[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2017-04-02 - Til forsvar for ytringsfriheten - EFNs prosesskriv i DNS-beslagsanke

Stadig flere engasjerer seg i kampen mot Økokrims tvilsomme beslag av domenetnavnet popcorn-time.no. Frem til nylig har NUUG, EFN og domeneregistraren IMC vært representert av én advokat. Etter tre runder i Follo tingrett og en gang i lagmannsretten, har det kommet inn juridiske forsterkninger. Vår trofaste Ola Tellesbø får nå støtte fra to entusiastiske advokatfullmektiger i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen. Vi kommer altså til å stille med tre advokater i lagmannsretten: Ola Tellesbø for IMC, Kjetil W. Sætre for NUUG og Henny Hallingskog-Hultin for EFN.

På fredag ble EFNs prosessskriv vedlagt her sendt til lagmannsretten. Vi håper argumentene om hvorfor NUUG og EFN har engasjert seg i dette er forståelig også for de som ikke har satt seg inn i saken. Hvis du er enig i at dette arbeidet er viktig, så er det svært verdifullt om du støtter oss økonomisk slik at vi klarer å føre saken helt til siste konklusjon.

Saken gjelder: Anke over Follo tingretts kjennelse om beslag av DNS-domenet «popcorn-time.no» (16-16961ENE-FOLL).

1. PROSESSUELT

1.1. Generelt

Elektronisk Forpost Norge (EFN) erklærer med dette partshjelp for IMCASREG8 og Internet Marketing Consults AS (IMC) for så vidt gjelder spørsmålet om opprettholdelse av beslag i domenenavnet popcorn-time.no, jf. tvisteloven § 15-7 (b) og HR-2014-947-U. EFN var også partshjelp i tingretten. Det fremgår av Økokrims merknader til anken, Dok nr. 01,11 at partshjelpen ikke bestrides hva gjelder spørsmålet om opprettholdelse av beslag av domenenavn.

EFN ønsker at det blir holdt muntlig forhandling i medhold av straffeprosessloven § 387 første ledd. Det er sentralt for sakens opplysning at programvaren Popcorn Time blir demonstrert i retten for å illustrere at lovlig bruk av programvaren er fullt mulig. At spørsmålene i saken berører en sentral menneskerettighet, nemlig ytringsfrihet, tilsier muntlig forhandling for at saken skal bli tilstrekkelig opplyst.

Det bes om tillatelse til at undertegnede kan opptre som prosessfullmektig for EFN i lagmannsretten, jf. domstolloven § 223 første ledd.

1.2. Grunnlaget for partshjelpen

EFN er en organisasjon som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet. Organisasjonens formål er blant annet å arbeide for «åpne og demokratiske infrastrukturer for bruk og tilgjengelighet av informasjon i datanett og IT-samfunnet, derunder rettigheter i forhold til ulike typer digitalt materiale», jf. EFNs vedtekter § 2.

Bilag 3: Elektronisk Forpost Norges vedtekter.

EFN har i dag ca. 535 medlemmer. Organisasjonen har både personlige og ikke-personlige medlemmer. Organisasjonens arbeid har de senere årene særlig vært rettet mot sensur, overvåking og misbruk av håndhevelse av opphavsrettslovgivningen på internett. En viktig del av dette arbeidet er ytringsfrihet i IT-samfunnet, herunder særlig ytringsfrihet på internett.

Under henvisning til EFNs formål og virkeområde anføres det at EFN har prejudikatinteresse i resultatet av foreliggende sak om beslag av domenenavnet «popcorn-timeno». At EFN har prejudikatinteresse i sakens avgjørelse er heller ikke bestridt av Økokrim, jf. påtalemyndighetens merknader til anken, Dok nr. 01,11. EFN ber om å kunne opptre som partshjelper til fordel for IMC og IMCASREG8.

2. BAKGRUNN OG FAKTUM

For så vidt gjelder sakens faktum, vises det til anke fra IMC og IMCASREG8 av 22. februar 2017 og prosesskriv fra Norwegian Unix Users Group (NUUG) av 7. mars 2017.

