[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2016-10-21 - Rett skal være rett. Finn frem popcorn, tid for neste runde!

Da vi i august fikk avslag på vårt første forsøk på å få domstolsvurdering av Økokrims beslag av DNS-domenet popcorn-time.no, skrev vi at vi skulle tenke litt på hvordan vi gikk videre. Nå har vi konkludert, og neste steg er at registraren som ble ransaket av Økokrim i mars, begjærer beslaget opphevet. Her er begjæringen som ble sendt til Follo tingretten i går fra registraren med NUUG og EFN som partshjelpere:

IMC og IMCASREG8 begjærer Økokrims beslag av 7.3.2016 opphevet.

Den 7.3.2016 ransaket Økokrim lokalene til registrarene IMC og IMCASREG8, anholdt regnskapsføreren til IMC og ransaket hennes hjem, kontor og bil, ransaket styrelederens hjem og foretok beslag i regnskapet til IMC og i DNS-domenet www.popcorn-time.no. IMC har ikke fått tilbake regnskapet. Domenet er fortsatt beslaglagt. Det anføres at sistnevnte er på oppdrag av Motion Picture Association of America.

NUUG og EFN trer inn som partshjelpere, jf. analog anvendelse av tvl. §15-7(1), bokstav b. Det vises til Rt-2010-1150. Se også Skoghøy Tvisteløsning 2010:452. Det anføres at Økokrims beslag ikke retter seg mot kriminell aktivitet men mot et nettsted som tilgjengeliggjorde fri programvare. Å tilgjengeliggjøre fri programvare er kjerneoppgaven til NUUG og EFN. De føler sin virksomhet truet. I det følgende redegjøres det for forholdet mellom IMC og IMCASREG8, for popcorn-time.no og Popcorn Time og for NUUG og EFN. Deretter redegjøres det for de rettslige grunnlagene for oppheving av beslagene.

Om IMC og IMCASREG8

Økokrims ransakelse rammet IMC/IMCASREG8. Økokrim tok foruten beslag i domenet popcorntime.no også beslag i IMC sitt regnskap. For registrar er det svært belastende å bli utsatt for ransakelse når domener skal beslaglegges. I foreliggende sak ble IMC regnskapsfører anholdt da hun satt i møte med en kunde som under oppstyret forsvant.

Formelt står foreningen IMCASREG8 som registrar av domenet popcorn-time.no. Som retten la til grunn i sak 16-038689ENE-FOLL, er det tette bånd mellom IMC og IMCASREG8. At det opprettes mindre foreninger slik som IMCASREG8 skyldes delvis Norids daværende regulering om at en kunde kun fikk registrert 10 domener, hvilket var for lite til å beskytte varemerker for større firma. Grensen er nå økt til 100. Videre ønsker internasjonale selskap vern mot misbruk av varemerker med domenenavn og samtidig slippe nasjonal tilstedeværelse i alle verdens land. Markedet har derfor utviklet en ordning der registrar tilbyr internasjonale kunder registrering ved help av papirforeninger slik som IMCASREG8. Dette en vanlig forretningsmodell hos registrarer i Norge.

Foreliggende sak er meget prinsipiell for registrarer. Ransakelsen og beslaget av domenet og regnskapet hos IMC/IMCASREG8 innebærer at registrar sanksjoneres for ytringer på deres registrerte domener. Registrar påføres et ansvar for innholdet på domenene. Dertil oppstår såkalt «chilling effect» ved at registrar føler ansvar for å (forhånds-)kontrollere hva som vil bli innholdet på domener som skal registreres, avstår registrering eller treffer andre forholdsregler etter registrering. IMC/IMCASREG8 trenger å vite sin rettsstilling og få avklart på den ene siden forholdet mellom ytringsfriheten og beslag av domener og på den annen side vernet mot tilhørende ransakelser som registrar.

