[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2016-06-28 - Nok et innspill fra NUUG og EFN i DNS-beslagsankesaken

Så lenge det er liv er det håp, og det er liv i både NUUG og EFN. Vår advokat har i dag sendt inn følgende prosesskriv til Borgarting lagmannsrett (sak 16-85487SAK/BORG), som tilsvar på Økokrims siste innspill i saken. Her er det vi sendte inn:

Skrivet gjelder: Merknader ad nytt faktum. Justert påstand.

Det vises til ankemotpartens påtegning av 22.6.2016 med vedlegg. Det er nødvendig å slutte av vedleggene at Økokrim aldri begjærte beslag, kun ransaking. Til tross for at ankemotparten kun begjærte ransaking i medhold av strpl. §197, jf. §192 har ankemotparten beslaglagt domenet popcorn-time.no i medhold av §203 første ledd, jf. §205, første ledd. Som bevis for dette tilbys:

Bilag 3: Utskrift: www.popcorn-time.no, aksessert 24.6.16

Uansett, de av ankemotparten vedlagte beslutninger om ransaking opplyser foreliggende sak. Ankende parter knytter derfor i det følgende ulike merknader til påtegningen av 22.6.2016 med vedlegg. For øvrig rettes påstanden.

Generelt om beslutningene om ransaking

Det som framgår av beslutningene om ransaking har i utgangspunktet ikke betydning for rettmessigheten av Økokrims beslag. Ransaking av «databærere og elektronisk lagret informasjon» rammer ikke ytringsfriheten så lenge det blir med ransaking. Derimot er det problematisk dersom ransakingen inngår som ledd i forebyggende forholdsregler, eksempelvis til å sjekke innhold for eventuelt så å foreta beslag av innholdet. Det er ikke holdepunkter for at dette gjelder herværende sak.

Det som derimot er spesielt med de framlagte begjæringene, er at de viser at ankemotparten på forhånd har kjent til det aktuelle innholdet som skulle beslaglegges, men unngikk i begjæringene å nevne at beslag var tilsiktet. Det anføres at dette understreker alvoret i saken. Ankemotparten unngår bevisst domstolskontroll av beslag til tross for at beslaget rammer framtidig bruk av ytringsmateriell.

Ellers viser beslutningene at ankemotparten har villedet retten. Følgende står å lese i Follo tingretts beslutning av 4.3.2016:

«Popcorn Time-tjenesten er en fildelingstjeneste som gjør et stort antall filmer og tv-serier tilgjengelig, uten at det er innhentet tillatelse til å gjøre disse tilgjengelige fra rettighetshaverne.»

Popcorn Time er ingen fildelingstjeneste. Det er en videoavspiller som bruker tredjeparts bittorrent-søketjenester og som laster ned ved hjelp av bittorrent-protokollen. Det medfører ikke riktighet å betegne nedlastingen fildelingstjeneste. Dette er desto mer opplagt dersom brukeren av Popcorn Time ikke benytter videredeling.

Selv om strømming ved hjelp av programvaren Popcorn Time i noen tilfeller kan være ulovlig, er koblingen mellom domenenavnet popcorn-time.no og slik strømming meget svak. Det foreligger verken fysisk eller psykisk medvirkning til krenkelse av opphavsretten. Tvert imot advares det på www.popcorn-time.no mot at programvaren som det informeres om, Popcorn Time, kan brukes til ulovligheter og brukerne anbefales å følge loven. Når ankemotparten har slått ned på popcorn-time.no fordi ankemotparten har trodd at Popcorn Time er en fildelingstjeneste uten at det er det, blir den pretenderte «straffverdige» koblingen enda mer søk. Fra før er årsakssammenhengen mellom popcorn-time.no og den ulovlige handlingen meget svak. Nå viser det seg at den fjerntliggende ulovlige handlingen ikke en gang er den ankemotparten har trodd og pretendert.

Det anføres at dette forklarer hvorfor ankende parter føler seg så truffet som de gjør. Beslaget er blitt til fordi ankemotparten har trodd at popcorn-time.no indirekte-indirekte kunne gjelde en mer omfattende krenkelse ved hjelp av Popcorn Time enn det som er tilfellet. I stedet utgjør realiteten av beslaget et anslag mot fri programvare.

