[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2017-02-10 - Avslag etter rettslig høring om DNS-beslaget - vurderer veien videre

Natt til i går fikk vi kjennelsen fra retten i NUUG og EFNs begjæring rundt DNS-beslaget av popcorn-time.no, etter rettsmøtet forrige uke. Vi er hverken fornøyd med faktabeskrivelsen eller lovanvendelsen i kjennelsen, og vurderer hva vi bør gjøre videre. Under rettshøringen slang Økokrim rundt seg med påstander og henviste til dokumenter vi ikke har fått sett, og dermed vanskelig kunne imøtegå.. F.eks. er det først nå i kjennelsen vi får vite at det var IMC og IMCASREG8 som var anmeldt. Vi har 14 dager på å anke avgjørelsen, og vi må blant annet telle på kronene og se om vi tar oss råd. NUUG og EFN har så langt hatt utgifter på over 70 000,- i saken, og donasjoner dekker bare en brøkdel av dette. Hvis du synes saken bør ankes, så setter vi pris på om du bidrar med donasjoner.

Uansett, her er OCR-tekst av kjennelsen i sak16-169617ENE-FOLL avsagt 2017-02-03 av Follo Tingretts dommerfullmektig m alm. fullmakt Kristine Møse:

KJENNELSE

Ved beslutning 7. mars 2016 tok Økokrim beslag i bruksretten til domenenavnet "popcorn-time.no" med sikte på en senere inndragning, jf. straffeprosessloven § 203 første ledd annet punktum og straffeloven § 69. Beslaget ble gjennomført ved ransaking av lokalene til domeneforhandlerne av domenenavnet, selskapet Internet Marketing Consults AS (IMC) og foreningen IMCASREG8.

Økokrim tok også beslag i IMCs regnskapsdokumenter ved beslutning 11. mars 2016, idet disse ble antatt å ha betydning som bevis i straffesaken, jf. straffeprosessloven § 203 første ledd første punktum. Dette ble gjennomført i lokalene til selskapets regnskapsfører.

Ved begjæring 20. oktober 2016 brakte IMC og IMCASREG8 spørsmål om opprettholdelse av beslagene inn for retten, jf. straffeprosessloven § 208.

Follo tingrett innkalte til muntlig forhandling om spørsmålet 1. februar 2017. IMC og IMCASREG8 v/ styreleder Morten Emil Eriksen var representert ved advokat Ola Tellesbø, som nedla påstand om Opphevelse av beslagene. Under forhandlingene fikk de begjærende parter bistand på visse punkter fra partshjelpere Norsk Unix User Group (NUUG) og Elektronisk Forpost Norge (EFN), jf. tvisteloven § 15-7 bokstav b analogisk anvendt, jf. HR-2014-947-U.

Økokrim var representert ved førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik, som nedla påstand om opprettholdelse av beslagene.

IMC og IMCASREG8 fremmet også krav om innsyn i straffesakens dokumenter, jf. straffeprosessloven § 242. Økokrim krevde innsynsbegjæringen avvist.

Rettens vurdering

Spørsmålet om beslag

Ting som antas å ha betydning som bevis i en straffesak eller som antas å kunne inndras, kan beslaglegges under en etterforskning inntil rettskraftig dom foreligger i saken, jf. straffeprosessloven § 203 første ledd. Det er en forutsetning for slikt beslag at det er skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold.

Programvaren Popcorn Time gjør filmer og TV-seier tilgjengelig for allmennheten uten opphavsmenns samtykke. Nettsiden https://popcorn-time.no oppfordret besøkende til å laste ned denne programvaren. Nettsiden inneholdt lenker til andre nettsider hvor programvaren enkelt kunne lastes ned. I en "disclaimer" ble besøkende varslet om at programvaren kunne være ulovlig. Likevel ga nettsiden detaljert veiledning om hvordan programvaren skulle installeres og brukes. Nettsiden ble jevnlig oppdatert og vedlikeholdt.

Retten er ikke enig med de begjærende parter i at nettsiden bare inneholdt en generell omtale av programvaren. Nettsiden synes å ha oppfordret til, tilrettelagt for og bidratt til muligheter for økt bruk av programvaren i det norske marked. Etter en samlet vurdering er retten derfor kommet til at det foreligger skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold, nærmere bestemt medvirkning til overtredelse av åndsverkloven § 2, jf. lovens § 54 første ledd bokstav a og straffeloven § 15.