Om popcorn.time.no og programvaren Popcorn Time

Det beslaglagte nettstedet popcorn-time.no hadde ingen kode som kunne benyttes til å laste ned eller spille av rettighetsbelagt materiale. Popcorn-time.no hadde kun omtale av fri programvare-løsningen Popcorn Time som er en sammenstilling av tre ulike teknologier: Oppslag i katalogtjenester, bittorrent og videoavspilling. Oppslag i katalogtjenestene tilsvarer søkemotorer som lar en finne pekere til innhold som kan lastes ned med bittorrent. Bittorrent er en effektiv teknologi for nedlasting og spredning av data.

Videoavspillingsteknologien spiller av lyd og bilde. Til sammen kan programvaren Popcorn Time, men ikke popcorn-time.no, benyttes til å finne, laste ned og spille innhold som er gjort tilgjengelig med og uten rettighetshavers samtykke.

Fri programvare har den fordelen at enhver lett kan ta den i bruk og tilpasse den egne behov. Fri programvare er programvare der brukerens rettigheter er i sentrum. Det legges ikke opphavsrettslige begrensninger i bruken – programvarelisensen har ingen bruksbegrensninger. Enhver kan bruke fri programvare til det hun/han måtte ønske, uavhengig av hvem hun/han er og hvor vedkommende holder til. Programvareutviklere får tilgang til oppskriften til programmet og rett til å undersøke hvordan programmet fungerer, endre på det og videredistribuere endringer, ofte med krav om at slik videredistribusjon må skje på samme vilkår som for bruken av opprinnelig programkode – altså at nye versjoner og oppdateringer av fri programvare også skal være fri programvare. Fri programvare på norsk omfatter både "Open Source Software" fra Open Source Initiative og "Free Software" fra Free Software Foundation.

Det anføres at foreliggende sak nettopp handler om anvendeligheten av fri programvare. Popcorn-time.no har ingen ulovlig programkode. Popcorn-time.no har ingen ulovlig deling av opphavsrettbelagt materiale. Det fantes verken opplasting av slikt materiale eller linking til sådant på popcorn-time.no. Det er intet ulovlig ved popcorn-time.no. Heller intet ved Popcorn Time er ulovlig. Popcorn-time.no opplyste kun om fri programvare som er lovlig! Eksempelvis er bittorrent så effektiv, anvendelig og nyttig at også NRK og BBC benytter bittorrent. NRK har blant annet lagt ut hele saktefilmen Bergensbanen for nedlasting ved hjelp av bittorrent. Som bevis for dette tilbys kopi av linken https://nrkbeta.no/2009/12/18/bergensbanen-eng/:

Bilag 1: NRK Download Bergensbanen in HD 18.12.2009, aksessert 18.10.16

Programvaren som popcorn-time.no omtalte, kan altså brukes til å spille Bergensbanen – helt lovlig.

Følgende står å lese i Follo tingretts beslutning av 4.3.2016 i sak 16-038689ENE:

«Popcorn Time-tjenesten er en fildelingstjeneste som gjør et stort antall filmer og tv-serier tilgjengelig, uten at det er innhentet tillatelse til å gjøre disse tilgjengelige fra rettighetshaverne.»

Popcorn Time er ingen fildelingstjeneste. Popcorn Time innehar en videoavspiller som bruker tredjeparts bittorrent-søketjenester og som laster ned ved hjelp av bittorrent-protokollen. Det medfører ikke riktighet å betegne nedlastingen fildelingstjeneste. Dette er desto mer opplagt dersom brukeren av Popcorn Time ikke benytter videredeling.

Om NUUG og EFN

Økokrims beslagla en nettside som veiledet om bruk av fri programvare. NUUG og EFN fremmer bruk av fri programvare.

NUUGs formål

NUUG er en ikke-kommersiell forening som arbeider for utbredelse av UNIX-lignende systemer, fri programvare og åpne standarder i Norge. Foreningen har 306 medlemmer (2015). Formålsparagrafen:

«Art.2. Foreningens formål.

NUUG er en forening som har som formål:

 • Utveksling av informasjon og erfaringer mellom brukere av UNIX, åpne systemer og fri programvare.
 • Å utgjøre en nasjonal gruppe av Usenix Association, USENIX. Personmedlem i NUUG er samtidig medlem av USENIX, med de begrensninger som måtte følge av Art.11.
 • Stimulere til økt bruk av UNIX, åpne systemer og fri programvare.
 • Fungere som kontaktorgan mot likesinnede brukergrupper verden over.
 • Sørge for eksistensen av en nettverks-tjeneste for medlemmer og andre, samt brukerpåvirkning av denne.
 • Stimulere til opprettelse av og aktivitet i regionale brukergrupper.

