[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2016-11-12 - Økokrim nekter oss innsyn i dns-beslagsaken, og vi påpeker noen faktafeil i Økokrims fremstilling

Siden sist oppdatering i DNS-beslagsaken har vi bedt Økokrim om innsyn sakens dokumenter, fått beskjed om at de oversendes på DVD, etterlyst DVD-en for å kunne sette oss inn i saken før prosess-skriv lages og deretter fått kontrabeskjed fra Økokrim om at IMC/IMCASREG8 ikke er siktet så vi får ikke innsyn i dokumentene likevel. Det gjør det vanskeligere å få oversikt og korrekt vurdering saken, men like fullt sendte vår advokat i går inn svar på Økokrims tilsvar. Dette er nytt prosesskriv til Follo tingrett i sak 16-16961ENE-FOLL:

Økokrims påtegning av 4.11.2016 og epost av 9.11.2016 om ikke å gi innsyn foranledinger merknader.

Det fastholdes at IMC/IMCASREG8 er siktet, mer om dette nedenfor. Når Økokrim i epost skriver at IMC «omfattes ikke av persongruppene som har rett til innsyn», forstås dette dit at Økokrim bestrider at IMC/IMCASREG8 er siktet. «Blir adgang til dokumentene nektet, kan spørsmålet kreves avgjort ved kjennelse av retten», jf. §242, fjerde ledd. Dersom retten vil komme til å legge vekt på informasjon som ikke denne siden er gjort kjent med, begjærer IMC/IMCASREG8 retten om å avgjøre spørsmålet om adgangen til dokumentene, eventuelt om undertegnede skal gis innsyn selv om IMC/IMCASREG8 nektes innsyn etter første ledd, jf. annet ledd. Relevant for begjæringen er at retten prejudisielt uansett må ta stilling til om IMC/IMCASREG8 er siktet i spørsmålet om IMC/IMCASREG8 skal tilkjennes nødvendige utgifter til forsvarer, jf. strpl. §438.

Økokrim vil fortsatt ikke gi tilbake regnskapet. Hvorfor dette er uforholdsmessig, utdypes.

Når det gjelder nettstedet popcorn-time.no, har Økokrim redegjort for beslaget. Redegjørelsen er dog befengt med feil i faktum som irettegås. Selv om Økokrims versjon legges til grunn, er beslaget rettstridig. Dette forklares.

IMC/IMCASREG8 er siktet

Strpl. §82 regulerer hvem som er siktet:

«Den mistenkte får stilling som siktet når påtalemyndigheten har erklært ham for siktet eller når forfølging mot ham er innledet ved retten eller det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller liknende forholdsregler rettet mot ham.»

IMC/IMCASREG8 har vært utsatt for ransaking, beslag og lignende forholdsregler. Økokrim bestrider at IMC/IMCASREG8 er siktet. Spørsmålet er om ransakingen og beslaget har vært rettet mot IMC/IMCASREG8. Hjemmelen for ransakelsen og beslaget var strpl. §197 første ledd, jf. §192 tredje ledd. Follo tingretts beslutning av 4.3.2016 viser til §192 annet ledd som er feilskrift for tredje ledd. Tredje ledd gjelder såkalt tredjemannsbeslag. For at IMC/IMCASREG8 ikke skal ha vært mistenkt formodes at det er tredje alternativ i tredje ledd, som har vært benyttet. Dette bekreftes av tingrettens beslutning: «Politiet opplyser at formålet med ransakingen er å sikre bevis og å beslaglegge gjenstander» som sammenfaller med ordlyden i tredje alternativ.

Problemet er derimot hvordan politiet har behandlet IMC/IMCASREG8 under ransakingen og etterpå. Det er virkningen av «siktelsen» og ikke om vedkommende formelt er siktet som gir rettigheter etter EMK art. 6 (Deweer v. Belgium, Application No. 6903/75, Judgement of 27th February 1980). Siktelse eksisterer fra det øyeblikket situasjonen til rettssubjektet er «substantially affected» av myndighetens handling basert på mistanke mot vedkommende.