Foruten at tingretten ikke har forstått EFN og NUUGs kjerneoppgave, anføres at ransakingen besluttet av Follo tingrett viser at den samme tingretten i bedømmelsen av den rettslig interessen har trodd at beslaget gjaldt fildelingstjenester, og ikke bare informasjon om fri programvare. Det anføres at basert på denne feiltakelsen har tingretten ikke sett hvor konkret EFN og NUUGs er rammet av beslaget. Det foreligger således nok en feil i tingrettens bedømmelse av faktum.

Hvor konkret EFN og NUUG er rammet, er emnet i det følgende.

Om ankende parters konkrete interesse

Det presiseres at utvidelsen av anken til å omfatte rettsanvendelsen selvsagt gjelder for ankende parter, ikke for IMCASREG8. Ankemotparten knytter Rt-2010-1150 utelukkende til IMCASREG8. Rt-2010-1150 er imidlertid også viktig i bedømmelsen av rettslig interesse for EFN og NUUG. Det som gjør Rt-2010-1150 viktig for herværende sak er at dommen understreker prejudikatsinteressen EFN og NUUG har av å få beslaget prøvd. Det anføres at denne interessen er tilstrekkelig, jf. EMK art. 13.

Ellers bestrider ikke ankende parter at Rt-2008-158 anviser skillet mellom adgangen til å være partshjelp og anvende rettsmidler (50). Når sett bort fra EMK art. 13, er det forutsatt at å kunne anke forutsetter mer enn prejudikatsinteresse. Det må også være en aktuell og konkret interesse (47 og 48).

Rt-2008-158 gjaldt adgangen til å anke, jf. strpl. §377. Siden adgangen til å kreve beslag opphevet i medhold av §208, er ment å bli bedømt etter den samme rettslige standarden som adgangen til å anke, er det subsidiære spørsmålet hva som er EFN og NUUGs aktuelle og konkrete interesse i å få beslaget opphevet.

Det sentrale med beslaget er at ankemotpartens beslag spesifikt er rettet mot informasjon om fri programvare. Beslaget er kun hypotetisk og meget indirekte rettet mot ulovlig aktivitet. Derfor er beslaget konkret rettet mot EFN og NUUG som følgelig har konkret interesse i å få beslaget opphevet. Denne interessen ble understreket i andre avsnitt på side 6 i anken. Det som er spesielt med fri programvare er dens tilknytning til et fellesskap der et ukjent antall mennesker har bidratt med alt fra bygging av grunnenheter til flikking på kode. Mye av fri programvare har til og med ingen kjente opphavsmenn. Programvaren ligger i all enkelhet bare fritt klart for bruk til den som måtte se nytten av den. De organisasjonene som forvalter dette fellesskapet og det som skapes der, om det er «herreløst» eller ikke, er i Norge «nettopp NUUG og EFN».

Når ankemotparten uten enhver for domstolskontroll går like hen og fjerner informasjon om fri programvare, er det nettopp EFN og NUUG som er angrepet. Som det framgår av anken skal EFN «fremme og støtte det fremvoksende økosystemet for fri kultur, kultur- og kunnskapsallmenninger, frie lisenser, og delingskultur». Videre arbeider EFN «for åpne og demokratiske infrastrukturer for bruk og tilgjengelighet av informasjon i datanett og IT-samfunnet». Foruten at dette dokumenterer prejudikatsinteresse utgjør beslaget et konkret innhugg i den digitale kulturen som EFN forvalter sammen med sine søsterorganisajoner verden rundt.

At internett og det som skapes der er globalt men lovgivningen er nasjonal forklarer hvorfor de nasjonale digitale rettighetsorganisasjonene følger opp nasjonale krenkelser av fri programvare og, i et større perspektiv, borgerlige rettigheter på internett. Eksempelvis var det Digital Rights Ireland som gjennom nasjonale domstoler opp til EU-domstolen fikk stoppet datalagringsdirektivet (C-293/12).