Disse mål nås bl.a. gjennom:

 • Å avholde regelmessige medlemsmøter. Et av disse hvert år skal være foreningens årsmøte.
 • Sørge for informasjon til medlemmene, for eksempel:
  • Brukeroversikter
  • Utveksling av brukererfaringer
  • Programvareoversikter
  • Programtekstutveksling
  • Programevalueringsresultater
 • Sørge for generell informasjon om UNIX og fri programvare utad (media, offentlige instanser).
 • Delta som eier i selskaper som kan bidra til oppfyllelse av foreningens øvrige formål.
 • Om ønskelig avholde konferanser, enten i egen regi eller i samarbeid med andre norske eller skandinaviske UNIX-system brukergrupper eller andre dataorganisasjoner.
 • Regelmessig kontakt med likesinnede organisasjoner lokalt, regionalt og i andre land.»

EFNs formål

EFN er inspirert av den amerikanske organisasjonen Electronic Frontier Foundation (EFF) og engasjerer seg i kampen mot nettsensur, overvåkning og misbruk av copyrightlovgivningen. EFN har 535 medlemmer. Formålsparagrafen:

«§ 2. Formål EFN er en tverrfaglig og tverrpolitisk organisasjon som er opptatt av medborgerskap, juridiske rettigheter, personvern, og tekniske, politiske, økonomiske og kulturelle aspekter ved IT-samfunnet. EFN arbeider for åpne og demokratiske infrastrukturer for bruk og tilgjengelighet av informasjon i datanett og IT-samfunnet, derunder rettigheter i forhold til ulike typer digitalt materiale. IT-samfunnet omfatter både teknologi, samfunn og kultur: maskinvare, programvare, datalagring, formater, protokoller og datastøttet kommunikasjon såsom Internett, nettsamfunn og digitale og sosiale medier. EFN skal fremme og støtte det fremvoksende økosystemet for fri kultur, kultur- og kunnskapsallmenninger, frie lisenser, og delingskultur. EFN skal fungere som en ressursbase på disse områdene, og har som mål å være pådriver for den informasjonspolitiske dagsorden. EFN kan arrangere temamøter og debatter, drive elektroniske fora, utgi publikasjoner, pamfletter m.m. EFN har kontakt med tilsvarende foreninger i andre land.»

Felles for NUUG og EFN

Som det framgår er NUUG og EFNs kjernevirksomhet bruk og utbredelse av fri programvare og åpne standarder for samhandling ved hjelp av data. Det anføres at Økokrims beslag i praksis snarere retter seg mot fri programvare og åpne standarder enn mot konkrete ulovlige handlinger. Dette rammer ikke bare NUUG og EFNs kjernevirksomhet. NUUG og EFNs ideologiske grunnlag og virksomhet er direkte truet ved at fri programvare blir oppfattet som ulovlig – som en mulig trussel mot kommersiell virksomhet. NUUG og EFN som fremmer fri programvare og jobber mot sensur av Internett, har en konkret tilknytning til sakens utfall.

Rettslige anførsler

Bestemmelsen som regulerer strafferettslig beslag, er strpl. §203 som hitsettes:

«Ting som antas å ha betydning som bevis kan beslaglegges inntil rettskraftig dom foreligger i saken. Det samme gjelder ting som antas å kunne inndras eller å kunne kreves utlevert av fornærmede.»