Retten finner at vilkårene for beslag av domenenavnet “popcorn-time.no" er oppfylt. Det antas at domenenavnet kan inndras, jf. straffeprosessloven § 203 første ledd annet punktum. Ved denne vurderingen er det tilstrekkelig at det er rimelig mulighet for at slik inndragning kan skje, jf. Rt-1999-2063. Etter rettens syn har domenenavnet "vært brukt" til den straffbare handlingen, jf. straffeloven § 69 første ledd bokstav c. Sammenstillingen av programvarens navn "popcorn-time" med det norske toppdomenet ".no" har vært et sentralt redskap for å gjøre programvaren tilgjengelig for det norske publikum. Et domenenavn er for øvrig en "ting" som kan beslaglegges og inndras, jf. Rt-2009-1011.

Beslagleggelse av domenenavnet er tilstrekkelig begrunnet og forholdsmessig, jf. straffeprosessloven § l70a. Økokrim har opplyst at påtalevedtak vil treffes i løpet av våren. Det straffbare forholdet synes å være relativt alvorlig sett hen til skadepotensialet for opphavsmennene. IMC og IMCASRBGS har opplyst at ransakingen var en ubehagelig opplevelse, at deres forretningsmodell er truet, og at beslaget medfører tap av en årsavgift på kr. 155 fra den kunde som hadde bruksrett til domenenavnet. Etter rettens syn er det tale om en tredjemannsinndragning etter straffeloven § 74 annet ledd første punktum som påfører de begjærende parter mindre ulemper.

Videre finner retten at vilkårene for beslag av IMCs regnskapsdokumenter er oppfylt. Ifølge Økokrim inneholder dokumentene informasjon om hvem som har bestilt domenenavnet. Retten legger dette til grunn, og det antas at dokumentene vil ha betydning som bevis i den senere straffesaken, jf. straffeprosessloven § 203 første ledd første punktum. Inngrepet er ikke ubegrunnet eller uforholdsmessig, jf. straffeprosessloven § 170a` Det vises blant annet til at IMC har tilgang til sine regnskaper elektronisk og kan be om papirkopi ved en henvendelse til politiet.

De begjærende parter har anført at beslagene krenker forbudet mot forhåndssensur i Grunnloven § 100 fjerde ledd. Siden det er skjellig grunn til mistanke om at det allerede er begått et straffbart forhold, antar retten at det er lite treffende å karakterisere beslaget som "forhåndssensur". Også ytringsfriheten er fremhevet, jf. også EMK art. 10. Retten kan ikke se at de begjærende parter har presisert på hvilken måte deres ytringsfrihet er krenket. Så vidt retten forstår, synes IMC og IMCASREG8 som domeneforhandlere å tilby en plattform for andres ytringer. Under enhver omstendighet har et eventuelt inngrep i ytringsfriheten tilstrekkelig hjemmel i straffeprosessloven, forfølger et legitimt formål om å verne andres opphavsrettigheter og er forholdsmessig.

Innsyn i straffesakens dokumenter

De begjærende parter har også bedt om innsyn i straffesakens dokumenter. Økokrim har avslått anmodningen, og spørsmålet skal avgjøres ved rettens kjennelse, jf. straffeprosessloven § 242 fjerde ledd.

IMC og IMCASREG8 er ikke en del av den personkrets som har krav på innsyn i straffesakens dokumenter etter straffeprosessloven § 242 første ledd. Den opprinnelige anmeldelsen var riktignok rettet mot IMC og IMCASREG8, men Økokrim har aldri erklært dem som mistenkte i saken. Retten kan heller ikke se at Økokrim på annen måte har betraktet eller behandlet domeneforhandlerne som mistenkte, sml. Rt-l998-1083 og Rt-1997-105.

Adgangen til å bringe et avslag om innsyn inn for retten, gjelder for personer som har rett til å begjære innsyn etter § 242. Begjæringen om innsyn må derfor avvises.

SLUTNING

  1. Begjæring fra Internet Marketing Consultants AS (IMC) og IMCASREG8 om Opphevelse av Økokrims beslutning 7. mars 2016 om beslag av domenet "popcorn-time.no" tas ikke til følge.
  2. Begjæring fra Internet Marketing Consultants AS (IMC) og IMCASREG8 om Opphevelse av Økokrims beslutning 11. mars 2016 om beslag av regnskapsmaterialer tas ikke til følge.
  3. Begjæring fra Internet Marketing Consultants AS (IMC) og IMCASREG8 om innsyn i straffesakens dokumenter avvises.

Kristine Møse

Ta gjerne kontakt med sekretariatet hvis du ønsker å bidra i saken.

Tagger: dns-domenebeslag, nuug.