, ved at vedkommende er fullt ut klar over at bruk av tjenesten som han eller hun tilrettelegger for i all hovedsak innebærer opphavsrettskrenkelser.

Oppsummeringsvis anfører påtalemyndigheten at det foreligger medvirkning til overtredelse av åndsverkloven§ 54 jf. § 2, jf. straffeloven 2005 § 15.

3.3. Særlig skjerpende forhold

Påtalemyndigheten anfører at det foreligger særlig skjerpende forhold. Medvirkningen har bidratt til betydelig skade for rettighetshaverne. Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig hvor stort tap disse lar lidt. For eksempel vil antall brukere av Popcorn Time-tjenesten bare la seg tallfeste samtidig som de aktuelle brukerne strømmer film. Når brukerne stenger ned filmen, vil det ikke lenger være spor av at han eller hun har sett på nøyaktig denne filmen.

Aftenposten har anslo i en artikkel publisert 29.06.2015 at 315 000 nordmenn bruker Popcorn Time-tjenesten, jf. 315 000 nordmenn bruker "pirat-Netflix" (utskrift vedlagt som bilag 4). I denne sammenheng minnes om at straffansvar for medvirkning ikke er begrenset seg til norske brukeres hovedgjerninger, eller hovedgjerninger foretatt i Norge. Medvirkerens straffansvar er et individuelt ansvar. Dette kan straffeforfølges hvis medvirkningshandlingen er foretatt i Norge, jf. straffeloven 2005 § 4, eller eventuelt hvis medvirkningshandlingenes virkning er inntrådt eller tilsiktet fremkalt her, jf. § 7. Det har ikke betydning hvorvidt hovedgjerningen er foretatt utenfor norsk straffelovgivnings stedlige virkeområde, jf. Rt. 1908 side 790. Dette innebærer at opprettelsen av domenet popcorn-time.no kan være straffbar medvirkning i tilgjengeliggjøringen av ukjente personers illegale opplastning av kildefilen til et åndsverk hvor som helst i verden, så lenge domenet letter tilgjengeliggjøringen i Norge.

På anmeldelsestidspunktet lenket Popcorn Time-applikasjonen til 4 451 spillefilmer og 1 337 ulike tv-serier, jf. bilag 12 og 13 til dok 02,01. Antall titler er i stadig utvikling.

Utbredelsen av Popcorn Time-tjenesten, samt de stadig nye grenene av tjenesten som dukker opp når enkelte stenges ned, tilsier at tjenesten er utbredt i store deler av verden. Det er klart at dersom alle brukerne i stedet for å bruke Popcorn Time-tjenesten hadde skaffet seg tilgang til det aktuelle materialet på lovlig vis, så ville rettighetshaverne ha oppebåret en betydelig økonomisk gevinst, gjennom for eksempel billettinntekter og betalingstv-tjenester. Når rettighetshaver mister disse inntektene undergraves den skapende virksomheten, og også investeringsvilligheten i åndsverk av denne typen.

3.4. Tilknytning mellom redskap og straffbar handling

Ordlyden i straffeloven § 69 første ledd bokstav c gir anvisning på et krav til tiknytning mellom redskapen som inndras og den straffbare handlingen. Det kreves ikke at befatningen med gjenstanden var nødvendig for å oppnå det straffbare resultatet. Det kreves heller ikke at gjenstanden utelukkende kan brukes til å tjene straffbare formål, jf. Matningsdal, Inndragning, 1987, side 249.

Bruken av domenenavnet popcorn-time.no har i foreliggende sak fungert som et hjelpemiddel til å medvirke til tilgjengeliggjøringen. Det vises til redegjørelsen ovenfor i punkt 3.2. Domenenavnet var helt sentralt for å spre innholdet på siden og lette tilgangen for personer som ønsket å besøke nettsiden.