Det anføres at beslaget av regnskapet til IMC er hjemlet i første punktum. Et beslag er et tvangsmiddel som etter §170a bare kan brukes når det er tilstrekkelig grunn til det, og som ikke kan brukes når det etter sakens art og forholdene ellers ville være et uforholdsmessig inngrep. Det anføres at beslaget av regnskapet var et uforholdsmessig inngrep. Registrar er ikke ansvarlig for innholdet på domener registrert på vegne av kunder. IMC gjorde fra første stund det klart for Økokrim at det var Marcaria som hadde bedt om å få registrert popcorn-time.no. Den anføres at dermed hadde IMC gitt alle nødvendige opplysninger til Økokrim. Det er ingen relevante opplysninger i regnskapet utover at Marcaria er kunde hos IMC. Ethvert beslag av regnskapet vil være et uforholdsmessig inngrep. Under enhver omstendighet er det ingen grunn til at Økokrims beslag av regnskapet til IMC vedvarer. Økokrim vil for lengst ha sikret eventuelle bevis. Det vedvarende beslaget av regnskapet er ikke et forholdsmessig inngrep. Beslaget av regnskapet må således oppheves.

Når det gjelder nedtakingen av popcorn-time.no, er Økokrims hjemmel for beslaget §203 annet punktum, jf. strl. §69 som omfatter inndragning av «redskapet til en straffbar handling». Begjærende part forstår beslaget dit at Økokrim anser redskapet til handlingen å være den veiledningen som fantes på popcorn-time.no, at denne veiledningen anses som medvirkning til brudd på åvl. §2 og at slik medvirkning er belagt med straff, jf. åvl. §54.

Det anføres at dette ikke medfører riktighet. Under enhver omstendighet er beslaget av nettstedet uforholdsmessig og således i strid med strpl. §170a. Videre anføres at beslaget av nettstedet utgjør en forebyggende forholdsregel i strid med Grl. §100, fjerde ledd. Disse to grunnlagene til å oppheve beslaget av popcorn-time.no utdypes i det følgende.

Uforholdsmessig inngrep. For fjern kobling til straffbare forhold/Intet straffbart

Økokrim mistenker at domenet popcorn-time.no benyttes til straffbar medvirkning til brudd på åvl. § 2.

Det anføres at koblingen til eventuelle straffbare forhold er for fjerntliggende. Det er intet ulovlig ved programvaren Popcorn Time. Når det ikke er noe ulovlig ved programvaren Popcorn Time, kan ikke Økokrim bli hørt med at domet popcorn-time.no innebærer medvirkning ved at programvaren som det veiledes om, «har vært brukt eller bestemt til bruk ved en straffbar handling». Det anføres at Økokrim med beslaget angriper kunnskap. Alle som er flinke i data og som kan skaffe programvare for å søke opp, laste ned og spille av innhold, kan ut fra Økokrims tankegang mistenkes for medvirkning til brudd på åvl. §2. Det anføres at Økokrim ikke har bevis på at popcorn-time.no brukes til medvirkning til brudd på åvl. §2. Dette underbygges med at strømming av opphavsrettsbeskyttet materiale ikke er ulovlig. Ved innføringen av tiltak mot krenkelser av opphavsrett med mer på Internett, la lovgiver til grunn, jf. Prop.65 L (2012-2013) avsnitt 2.2:

Den enkelte internettbruker som strømmer et verk til sin datamaskin, vil altså ikke begå et opphavsrettsbrudd selv om verket er gjort tilgjengelig for slik bruk uten opphavsmannens samtykke.

Følgelig kan ikke bruk av kunnskapen på popcorn-time.no ende i ulovlig handling.

Under enhver omstendighet er koblingen mellom domenenavnet popcorn-time.no og krenkelse av opphavsretten for svak, til og med koblingen mellom programvaren Popcorn Time og krenkelsen er svak fordi Popcorn Time ikke er en fildelingstjeneste. Popcorn-time.no medfører verken at det foreligger fysisk eller psykisk medvirkning til krenkelse av opphavsretten. Tvert imot advares det på popcorn-time.no mot at programvaren som det informeres om, Popcorn Time, kan brukes til ulovligheter og brukerne anbefales å følge loven. Denne advarselen er i en norsk setting overdrevet fordi strømming ikke er straffbart etter norsk rett.