Som det framgår av påtegningen, er partene enige i at IMC/IMCASREG8 rammes av beslaget. Videre fastholdes at IMCs regnskapsfører ble pågrepet. Hun kunne ikke bevege seg fritt, heller ikke ringe og måtte forflytte seg på instruks.

Dersom registrar ikke hadde vært mistenkt, ville registrar vanligvis ha fått en telefon fra politiet/Norid med en kjennelse om å endre pekeren til popcorn-time.no til en ugyldig nettadresse. Samtidig ville registrar ha opplyst om hvem som hadde bestilt opprettelsen av domenet. At politiet valgte en annen framgangsmåte bekrefter at politiet skulle sikre seg mot at IMC/IMCASREG8 skulle fjerne eventuelle spor. Dermed var også IMC/IMCASREG8 mistenkt på ett eller annet nivå. IMC/IMCASREG8 var i straffeprosessuell forstand mer enn tredjemann. At IMC/IMCASREG8 er mistenkt bekreftes ved at beslaget i regnskapet gjelder IMC sine inngående fakturaer. Det anføres at inngående fakturaer forteller om virksomheten til IMC, men ingenting om bestiller av domenet popcorn-time.no. For bestiller av domenet er relevant informasjon utskrift av hovedboka for postene 3000-3999.

IMC/IMCASREG8 har intet ansvar for innhold på domener som de har registrert. Realiteten er like fullt ansvarliggjøring når ransakelsen retter seg mot dem. Dette skjedde til tross for at IMC/IMCASREG8 umiddelbart tilkjennegjorde hvem som hadde bestilt opprettelsen av domenet popcorn-time.no. Noe mer er ikke å finne. Like fullt vil ikke Økokrim levere regnskapet tilbake. Dette er en klar mistenkeliggjøring, herunder alt fra at IMC/IMCASREG8 ikke samarbeider og sitter på flere opplysninger til at IMC/IMCASREG8 har en mer omfattende medvirkning. Så lenge ikke Økokrim leverer tilbake regnskapet, kan ikke Økokrim bli hørt med at beslaget ikke retter seg mot IMC/IMCASREG8 som mistenkt. Opprettholdelsen av beslaget innebærer at IMC/IMCASREG8 har status som siktet, jf. §82.

Under enhver omstendighet ble IMC/IMCASREG8 «substantially affected» da seks politifolk dukket opp på to ulike adresser hos IMC/IMCASREG8 og foretok ransakelse, pågripelse og beslag. Aksjonen var koordinert og omfattende. Regnskapsføreren, som også sitter i styret i IMC/IMCASREG8, har på grunn av ransakelsen, pågripelsen og beslaget vært direkte bekymret for å kreve det beslaglagte regnskapet tilbake fordi hun ikke bare føler seg mistenkeliggjort men at kravet om tilbakelevering vil utløse nye aksjoner rettet mot henne og IMC/IMCASREG8. Hun ønsker kun å holde fram med sin regnskapsvirksomhet uten oppfølging av eller ha noe utestående med politiet. At regnskaper ikke leveres tilbake tynger. Dertil kommer at IMC aldri fikk avstemt regnskapet for 2015. Regnskapet har fire åpne poster som må sjekkes. Videre trengs regnskapsmappene over inngående fakturaer ved reklamasjon, for å sjekke hva som konkret ble kjøpt til en bestemt pris og så videre. IMC er også lovpålagt å oppbevare regnskapet. Uten regnskapet for 2014 og 2015 kommer regnskapsfører fort i forklaringsproblemer utad. Det samme problemet vil oppstå ved bokettersyn. Beslaget betoner seg meget belastende for regnskapsføreren. Det er langt fra troverdig utad å påstå at et beslag i regnskaper som har vart i snart trekvart år skal være et såkalt tredjemannsbeslag, og bare det.

For registrar er det svært belastende å bli utsatt for ransakelse og beslag av regnskap på grunn av innhold på registrerte domener. IMC/IMCASREG8s forretningsmodell er direkte truet. Aldri før har de opplevd en faktisk ansvarliggjøring av innholdet på et domene de har registrert. IMC/IMCASREG8 har for tiden 1800 registrerte domener. Flere av disse domene har navn som er mer politisk u-korrekte enn popcorn-time.no. Beslaget av regnskapet, den implisitte ansvarliggjøringen av innholdet på et registrert domene, i stedet for en vanlig henvendelse, og anslaget mot forretningsmodellen, innebærer at IMC/IMCASREG8 er «substantially affected» av politiets inngrep mars 2016. Følgelig har IMC/IMCASREG8 status som siktet. Nødvendige utgifter til forsvarer kreves dekt, jf. strpl. §438.