3.5. Forholdsmessighet

Beslaget må være forholdsmessig for å kunne opprettholdes, jf. straffeprosessloven § 170a. Påtalemyndigheten viser i denne sammenheng til at beslaget innebærer at innholdet på nettstedet blir vanskeligere tilgjengelig. Beslaget har ingen påvirkning på selve innholdet på nettstedet. Dette har eieren av webtjenesten fortsatt kontroll over. Å få publikum til å besøke nettstedet ved hjelp av IP-adressen er formodentlig i vesentlig grad vanskeliggjort.

Forholdsmessigheten må vurderes opp mot de straffbare handlingene saken gjelder. Som det har fremgått ovenfor, anser påtalemyndigheten at medvirkningshandlingene er begått under særdeles skjerpende omstendigheter, med stor økonomisk skade som konsekvens.

Enn videre er det slik at forholdsmessigheten må vurderes overfor IMCASREG8. Foreningen har registrert domenet på vegne av en amerikansk klient, jf. dok 08,01. Foreningen har mottatt kr. 180 i vederlag for å registrere domenet, og mottar deretter en årlig avgift på kr. 155 for å opprettholde dette. Styreleder har i avhør forklart at han har som praksis å slette domenener med en gang dersom "blir noe bråk". Påtalemyndigheten anfører at det er lite tyngende for IMCASREG8 å bli fratatt bruksretten til domenet.

Til tross for at påtalemyndighetens beslag ikke påvirker innholdet på det aktuelle nettstedet, legges til grunn at beslaget, ved å gjøre tilgangen til nettstedet vanskeligere, i seg selv må anses som et inngrep i ytringsfriheten. Påtalemyndigheten anfører at inngrepet er hjemlet i Grl § 100 annet og tredje ledd, og EMK artikkel 10 annet ledd.

Beslaget er hjemlet i lov, straffeprosessloven§ 203, og har et legitimt formål. Beslaget anses nødvendig for å bekytte opphavsmannens rettigheter. Interesseavveiningen som må foretas etter Grl. § 100 annet ledd og EMK artikkel 10 annet ledd er til dels sammenfallende med forholdsmessighetsvurderingen etter straffeprosessloven§ l 70a. Momentene som er nevnt over har relevans også i interesseaavveiningen. Det ligger ingen beskyttelsesverdig interesse i adgangen til illegal spredning av opphavsrettsbeskyttet materiale. Ei heller i medvirkningen til dette. Det vises til EMDs avgjørelse i 40397/12 Pirate Bay. I rettens vurdering av om svenske myndigheters straffeforfølgning var nødvendig i et demokratisk samfunn fremgår:

"In this connection, the Court would also underline that the width of the margin of appreciation afforded to States varies depending on a number offactors, among which the type of information at issue is of particular importance. In the present case, although protected by Article 10, the safeguards afforded to the distributed material in respect of which the applicants were convicted cannot reach the same leve! as that afforded to political expression and debate. It follows that the nature of the information at hand, and the balancing interest mentioned above, both are such as to afford the State a wide margin of appreciation which, when accumulated as in the present case, makes the margin of appreciation particularly wide (Ashby Donald and Others, cited above, § 41).

Since the Swedish authorities were under an obligation to protect the plaintiffs 'property rights in accordance with the Copyright Act and the Convention, the Court finds that there were weighty reasons for the restriction of the applicants 'freedom of expression. Moreover, the Swedish courts advanced relevant and sufficient reasons to consider that the applicants' activities within the commercially run TPB amounted to criminal conduct requiring appropriate punishment. In this respect, the Court reiterates that the applicants were only convicted for materials which were copyright-protected" (våre undertrekninger).

Dette har relevans til vår sak. Også her er det snakk om tilgjengeliggjøring og spredning av opphavsrettsbeskyttet materiale. Ytringsvernet for denne typen ytringer er ikke like sterkt som for politiske ytringer for eksempel. Opphavsmannens rettigheter er på sin side også beskyttet av EMK, jf. konvensjonens protokoll I artikkel I og EMDs avgjørelse i 73049/01 Anheuser-Busch Inc. v. Portugal [GC]. Norge er også forpliktet til å beskytte opphavsmannens rettigheter etter Bern-konvensjonen.