Siden Økokrim har trodd at Popcorn Time er en fildelingstjeneste, har Økokrim likefram feilvurdert det straffverdige på Popcorn Time. De fjerntliggende, hypotetiske ulovlige handlingene er ikke de Økokrim har trodd og pretendert. Når Økokrim dertil ikke kan framvise årsakssammenheng mellom popcorn-time.no og mulige ulovlige handlinger, mangler rettslig grunnlag for beslaget.

Under enhver omstendighet kan ikke Økokrim benytte domenebeslag til å ta parti i opphavsrettslige spørsmål med så svakt grunnlag som i foreliggende sak. Beslaget av domenet popcorn-time.no er uforholdsmessig, jf. strpl. §170a.

Forebyggende forholdsregler i strid med Grl. §100

Ved å stenge popcorn-time.no har ikke Økokrim bare stoppet muligheten til å omtale Popcorn Time. Økokrim rammer konkret de som ønsker å finne og se innhold. Siden Økokrim i saken tydeligvis ikke forfølger begåtte hypotetiske lovbrudd, er virkningen av beslaget ikke fortidig men framtidig. Økokrims beslag hindrer ene og alene framtidig formidling av innhold. I og med at virkningen er framtidig, krenkes sensurforbudet i Grl. §100.

Forbudet i Grl. §100 fjerde ledd mot forhåndssensur og lignende forholdsregler omfatter statlige anordninger som hindrer ytreren i å ytre seg, eller hindrer selve ytringen i å bli formidlet, jf. NOU 1999:27, avsnitt 7.2, 7.3.2. og 7.4.1. Sensurforbudet forbyr også anordninger som er egnet til å hindre en ytring (partiell eller betinget sensurinnredning), jf. NOU 1999:27, avsnitt 7.32, fotnote 11 (fotnote 436 i trykt utgave). For øvrig innebærer fjerde ledd «en utvidelse i forhold til gjeldende tolkning av [dagjeldende] § 100, 1. punktum i det forbudet mot forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler i utgangspunktet er medienøytralt», jf. NOU 1999:27, avsnitt 10.3.6.

Et beslag som har til hensikt å hindre kunnskap om bruk av visse former for teknologi til å finne og se innhold, vil være en anordning som er egnet til å hindre ytringer. Følgelig er sensurforbudet berørt. Foruten brevsensur og vern av mindreårige mot billedmedier, åpner §100 kun for tre typer unntak i sensurforbudet: 1) konstitusjonell nødrett, 2) en «aktuell, ikke-imaginær fare» overfor ytringer som oppfordrer til uro og uorden og 3) «irreversibel skade» overfor ytringer som skader i seg selv slik som avsløring av sensitive statshemmeligheter (Tellesbø «Forbudet mot sensur – Grunnlovens §100 fjerde ledd» Jussens Venner (5) 2008). Å stenge en nettside fordi den (svært avledet) kan benyttes til straffbar handling ved å skaffe informasjon om hvordan man kan benytte teknologi hvis benyttelse kan krenke åvl. §2, faller ikke under noen av disse tre unntakene. Dertil er altså ikke strømming av opphavsbeskyttiget materiale ulovlig, enda mindre å skaffe seg kunnskap om strømming.

Beslaget av popcorn-time.no strider således med Grl. §100 og må oppheves. Økokrim må i stedet benytte domstolens etterkontroll gjennom siktelse og tiltale på de konkrete rettighetsbruddene som Økokrim måtte mene at popcorn-time.no bidro til. I mangel av rettslig grunnlag for unntak i forbudet mot forhåndssensur kan popcorn-time.no først tas ned som inndragning i forbindelse med ilagt straff, jf. strl. kap. 13.

Påstand

Med sedvanlig forbehold om nye anførsler og bevis nedlegges følgende

PÅSTAND

1. Økokrims beslag av 7. mars 2016 oppheves.

***

Ola Tellesbø
Advokat

Så får vi se hva som kommer fra motparten og domstolen. Foreningen NUUG tar fortsatt svært gjerne imot hjelp og donasjoner for å finansiere saken videre. Uten donasjonene som er kommet inn så langt hadde det vært utfordrende for oss i NUUG med å forsvare å bruke mer penger på advokathjelp i saken.

Tagger: dns-domenebeslag, nuug.