Først når beslaget oppheves vil det med rimelighet kunne anføres at IMC/IMCASREG8 ikke lenger er siktet.

Hvorfor beslaget av regnskapet er uforholdsmessig

Skal beslaget være forholdsmessig, må det tjene en funksjon. Det har gått åtte måneder siden Økokrim foretok beslaget. Det anføres at i løpet av denne tiden har Økokrim sikret seg nødvendige kopier. Dette er opplagt hensyntatt at politiet nå digitaliserer sakspapirene. At Økokrim fortsatt sitter på regnskapet til IMC har ingen funksjon. Dersom IMC ikke er mistenkt, har ikke Økokrim interesse av IMCs inngående fakturaer.

Derimot har regnskapet en funksjon for IMC. Det hjelper lite at det vesentligste av opplysningene er elektronisk. En forutsetning for å kunne avstemme et regnskap er at det er komplett. De beslaglagte inngående fakturaene, har ikke IMC digitale kopier av. Foruten avstemming har inngående fakturaer som påpekt også annen nyttig informasjon i et selskaps virksomhet. Ellers er IMC lovpålagt å ha et komplett regnskap.

Beslaget av regnskapet er således uforholdsmessig og må oppheves. Det motsatte er å mistenkeliggjøre IMC/IMCASREG8.

Domenebeslaget: korrigering av Økokrims framstilling av faktum

Økokrim skriver på side 3 at «filmer og tv-serier som er lagt ut på Popcorn Timetjenesten er i all hovedsak lagt ut uten rettighetshavers samtykke», og på side 5 at på «anmeldelsestidspunktet lenket Popcorn Time-applikasjonen til» mange filmer og tvserier og at antall «titler er i stadig utvikling».

Det riktige er at det verken er lenket eller lagt ut en eneste film eller tv-serie på Popcorn Time. Det ligger og er lenket til null – 0 – filmer og tv-serier på programvaren Popcorn Time. Det vil aldri bli lenket eller lagt ut film eller tv-serie på Popcorn Time. Når Økokrim anfører det motsatte, foretar ikke Økokrim nødvendig etterforskning. Det anføres at Økokrim i herværende sak ikke etterkommer det grunnleggende formålet med etterforskningen om «å skaffe til veie» nødvendige opplysninger slik lovgiver har forutsatt i strpl. §226.

Nærmere bestemt bruker Popcorn Time-programvaren en eller flere katalogtjenester. Katalogtjenesten kan brukes til å finne innhold som er lagt ut på Internett med eller uten opphavsmanns tillatelse, eller finne innhold som har falt i det fri.

Det anføres at det framgår av påtegningens side 5 at Økokrim ikke har registrert ulovlig aktivitet ved bruk av nettstedet popcorn-time.no eller bruk av programvaren Popcorn Time: «For eksempel vil antall brukere av Popcorn Time-tjenesten bare la seg tallfeste samtidig som de aktuelle brukerne strømmer film.»

Det anføres at Økokrim baserer seg på antagelser, slik som Aftenpostens omtale av Popcorn Time (påtegningens bilag 4). Men Aftenposten viser kun til en undersøkelse om hvor hyppig Popcorn Time-programvaren benyttes. Det er intet i Aftenpostens gjengivelse av undersøkelsen som meddeler andel ulovlig bruk. Men selv om undersøkelsen eller data fra Guardaley, MaverickEye, Crystal Bay Corporation eller andre upålitelige kilder, har avdekket ulovlig bruk basert på programvaren Popcorn Time, vil det aldri være holdepunkter for at dette skyldtes nettstedet popcorn-time.no. Om dette er Økokrim fullstendig uetterrettelig når Økokrim skriver på side 5: «Bruken av domenet popcorn-time.no har [...] fungert som et hjelpemiddel til å medvirke til tilgjengeliggjøring.»