Oppsummeringsvis anfører påtalemyndigheten etter dette at beslaget er forholdsmessig.

4. Enkelte særlige merknader til anmodningen

Foranlediget av anmodningen om rettslig prøving av beslaget, er det nødvendig å kommentere enkelte synspunkter som ligger litt på siden av de rettslige spørsmålene retten skal ta stilling til, jf. anførslene ovenfor.

For det første har det formodentligvis fremgått at ØKOKRIMs etterforskning ikke retter seg mot programvareløsningene Popcorn Time-tjenesten tilbyr. Uten åta stilling til om programvaren i seg selv er lovlig eller ulovlig, vil bruk av programvaren, bruk som i seg selv innebærer lovbrudd, ville kunne straffeforfølges.

For det andre er det nødvendig å knytte noen kommentarer til begjærende parters anførsler om rettmessigheten og konsekvensene av ransakingen av lokalene til IMC. Helt generelt bemerkes at ransakelser er et tvangsmiddel som står til politiets rådighet i etterforskningen av straffbare handlinger. Rettssikkerheten til de personer som berøres av ransakinger er ivaretatt blant annet gjennom straffeprosessloven § 192, § 170a, samt internasjonale menneskerettigheter som Norge er bundet av, jf. Grl§ 92.

Konkret i foreliggende sak peker påtalemyndigheten på at det ble foretatt en tredjemannsransaking hos IMCASREG8, jf. dok 01,02 og dok 13,01. Ransakingen var besluttet av tingretten, jf. dok 13, 01. Det medfører ikke riktighet at foreningens regnskapsfører ble "anholdt". Påtalemyndigheten finner også grunn til å understreke at ransakingen ikke innebærer noen sanksjon mot foreningen, eller pålegger denne et ansvar for innholdet på nettsidene foreningen har registrert på sine kunders vegne. Det følger av straffeprosessloven§ 192 tredje ledd at IMCASREG8 må finne seg i tredjemannsransakinger dersom det er særlig grunn til å anta at det i foreningens lokaler kan finnes bevis, gitt selvfølgelig at lovens øvrige vilkår er oppfylt. Påtalemyndigheten har forståelse for at det kan oppleves belastende å bli utsatt for en ransaking, hvilket er grunnen til at ransakingen skal være forholdsmessig, jf. straffeprosessloven § 170a.

For det tredje fremgår det av redegjørelsen ovenfor i punkt 3 at påtalemyndighetens syn er at Grl§ 100 fjerde ledd ikke kommer til anvendelse i foreliggende sak.

5. Påstand

Besalget i Internet Marketing Consults AS' regnskaper opprettholdes.

Beslaget i bruksretten til domenet popcorn-time.no opprettholdes.

ØKOKRIM statsadvokatembeter, 4.11.2016

Maria Bache Dahl
politiadvokat

I tillegg var følgende bilag lagt ved: Bilag 1 - Lovdata Pro: Mer om Popcorn Time av Jaime Espantelon (kun for abonnenter), Bilag 2 - Aftenposten: Gratisfilm på Popcorn Time er ulovlig likevel, Bilag 3 - High Court of Justice: Dom "20C Fox v Sky - Popcorn Time" (HC2014-002029) datert 2015-04-28 og Bilag 4 - NRK: 315.000 nordmenn bruker «pirat-Netflix». Selve bilagene er tilgjengelig som PDF.

Nå skal vi vurdere eventuelt svar på Økokrims tilsvar. Ta gjerne kontakt med oss i foreningen NUUG (se kontaktsiden for adressen til sekretariatet) hvis du har tips om argumenter eller faktorer som du mener er relevante i saken. Vi tar også fortsatt svært gjerne imot annen hjelp og donasjoner for å finansiere saken videre. Uten donasjonene som er kommet inn så langt hadde det vært utfordrende for oss i NUUG med å forsvare å bruke mer penger på advokathjelp i saken.

Tagger: dns-domenebeslag, nuug.