Tilsvarende som EFN arbeider NUUG for utbredelse av fri programvare og åpne standarder i Norge og for å utveksle informasjon og erfaringer mellom brukere av UNIX, åpne systemer og fri programvare. Helt konkret fjernet beslaget informasjon om fri programvare.

Følgelig er EFN og NUUG direkte og konkret rammet av beslaget og så lenge beslaget varer har de aktuell interesse.

Til sammenligning problematiserer ikke domstolen pressens rettslige interesse ved begjæring om tilgang til materiell i straffesaker. Det vises eksempelvis til Rt-2015-1467 der NRK fikk tilgang til en video ut fra hensynet til ytringsfriheten og sakens offentlige interrese. Det anføres at denne rettspraksisen er overførbar til herværende sak hvor også hensynet til ytringsfriheten står sentralt. Mens pressen har en særskilt viktig rolle i den offentlige meningsutvekslingen («den felles fornuft»), jf. demokratihensynet, jf. Grl. §100, annet ledd, er EFN og NUUG særskilt viktige for å ivareta friheten på internett. I samme grad som pressen har en konkret og aktuell interesse i få tilgang til informasjon i straffesaker av offentlig interesse, har EFN og NUUG en konkret og aktuell interesse i å holde internett åpent og få opphevet beslag av nettsider som informerer om fri programvare. Det første handler om å få allmennyttig informasjon. Dette er helt sentralt for pressen. Det andre handler om å stoppe beslag av allmennyttig informasjon (om fri programvare). Dette er helt sentralt for EFN og NUUG.

IMCASREG8 har status som siktet

Det er uten betydning at ankemotparten bedyrer at IMCASREG8 rent formelt ikke er siktet dersom IMCASREG8 er «substantially affected» av beslaget.

Et moment er at styret i IMCASREG8 er satt ut av funksjon ved at det samme styret ikke kan utføre nødvendige oppgaver i firmaet IMC på grunn av beslag av regnskapet.

Videre, til tross for at ransakingen gjaldt hjemmet og firmaet til Hilde Camilla Hassel, ble Hassel faktisk anholdt aldri så mye ankemotparten bedyrer at hun ikke ble det. Hassel måtte forbli på stedet og forflytte seg på instruks. Det ble også ført kontroll med hennes telefonbruk. Siden anholdelsen skyldes at Hassel er styremedlem i IMCASREG8, medfører at nettopp IMCASREG8 var «substantially affected».

Antall beslag vil bli flere dersom ankemotparten kan foreta beslag uten domstolskontroll. En så likefram framgangsmåte for Økokrim er direkte ødeleggende for registrars virksomhet i form av mye støy under beslagene og i form av økt press på å treffe ytringsmessige forholdsregler, som i seg selv vil være grunnlovsstridig, med dertil tidsbruk og kostnader. Det anføres at Økokrims framgangsmåte truer selve forretningsmodellen til IMCASREG8 (og IMC). Dette underbygger at IMCASREG8 er strafferettslig «substantially affected» av beslaget og følgelig siktet.

Påstand

Ankende parter nedlegger med sedvanlig forbehold om nye bevis og anførsler følgende:

P Å S T A N D

  1. Tingrettens kjennelse i sak 16-066927ENE-FOLL oppheves.
  2. Subsidiært: Økokrims beslag av 7.3.2016 i domenet popcorn-time.no oppheves.

* * *

For det tilfellet lagmannsretten kommer til at EFN og NUUG har rettslig interesse og går over til å realitetsbehandle anken nedlegger IMCASREG8 med sedvanlig forbehold om nye bevis og anførsler følgende:

P Å S T A N D

  1. IMCASREG8 tillates som partshjelp.
  2. Økokrims beslag av 7.3.2016 i domenet popcorn-time.no oppheves.

* * *

Ola Tellesbø
Advokat

Mon tro hva som blir neste steg. Kanskje flere skriv fra Økokrim, eller en avgjørelse fra Lagmannsretten? Tiden vil vise.

Merk: Vi trenger fortsatt penger for å finansiere klagesaken, og blir svært takknemlig for donasjoner. Instrukser hvis du vil donere finnes du på vår donasjonsside.

Tagger: dns-domenebeslag, nuug.