Det bestrides at popcorn-time.no i det hele tatt har hatt en funksjon. Brukere av Popcorn Time har funnet ut om Popcorn Time andre steder enn hos popcorn-time.no. Dette illustreres ved å gjøre et søk på «popcorn time download» med søkemotoren duckduckgo rettet mot «Norway».

Bilag 2:
duckduckgo.com Søk: popcorn time download 9.11.2016

Treffet oppgir seks ulike nedlastingssteder før popcorn-time.no listes! Deretter følger et ukjent antall nedlastingssteder. Dersom søket ikke rettes mot «Norway», som er en uvanlig innstilling, kommer ikke popcorn-time.no i det hele tatt opp! Det anføres at brukere av programvaren Popcorn Time aldri har benyttet popcorn-time.no til å få informasjon. Økokrim har ikke belegg for at popcorn-time.no har «fungert som et hjelpemiddel». Den kriminelle medvirkningen Økokrim beskriver gjelder tjenesten Popcorn Time, ikke nettstedet popcorn-time.no. Det gjelder også for Aftenposten og andre kilder som Økokrim viser til. Således mangler linken mellom anførte kriminelle medvirkning og det beslaglagte domenet popcorn-time.no. Hvorfor har ikke Økokrim en gang opplyst om antallet besøkende på popcorn-time.no? Dersom Økokrims anfører at beslaget er forholdsmessig, er det essensielt at Økokrim dokumenterer dette tallet for begjærende part for kontroll.

Foruten feilen om at det er ulovlig film på Popcorn Time-tjenesten, anføres at Økokrim heller ikke kjenner til eventuell bruk av programvaren Popcorn Time til å se og dele (!) innhold uten tillatelse. Det anføres at anførselen om «i all hovedsak lagt ut uten rettighetshavers samtykke» (gjengitt ovenfor) er tatt ut av luften. Økokrim utelater at det finnes en rekke filmer tilgjengelig via bittorrent som er falt i det fri, eller som har bruksvilkår som tillater spredning blant annet ved hjelp av Creative Commons- lisensiering (CC-lisensiering). Eksempler på førstnevnte er Panserskipet Potemkin og den klassiske kalunfilmen Plan 9 from Outer Space som henholdsvis ligger på

<URL: https://archive.org/details/BattleshipPotemkin_644 > og

<URL: https://archive.org/details/Plan_9_from_Outer_Space_1959 >.

Nettstedet <URL: http://publicdomainreview.org/ > har lister med bilder, bøker, filmer og musikk som ikke lenger er vernet av opphavsretten. Filmene kan spilles av og eventuelt lastes ned ved hjelp av programvaren Popcorn Time.

Et eksempel på CC-lisens er filmen Sita Sings the Blues, <URL: http://sitasingstheblues.com/ >. Internett-arkivet på <URL: https://archive.org/details/movies > skal ha 2 864 610 små og store filmer tilgjengelig uten bruksbegrensninger. Det være seg TED-foredrag, gamle og nye spillefilmer, tvprogrammer og så videre. Av disse er 4 255 spillefilmer, jf. <URL: https://archive.org/details/feature_films >.

Økokrim skriver videre: «Domenet popcorn-time.no bidrar [...] også til opplastingen av de opprinnelige kildefilene, hvis opplastning har spredning som formål» (s. 4). Dette er feil. For brukerne er formålet med programvaren Popcorn Time å se innhold, og da først og fremst lovlig innhold slik det oppfordres til på domenet popcorn-time.no, jf. den av Økokrim gjengitte advarsel. Det er heller ingen forutsetning at strømming vil medføre deling (tilgjengeliggjøring), slik Økokrim legger til grunn. Strømming kan medføre deling. Det er ikke slik at «Popcorn Time-tjenestens funksjonalitet fordrer at brukerne deler materiale mens de strømmer» (s. 4). Brukerne kan dele innhold mens de strømmer.