3. BESLAGET ER ET UFORHOLDSMESSlG lNNGREP l YTRlNGSFRlHETEN

EFN anfører at beslaget av bruksretten til domenet «popcorn-time.no» er et uforholdsmessig inngrep i ytringsfriheten. Beslaget må derfor oppheves.

EFN anfører at det foreligger feil ved tingrettens rettsanvendelse når tingretten konkluderer med at IMCs ytringsfrihet ikke er berørt av beslaget. Videre er det feil at retten kun summarisk konstaterer at beslaget «under enhver omstendighet» oppfyller vilkårene i EMK art. 10 (2) uten å drøfte dette nærmere. EFN anfører at beslaget er uforholdsmessig både når det gjelder ytrerens ytringsfrihet, samt når det gjelder andre internettbrukeres ytringsfrihet.

EFN slutter seg til anførslene fra ankende part og partshjelper i hva gjelder medvirkningsbegrepet og spørsmålet om hvorvidt innholdet på nettsiden under domenet «popcorn-time.no» utgjorde straffbar medvirkning. I likhet med IMC, IMCASREG8 og NUUG er EFNs syn at innholdet på nettsiden ikke kan anses å utgjøre straffbar medvirkning. Det vises til redegjørelsen i punkt 3 i NUUGs prosesskriv av 7. mars 2017 angående dette. Videre fremhever EFN at hensynet til ytringsfrihet tilsier at medvirkningsbegrepet ikke strekkes for langt.

EFN ønsker å knytte noen særlige bemerkninger til beslagets påvirkning på retten til ytringsfrihet.

Ytringsfrihet er vernet i Norge av Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 10. Statlige inngrep i ytringsfriheten kan være lovlige dersom inngrepet oppfyller vilkårene i Grunnloven og EMK artikkel 10 (2).

EFN anfører at beslaget er i strid med forbudet mot forhåndssensur i Grunnloven § 100 fjerde ledd. Beslaget er forhåndssensur fordi det hindrer ytrerens fremtidige mulighet til å ytre seg via nettsiden.

Videre anføres at beslaget ikke oppfyller vilkårene i EMK artikkel 10 (2). Vilkårene i artikkel 10 (2) er at inngrepet har et rettslig grunnlag, at inngrepet forfølger et legitimt formål og at inngrepet er nødvendig i et demokratisk samfunn. i henhold til praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) skal inngrepet være begrunnet i en tungtveiende samfunnsinteresse og være proporsjonalt. For at inngrepet skal kunne anses proporsjonalt må formålet som søkes oppnådd ved inngrepet være proporsjonalt til inngrepets konsekvens for ytringsfriheten.[1] Hensynet til å oppnå formålet må altså veie tyngre enn ulempen ved inngrepet i ytringsfriheten.

[1] Eggen, Kyrre Vernet om ytringsfriheten i norsk rett, 2002 s. 227; Mouvement raélien suisse mot Sveits, app. no. 16354/06, 13. juli 2012 § 48 iii.

For mange er konseptet ytringsfrihet synonymt med meddelelsesfrihet, nemlig retten til å formidle et meningsinnhold. En like stor del av ytringsfriheten er informasjonsfriheten. Retten til ytringsfrihet omfatter ikke bare retten til å formidle informasjon, men også retten til å motta informasjon. Et beslag av domenenavn påvirker derfor ikke bare ytrerens meddelelsesfrihet, men også andre internettbrukeres mulighet til å motta informasjon, og dermed deres informasjonsfrihet. i dag fungerer internett som en av samfunnets viktigste infrastrukturer for spredning og deling av informasjon. Betydningen av internett som redskap for ytringsfrihet er også fremholdt av EMD.[2]

[2] Delfi AS mot Estland, app. no. 64569/09, 16. juni 2015 § 110.

Internett er en viktig plattform for kommunikasjon og spredning av informasjon i dag og systemet med DNS-domenenavn er en essensiell del av hvordan man finner frem til informasjon på internett. Fungerende DNS-domenenavn er en forutsetning blant annet for å få tilgang til informasjon på internett og dermed en forutsetning for at internett skal fungere som informasjonsressurs. Ved at Økokrim tar beslag i domenenavn, blir alt innholdet på nettsider publisert under dette domenenavnet utilgjengelig. En slik hindring av informasjonsspredning er et inngrep i ytringsfriheten.