Rettslige anførsler ad domenebeslaget

For de tilfellene strømming har omfattet deling og delingen har vært uten påkrevd tillatelse, anføres at det er fordi brukeren av programvaren Popcorn Time ikke har vært klar over at strømming har innbefattet deling. Det anføres at som utgangspunkt har heller ikke delingen vært uaktsomt, i hvert fall ikke før Aftenposten skrev om dette i juli 2015. Dermed finnes ingen kriminell medvirking ved bruk av programvaren Popcorn Time.

Under enhver omstendighet er beslaget uforholdsmessig. Beslaget retter seg mot handlinger fjernt fra hovedgjerningen. Beslaget retter seg mot et domene som forklarer hvordan programvaren Popcorn Time kan brukes. Det foreligger ingen bevis for at dette domenet har vært benyttet til å skaffe seg kunnskap om programvaren Popcorn Time, enda mindre at dette har medført nedlasting av programvaren, og atter enda mindre at tilegnelsen av denne kunnskapen har medført bruk av Popcorn Time og da på en slik måte at opphavsrett har vært krenket. Tvert i mot er det holdepunkter for at en slik kobling ikke finnes. For det første vil kunnskapen om Popcorn Time i all hovedsak være tilegnet fra andre steder enn popcorn-time.no. Bilag 2 underbygger dette. For det andre hadde popcorn-time.no advarsel hvorpå at det er grunn til å tro et besøk på nettopp denne siden i motsetning til andre sider om Popcorn Time snarere bidro til lovlig bruk enn ulovlig bruk, herunder ved at strømming skjedde uten deling eller med innhold uten bruksbegrensninger. Dette underbygges med at bruken av Netflix og lovlig nedlasting av musikk de siste årene har tatt seg kraftig opp. En presumpsjon om at popcorn-time.no med advarsel har virket motsatt er i mangel av bevis ikke mindre enn grunnløs inkriminering av besøkere av popcorn-time.no.

Uten belegg for at besøk og kunnskap på popcorn-time.no har foranlediget bruk av Popcorn Time, enda mindre foranlediget bruk av Popcorn Time slik at noens opphavsrett er krenket, men med holdepunkter for at det motsatte, er beslaget av domenet popcorn-time.no uforholdsmessig og må oppheves.

Beslag kan prosessuelt deles inn i to spor. Enten må Økokrim straffeforfølge slik at straffeprosessuelt beslag ikke blir hengende uten rettskraftig dom, jf. strpl. §203, eller så er beslaget i herværende sak forebyggende inndragning, jf. strl. §70, jf. strpl. §203.

Det anføres at Økokrims hensikt ikke er å straffeforfølge for bruk av domenet popcorn-time.no. Det har nå gått over åtte måneder og det vil ikke bli tatt ut tiltale. Økokrim vil med beslaget i stedet stoppe framtidig strømming av innhold, ut fra teorien om at strømming vil bygge opp under hovedgjerningen, altså mer tilgjengeliggjøring av ikkefrigjort innhold (s. 4). Beslaget av domenet er således forebyggende. Forebyggende inndragning av en informasjonsbærer kan bare foretas når det er fare for uopprettelig skade, jf. strl. §70, tredje punktum. «Med uopprettelig skade menes ikke-økonomisk skade», jf. Ot.prp.nr.90 (2003-2004), merknad til §70.

Det foreligger ingen uopprettelig skade. Økokrim har kun anført at medvirkningen «har bidratt til betydelig skade» (s. 5) eller «stor skade» (s. 6), ikke uopprettelig skade. Dette er ikke tilstrekkelig. Vilkåret for å gjøre beslag i informasjonsbæreren popcorn-time.no er ikke oppfylt. Beslaget må oppheves.

At tiltale ikke utferdiges og faren er økonomisk tap, viser at Økokrim har gått utover sin kompetanse og opptrådt som stedfortreder i en privatrettslig konflikt. Det påpekes at avgjørelsen fra britisk underrett (påtegningens bilag 3) til forskjell gjaldt et privatrettslig krav. Hva gjelder avgjørelsens innhold, er det tilstrekkelig å vise til førstesiden at «The defendants did not appear and were not represented.» Uten kontradiksjon sluttet dommeren at «The Popcorn Time application has no legitimate purpose» (66). Avgjørelsen er uten rettskildeverdi i Norge.

Når det gjelder Økokrims anførsler om Grl. §100, presiseres at sensurforbudet i fjerde ledd gir videre beskyttelse enn det som følger av EMK art. 10. Det er riktig at dersom beslaget hadde til hensikt å ramme en publisert ytring, ville annet og tredje ledd i §100 komme til anvendelse. Siden det da også ville ha foreligget en konkret forbrytelse, ville beslaget bli prøvd i påfølgende straffesak med mindre saken med tilhørende beslag ble henlagt. Men i herværende sak er Økokrims tenkte hensikt med beslaget å begrense framtidig strømming av ukjent innhold, med eller uten bruksbegrensning. En slik hindring er partiell sensurinnretning. For partiell sensurinnretning kommer fjerde ledd til anvendelse. Utover dette er det unødvendig å kommentere Økokrims anførsler om ytringsfrihet.

Sakskostnader

Det har så langt medgått 30 timer a kr 1000 + mva.. Dette kreves dekt, jf. strpl. §438, i og med at en opphevelse av beslaget vil være ensbetydende med at saken vil være innstilt for IMC/IMCASREG8 sin del – at Økokrim ikke lenger mistenker IMC/IMCASREG8 men behandler IMC/IMCASREG8 som tredjemann.

Det anføres at Økokrims påtegning viser at utgiftene har vært nødvendige.

Påstand

Med sedvanlig forbehold om nye anførsler og bevis nedlegges følgende

PÅSTAND

  1. Økokrims beslag av Internet Marketing Consults AS sine regnskap oppheves.
  2. Økokrims beslag av domenet popcorn-time.no oppheves.
  3. Økokrim dekker medgåtte utgifter til forsvarer.

Partshjelper I og II tiltrer begjærende parts påstand.

***

Ola Tellesbø
Advokat

Samtidig med at vi postla prosesskrivet kom det spørsmål til partene fra tingretten:

Imcasreg8 - Økokrim

I. Retten mottok den 8. november e-post fra advokat Tellesbø som uttrykte ønske om tilgang til sakens dokumenter. Retten mottok deretter e-post fra Økokrim v/politiadvokat Dahl hvor det fremgikk at innsyn avslås.

Retten gjør for ordens skyld at spørsmål om innsyn er et forhold mellom partene som antas regulert av straffeprosessloven § 242. Spørsmålet involverer ikke tingretten med mindre en eventuell uenighet om innsyn bringes inn for rettslig avgjørelse.

Retten ber imidlertid Økokrim presisere om de tar sikte på at retten ved behandlingen av saken skal ha tilgang til disse dokumentene på DVD når ikke de begjærende parter/deres advokat har samme tilgang og om det i tilfelle er noen betenkeligheter knyttet til dette. Adv. Tellesbø har også anledning til å kommentere dette.

II. Begjæringen om Opphevelse av beslag er reist av "IMCASREG8, org.nr. 895466492/Internet Marketing Consults AS (IMC), org.nr. 98483535 3 ." Retten antar at dette bør oppfattes som at begge disse rettssubjektene har status som begjærende part. Dersom noen part har annen oppfatning om dette, bes dette klargjort.

III. Retten ber om at det klargjøres om Follo tingrett er korrekt verneting, jf. straffeprosessloven kapittel 3. Spørsmålet er så vidt sees ikke berørt i begjæringen eller påtegningen.

Dette brev sendes per faks/e-post til advokat Tellesbø og politiadvokat Dahl.

Follo tingrett

Johannes Kaasen
dommerfullmektig m/alm fullmakt

Vår advokat svarte på dette brevet med en epost, og forklarte at prosesskrivet delvis besvarer rettens spørsmål og at «Det anføres at IMC tar opp i seg IMCASREG8. Sistnevnte er en papirorganisasjon som IMC har laget for å etterkomme norsk regeleverk og markedets behov». Nå venter vi på eventuell tilbakemelding fra retten og Økokrim, og vurderer videre steg.

Kostnaden i saken stiger, og så langt har NUUG mottatt nok donasjoner til å dekke halvparten av advokattimene. Vi tar svært gjerne imot hjelp og donasjoner for å finansiere saken videre.

Tagger: dns-domenebeslag, nuug.