EMDs praksis viser at terskelen for hva som anses som et inngrep er svært lav. Ethvert tiltak som har innvirkning på ytringsfriheten anses som et inngrep. Beslaget i bruksretten til domenenavnet utgjør et inngrep i retten til ytringsfrihet fordi det hindrer spredning av informasjon. EFN anfører at inngrepet ikke er nødvendig i et demokratisk samfunn, fordi formålet som søkes oppnådd ikke er proporsjonalt til inngrepets konsekvenser for ytringsfriheten.

Formålet som søkes oppnådd ved beslaget er en effektiv straffeforfølgning, nærmere bestemt håndhevelse av opphavsrettslovgivningen. Sett i lys av arten og alvorligheten av det straffbare forholdet anfører EFN at hensynet til ytringsfriheten må veie tyngre i den foreliggende saken. Brudd på opphavsrettslovgivningen er et lovbrudd av liten straffverdighet, noe som illustreres av strafferammen for slike lovbrudd. Konsekvensene av inngrepet for ytringsfriheten er alvorlig. At bruksretten til domenet beslaglegges har en utstrakt såkalt nedkjølende effekt på ytringsfriheten. Beslaget påvirker flere aspekter ved ytringsfriheten – både ytrerens meddelelsesfrihet og andres rett til å motta informasjon. Det er lett å forestille seg andre situasjoner hvor påståtte opphavsrettskrenkelser kan benyttes for å sensurere innhold med negative konsekvenser for visse grupper. Typisk vil det kunne bli brukt mot nettsteder som publiserer informasjon og dokumenter fra varslere.

Som et ytterligere argument for at inngrepet ikke er proporsjonalt, ønsker EFN å trekke frem at beslaget er iverksatt uten at den rettslige prosessen som skal avgjøre om det foreligger et straffbart forhold er gjennomført. Effekten av beslaget er dermed at innholdet på nettsiden gjøres utilgjengelig før det er avgjort om innholdet er ulovlig. I mangel av en rettslig avgjørelse som konkret vurderer om innholdet på nettsiden utgjør straffbar medvirkning, foreligger det eventuelt kun mistanke om straffbar medvirkning. Når beslaget ikke er begrunnet i muligheten til å sikre bevis, er ikke beslaget et nødvendig ledd i den rettslige prosessen frem mot en eventuell domfellelse. Det er først ved en rettslig avgjørelse som konstaterer et lovbrudd, altså at innholdet utgjorde straffbar medvirkning, at det med sikkerhet kan sies at domenet «har vært brukt» ved en straffbar handling. Frem til en slik avgjørelse foreligger, tilsier hensynet til ytringsfrihet at beslaget oppheves.

Dersom utfallet av en senere straffesak skulle bli at retten kommer til at innholdet på nettsiden utgjorde straffbar medvirkning, vil domenet kunne inndras da. At beslaget oppheves på nåværende stadium av prosessen er ikke til hinder for senere inndragning.

4. AVSLUTTENDE BEMERKNINGER

Da EFN opptrer som partshjelper legges det ikke ned selvstendig påstand, men det erklæres partshjelp for ankens prinsipale påstand nr. 1 og nr. 2, samt de subsidiære påstandene nr. 1 og nr. 3.

-o0o-

Prosesskrivet med bilag er sendt Borgarting lagmannsrett i fire – 4 – eksemplarer. i tillegg er to eksemplarer sendt motpartens prosessfullmektig.

Kopi er også sendt elektronisk per e-post.

Oslo, 31. mars 2017
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Henny Hallingskog
hh (at) foyentorkildsen.no

Minner forøvrig om at NUUG arrangerer NUUG-presentasjon førstkommende tirsdag med Paul-Olivier Dehaye om datainnsamling, psykometrisk profilering og dets innflytelse i politikken. Alle er hjertelig velkommen.

Tagger: dns-domenebeslag, nuug.